Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Aalborg University

aau logo en 300x56 Aalborg University

Az Aalborg University Észak-Dánia leg­na­gyobb egye­teme mely szá­mos kam­pusszal ren­del­ke­zik ország­szerte (Aalborg, Koppenhága, Esbjerg). Az intéz­mény több mint 50 angol nyelvű BA Top-Up, BA, BSC, MA és MSC szak­kal várja a nem­zet­közi hall­ga­tó­kat.

Angol nyelvű kép­zé­sek az AAU-n

BSC / BA / BA Top-Up

(1.5 — 3 éves kép­zé­sek)

Art and Technology (Aalborg)
Chemical Engineering and Biotechnology (Esbjerg)
Economics and Business Administration (Aalborg)
Electronics and Computer Engineering (Esbjerg)
IT, Communication and New Media (Copenhagen)
Language and International Studies, English (Aalborg)
Manufacturing and Operations Engineering (Copenhagen)
Medialogy (Copenhagen, Aalborg, Esbjerg)
Robotics (Aalborg)
Sustainable Biotechnology (Copenhagen)

MA / MSC

 

MA kép­zés­lista

Olvass itt az AAU váro­sa­i­ról vagy Látogasd meg hiva­ta­los hon­lap­ját

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak az Aalborg University-vel kap­cso­lat­ban, ne hezi­tál­jon meg­ke­resni mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, a (0036)30–510-98–04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online az alábbi gomb segít­sé­gé­vel!

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember