Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Az Aarhus University Magyarországon — szept 4–5.

Ha gon­dol­ko­zol a dániai tovább­ta­nu­lá­son, itt egy remek lehető­ség hogy Dánia egyik leg­jobb egye­te­mé­vel talál­kozz sze­mé­lye­sen, Budapesten.

au logo 1 300x150 Az Aarhus University Magyarországon   szept 4 5.

Magyarországra láto­gat Dánia egyik leg­jobb egye­teme, az Aarhus University üzleti kara. Ennek apro­pó­ján az egye­tem kép­vi­selője előa­dást tart a tan­díj­men­tes alap– és mes­ter­kép­zé­sekről, dániai lehető­sé­gekről, diák­életről.

Az ese­mé­nyen részt vesz­nek a StudyGuide és SCEDA kül­földi felsőok­ta­tási szakértői is, akik szin­tén segí­te­nek az infor­má­ló­dás­ban.

Az előa­dást az egye­tem kép­vi­selői tart­ják.

Program:
szep­tem­ber 4, szerda, 17:15 – Alapképzések előa­dás
szep­tem­ber 5, csü­tör­tök, 17:15 – Mesterképzések előa­dás

Az Aarhus University alap­kép­zé­sei:
AU Alapképzések

Az Aarhus University mes­ter­kép­zé­sei:
AU mes­ter­kép­zé­sek

A ren­dez­vé­nyen való rész­vé­tel INGYENES, de elő­ze­tes regiszt­rá­ció szük­sé­ges a nagy érdeklő­désre való tekin­tet­tel:

Regisztráció


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember