Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

International Sales and Marketing — BAAA

international marketing tomeg1 International Sales and Marketing  BAAA
Képzésinformáció
Képzés neve Bachelor Degree in International Sales and Marketing (Top-Up)
Intézmény neve Business Academy Aarhus (BAAA)
Intézmény helye Aarhus, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €11.500
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €150 (EU-s diá­kok­nak is)
Képzés kez­dete szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Karrierlehetőségek
 • Marketing Manager
 • Key Account Manager
 • Sales Manager
 • Head of Sales
 • Head of Production
 • Project Manager
 • Sales and Marketing coor­di­na­tor
 • Export Manager

Ez a BA Top-Up szak főként az intéz­mény Marketing Management AP sza­kán tanul­takra épít és vezeti végig a hall­ga­tót a Bachelor dip­lo­má­hoz vezető úton.

A prog­ram hasz­nos, gya­kor­lati tudást nyújt melyek fel­tét­le­nül szük­sé­ge­sek, hogy önál­lóan tud­junk ana­li­zálni majd kiér­té­kelni külön­böző pro­jek­te­ket és komp­lex keres­ke­delmi és mar­ke­ting tevé­keny­sé­ge­ket foly­tatni vál­la­lati part­ne­re­ink­kel. A prog­ram ide­á­lis lehet azon hall­ga­tók­nak, aki­ket érde­kel a Business-to-business keres­ke­de­lem és az ehhez kap­cso­lódó piaci stra­té­giák, CRM, rele­váns jogi kér­dé­sek, pénz­ügyi ana­lí­zi­sek továbbá vál­la­lati ver­seny­ké­pes­ség fel­mé­rése, növe­lése illetve a ter­mék­fej­lesz­tés.

A prog­ram struk­tú­rája

A prog­ram három sze­mesz­tert ölel fel, min­den sze­mesz­ter külön­böző témákra épül.

 • 1. sze­mesz­ter („Background for a Company’s Sales”)
  • The cus­to­mer as a star­ting point”
  • Industry and com­per­ti­tors”
  • Innovation”
  • Theory and methods”
 • 2. szem­sz­ter („Business devel­op­ment with an International Perspective”)
  • Developing the sales base
  • The sales per­for­mance
  • Follow-up and reten­tion
  • Elective cour­ses
 • 3. sze­mesz­ter
  • Internship
  • Záróvizsga

Felvételi Követelmények:

A szak első­sor­ban a már dip­lo­má­val (AP vagy BA) ren­del­kezők­nek nyújt lehető­sé­get hogy más­fél év alatt egy nem­zet­közi, angol nyelvű Bachelor dip­lo­mát kap­ja­nak. A fel­vé­teli köve­tel­mé­nyek közé tar­to­zik egy szak­irá­nyos dip­loma meg­léte.

Ezek a szakok/szakirányok a követ­kezők:

Amennyiben a dip­lo­mája nincs ezek között, lép­jen kap­cso­latba mun­ka­tár­sa­ink­kal további lehető­sé­ge­kért és infor­má­ci­ó­kért.

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára mes­ter kép­zés kere­tein belül, Dániában és kül­föl­dön. Mivel a kép­zés a Bolognai-rendszer része, a végzős által gyűj­tött ECTS kre­di­tek fel­hasz­nál­ha­tóak Európa szerte. Amennyiben a végzős hall­gató nem kívánja foly­tatni tanul­má­nyait, a meg­szer­zett BA dip­lo­má­val a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni.

Hasonló kép­zé­sek:

International Hospitality BA Top-Up
Sport Management BA Top-Up

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­ras, Kép Forrása,


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember