Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Aarhus University (AU)

Aarhus University — AU
au Aarhus University (AU)
Angol sza­kok száma 25
Tanulmányi terü­le­tek Business, Technology, Social Science
Tandíj nincs / nincs admi­niszt­rá­ciós díj
Helyek Aarhus
Hivatalos hon­lap http://www.au.dk/en

 

Az 1928-ban ala­pí­tott Aarhus University 2014-ben a a QS World Ranking 96. helyén állva meg­tar­totta elő­kelő helyét a világ 100 leg­jobb egye­teme között. Az egye­tem nagy hang­súlyt fek­tet a kutatás-fejlesztésre, a gya­kor­la­tias okta­tásra és a nem­zet­közi aka­de­mi­kus kör­nye­zetre. A diák­szám évről évre növe­kedve 2014-ben elérte a 45 000-et.

Az Aarhusi Egyetem nagy hang­súlyt fek­tet az okta­tás és kuta­tás mel­lett a tehet­ség gon­do­zásra, és hogy kép­zé­se­i­vel több szak­mai terü­le­tet fel­ölelő, szé­les­körű tudást biz­to­sít­son szak­tól és kép­zéstől füg­get­le­nül. Az intéz­mény közeli és inten­zív kap­cso­la­tot tart fenn a pri­vát szek­tor leg­na­gyobb sze­replői­vel, így biz­to­sítva a maxi­má­li­san élet­szerű és hasz­nál­ható pro­jek­tek meg­va­ló­sí­tá­sát.

Képzések, sza­kok

Több mint 25 angol nyelvű sza­kot indítva az ország egyik leg­szé­le­sebb szak port­fó­li­ó­ját kínálja. Megtalálhatóak a hagyo­má­nyos IT, gaz­da­sági és mér­nöki kép­zé­sek is.

Az intéz­mény ajánl Bachelor, Master és PHD szin­ten is prog­ra­mo­kat, így lefedve a tel­jes aka­dé­miai kép­zés­lét­rát. (Részleteket lásd A Dán Felsőoktatási Rendszer).

Az intéz­mény diák­ja­i­nak lehető­sége van az ERASMUS-program kere­tein belül kül­föl­dön töl­te­nie egy vagy több sze­mesz­tert — akár Európán kívül is — az AU part­ne­rin­téz­mé­nye­i­ben.

Oktatás, szol­gál­ta­tá­sok

Az Aarhus University cam­pu­sai mind maxi­má­lis fel­sze­relt­ség­gel ren­del­kez­nek, így biz­to­sítva a magas szín­vo­nalú okta­tást. Az egye­tem továbbá segíti hall­ga­tói tehet­ség­ku­ta­tá­sán túl, vál­lal­ko­zóvá válá­sá­ukat is.

Az AU angol nyelvű kép­zé­se­i­nek lis­tája

 

Olvasson tovább rész­le­te­sen Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak, kére­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy az alábbi linkre kat­tintva!

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember