Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Dokumentumok

Milyen doku­men­tu­mok szük­sé­ge­sek a jelent­ke­zés­hez?

 

 • Személyi iga­zol­vány / útle­vél
 • Motivációs levél
 • Nyelvvizsga / Nyelvi teszt
 • Bizonyítványok
  • Érett­sé­gi­zet­tek­nek: utolsó 3 év vége és érett­ségi
  • Érett­ségi előtt állók­nak: utolsó év félév, azelőtti 2 év vége
  • Jegytáblázat és Verification form
  • Meghatalmazás

A jegy­táb­lá­zat a bizo­nyít­vá­nyok és az érett­ségi for­dí­tá­sára szol­gál. Ennek hasz­ná­la­tá­val elke­rül­hető a hiva­ta­los for­dí­tás. Minden intéz­mény más for­má­tum­ban várja el ezt a for­dí­tást, ezért alább össze­szed­tük egyetem-specifikusan az elvárt for­má­tu­mo­kat. Ha több egye­te­met jelölsz meg, lehet­sé­ges, hogy több jegy­táb­lá­za­tot is le kell adnod illetve a Verification for­mo­kat.

Jegytáblázatok és meg­ha­tal­ma­zás

A leg­több dániai intéz­mény kér jegy­táb­lá­za­tot és Verification form-ot is. A jegy­táb­lá­zat a bizo­nyít­vány angol nyelvű ver­zi­ója, a Verification form pedig az óra­szá­mok iga­zo­lá­sára szol­gál, for­mája intéz­mé­nyen­ként eltér.

Mind a két doku­men­tu­mot a bizo­nyít­vány­ban sze­replő ada­tok­kal kell kitöl­teni az utolsó 3 év alap­ján. Ha még nem érett­sé­giz­tél, az óra­szá­mok­hoz az utolsó év tel­jes óra­szá­mait kell beírni és a fél­éves ered­ményt. Ha már ren­del­ke­zel érett­sé­gi­vel, az utolsó évben is az év végi ered­mény kell (írd át a Half term-et End of year-re), illetve az érett­ségi is a GCSE rész­hez.

A tan­tár­gyak a jegy­táb­lá­zat­ban pél­dák, nyu­god­tan írd át őket a bizo­nyít­vá­nyod­ban sze­replőkre. Mind a két doku­men­tu­mot az isko­lád tit­kár­sá­gán kell kitöl­tés után hite­le­sí­teni pecsét­tel és alá­írás­sal.

Verification form Jegytáblázat
University College of Northern Denmark (UCN) UCN Jegytáblázat
Lillebaelt University College (UCL) UCL Ugyanaz mint a Ver. Form
Business Academy Aarhus (BAA) BAA Jegytáblázat
Dania University of Applied Sciences Dania Jegytáblázat
Zealand Institute of Business and Technology (ZIBAT) ZIBAT Ugyanaz mint a Ver. Form
Aarhus University (AU) – min­den év kell! AU Jegytáblázat
VIA University College VIA UC Jegytáblázat

 

A VIA alábbi kép­zé­se­ire kell egy a tanult mate­ma­tika téma­kö­rö­ket iga­zoló lap is. Ezt szin­tén a közép­is­ko­lá­val kell hite­le­sí­teni.

Szakok: Civil Engineering, Mechanical Engineering, Supply Engineering
Matematika iga­zoló űrlap

 

Ha a VIA Design, Technology and Business kép­zé­sére jelent­ke­zel, szük­ség van egy spe­ci­a­li­zá­ciós űrlapra is.

A VIA design kép­zé­se­ire mel­lé­kelni kell a fel­vé­teli vizs­gát is kitöltve, amely már­cius 16-án kerül kiadásra és itt érhető el: VIA Design vizsga

A vizsga elkül­dé­sére 2 hét áll ren­del­ke­zésre, ezt küldd el ápri­lis 1-ig az info@sceda.eu címre. Ha több spe­ci­a­li­zá­ciót jelölsz, mind­egyikre külön teszt van, min­det ki kell töl­teni.

 

Meghatalmazás

A meg­ha­tal­ma­zás szük­sé­ges hogy el tud­junk járni a jelent­ke­zé­sed folya­mán az intéz­mény­nél, és hogy segí­teni tud­junk. Ezt csak neked kell alá­írni és fel­töl­teni a jelent­ke­zé­sed­hez a UniversityAdmission rend­szerbe.

Attól függően hogy melyik egye­te­mekre jelent­ke­zel, külön­böz­het a meg­ha­tal­ma­zás. Alapvetően két féle nyom­tat­vány léte­zik, ha több intéz­ménybe jelent­ke­zel, elő­for­dul­hat hogy mind a kettőre szük­ség van. Nyomtasd ki a meg­fe­lelőt, töltsd ki, dátu­mozd és írd alá.

 

University College of Northern Denmark (UCN)

Lillebaelt University College (UCL)

Business Academy Aarhus (BAA)

Dania University of Applied Sciences

Meghatalmazás ezek­hez az intéz­mé­nyek­hez

 

Zealand Institute of Business and Technology (ZIBAT)

Aarhus University (AU)

VIA University College

Meghatalmazás ezek­hez az intéz­mé­nyek­hez


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember