Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Továbbtanulás Dániában Portál — SCEDA Scandinavian Education Agency™

Nálunk olyan dániai tovább­ta­nu­lási lehető­sé­gek­kel ismer­ked­het meg melyek kor­szerű, gya­kor­lati kép­zést biz­to­sí­ta­nak, és részei a bolognai-rendszernek. A kép­zé­sek fel­öle­lik mind az üzleti, mér­nöki és design irá­nyult­sá­go­kat, angol nyelvűek és tan­díj­men­te­sek.

A sza­kok között talál­ha­tóak Academy Profession, Bachelor és Top-Up Bachelor prog­ra­mok, de lehető­ség van Master kép­zésre jelent­kezni is, szep­tem­beri vagy kereszt­fél­éves kez­dés­sel.

Dániai kép­zés­lista

Keresztféléves kép­zé­sek

A SCEDA™ a dániai tovább­ta­nu­lás szakértő­je­ként, dániai felsőok­ta­tá­sok intéz­mé­nyek kép­vi­se­le­tét végzi Magyarország tel­jes terü­le­tén, mely intéz­mé­nyek Dánia szerte elér­hetőek.

A Scandinavian Education Agency célja, hogy nap­ra­kész és hite­les infor­má­ci­ók­kal segítse azo­kat akik Dániában sze­ret­né­nek tovább­ta­nulni. A tanács­adá­son és a jelent­ke­zés lebo­nyo­lí­tá­sán túl, extra és egyedi szol­gál­ta­tá­sa­ink kere­tein belül, hoz­zá­jut­tat­juk min­den infor­má­ci­ó­hoz ami a kiköl­tö­zés­hez és tovább­ta­nu­lás­hoz szük­sé­ges, továbbá helyi kép­vi­selőink révén sze­mé­lye­sen is a kiköl­töző diák ren­del­ke­zé­sére állunk egé­szen az első sze­mesz­ter végéig!


Jelentkezés Dániai Továbbtanulásra

A jelent­ke­zés folya­ma­tát a Scandinavian Education Agency sze­retné minél egy­szerűbbé, gyor­sabbá és meg­bíz­ha­tóbbá tenni, ezért a hon­la­pon lehető­ség van Online Jelentkezés–re is.

Minden a dániai jelent­ke­zésről — szep­tem­beri tan­év­kez­dés

Jelentlezési határidő

már­cius 15.

Eddigre azon­ban min­den doku­men­tum­nak készen kell áll­nia a UniversityAdmission rend­sze­ré­ben.


Nyelvvizsga és Nyelvi teszt

A SCEDA elér­hetővé teszi min­den rajta keresz­tül Dániába jelent­kező diák szá­mára az Oxford Online Placement Test-en való rész­vé­telt, mely tesz­tet Dánia leg­több intéz­mé­nye elfo­gad. A nyelvi tesz­ten 3 alka­lom­mal van lehető­ség részt venni siker­te­len pró­bál­ko­zás ese­tén.

Nyelvvizsgáról és a Nyelvi Tesztről


A SCEDA Szolgáltatásai

A SCEDA igyek­szik tel­jes körűen, ország­szerte kiszol­gálni ügy­fe­leit, így a kap­cso­lat­fel­vé­teltől kezdve egé­szen a dániai integ­rá­ció végéig elkí­sér­jük diák­ja­in­kat. Segítünk a szak/képzés kivá­lasz­tá­sá­ban, infor­má­ci­ó­nyúj­tás­ban, a fel­vé­teli pro­ce­dúra leve­zény­lé­sé­ben és nyelvi tesz­tek szer­ve­zé­sé­ben. A sike­res fel­vé­teli után ren­dez­vé­nye­ket (sze­mi­ná­ri­u­mo­kat, talál­ko­zó­kat) szer­ve­zünk Magyarországon és Dániában egy­aránt diák­ja­ink szá­mára.

A SCEDA Szolgáltatásai

Kérdése merült fel a dániai tovább­ta­nu­lás­sal kap­cso­lat­ban?

Tegye fel itt biza­lom­mal, egy­szerűen: Elérhetőségeink.


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember