Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL
SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

SCEDA
STUDYGUIDE

E tájé­koz­tató célja, hogy az érin­tet­te­ket nyil­vá­no­san is elér­hető for­má­ban az adat­ke­ze­lés meg­kez­dése előtt és annak
folya­mán is egy­ér­telműen és rész­le­te­sen tájé­koz­tassa az ada­taik keze­lé­sé­vel kap­cso­la­tos min­den tényről, így külö­nö­sen az
adat­ke­ze­lés cél­já­ról és jog­alap­já­ról, az adat­ke­ze­lésre és az adat­fel­dol­go­zásra jogo­sult sze­mé­lyéről, az adat­ke­ze­lés
idő­tar­ta­má­ról, arról, hogy kik ismer­he­tik meg az ada­to­kat, az adat­ke­ze­lés­sel kap­cso­la­tos jogok­ról és lehető­sé­gekről.

Hatályos: 2018.05.25-től

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS
I. FEJEZETAZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
II. FEJEZETADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
1. Társaságunk IT szol­gál­ta­tója
2. Társaságunk könyv­vi­teli szol­gál­ta­tója
3. Postai szol­gál­ta­tá­sok, kéz­be­sí­tés, cso­mag­kül­dés
4. Vagyonvédelmi szol­gál­tató
III. FEJEZETMUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
1. Munkaügyi, sze­mély­zeti nyil­ván­tar­tás
2. Alkalmassági vizs­gá­la­tok­kal kap­cso­la­tos adat­ke­ze­lés
3. Felvételre jelent­kező mun­ka­vál­la­lók ada­ta­i­nak keze­lése, pályá­za­tok, önélet­raj­zok
4. E-mail fiók hasz­ná­la­tá­nak ellenőr­zé­sé­vel kap­cso­la­tos adat­ke­ze­lés
5. Számítógép, lap­top, tab­let ellenőr­zé­sé­vel kap­cso­la­tos adat­ke­ze­lés
6. A mun­ka­he­lyi inter­net­hasz­ná­lat ellenőr­zé­sé­vel kap­cso­la­tos adat­ke­ze­lés
7. Céges mobil­te­le­fon hasz­ná­la­tá­nak ellenőr­zé­sé­vel kap­cso­la­tos adat­ke­ze­lés
8. GPS navi­gá­ciós rend­szer alkal­ma­zá­sá­val kap­cso­la­tos adat­ke­ze­lés
9. Munkahelyi be– és kilép­te­tés­sel kap­cso­la­tos adat­ke­ze­lés
10. Munkahelyi kame­rás meg­fi­gye­lés­sel kap­cso­la­tos adat­ke­ze­lés
IV. FEJEZET — SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
1. Szerződő part­ne­rek ada­ta­i­nak keze­lése – vevők, szál­lí­tók nyil­ván­tar­tása
2. Jogi sze­mély ügy­fe­lek, vevők, szál­lí­tók ter­mé­sze­tes sze­mély kép­vi­selői­nek elér­hető­ségi
ada­tai
3. Az ügy­fél­szol­gá­lat tele­fo­nos hang­fel­vé­tel készí­tése
4. Látogatói adat­ke­ze­lés a Társaság hon­lap­ján
5. Tájékoztatás sütik (coo­kie) alkal­ma­zá­sá­ról
6. Regisztráció a Társaság hon­lap­ján
7. Hírlevél szol­gál­ta­tás­hoz kap­cso­lódó adat­ke­ze­lés
8. Közösségi irány­el­vek / Adatkezelés a Társaság Facebook olda­lán
9. Adatkezelés a Társaság web­áru­há­zá­ban
10. Ajándéksorsolás szer­ve­zé­sé­vel kap­cso­la­tos adat­ke­ze­lés
11. Direkt mar­ke­ting célú adat­ke­ze­lés
V. FEJEZETJOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
1. Adatkezelés adó– és szám­vi­teli köte­le­zett­sé­gek tel­je­sí­tése cél­já­ból
2. Kifizetői adat­ke­ze­lés
3. Adatkezelés pénz­mo­sás elleni köte­le­zett­sé­gek tel­je­sí­tése cél­já­ból
VI. FEJEZETÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
VII. FEJEZETRÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
VIII. FEJEZETAZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ
INTÉZKEDÉSEI

2
BEVEZETÉS

A ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek­nek a sze­mé­lyes ada­tok keze­lése tekin­te­té­ben tör­ténő védel­méről és az ilyen ada­tok sza­bad
áram­lá­sá­ról, vala­mint a 95/46/EK ren­de­let hatá­lyon kívül helye­zé­séről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
(EU) 2016/679 RENDELETE (a továb­bi­ak­ban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő meg­fe­lelő intéz­ke­dé­se­ket hoz annak
érde­ké­ben, hogy az érin­tett részére a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sére vonat­kozó, min­den egyes tájé­koz­ta­tást tömör, átlát­ható,
ért­hető és könnyen hoz­zá­fér­hető for­má­ban, vilá­go­san és köz­ért­hetően meg­fo­gal­mazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő
elő­se­gíti az érin­tett joga­i­nak a gya­kor­lá­sát.
Az érin­tett elő­ze­tes tájé­koz­ta­tási köte­le­zett­sé­gét az infor­má­ciós önren­del­ke­zési jog­ról és az infor­má­ció­sza­bad­ság­ról 2011. évi
CXII. tör­vény is előírja.
Az aláb­bi­ak­ban olvas­ható tájé­koz­ta­tás­sal e jog­sza­bá­lyi köte­le­zett­sé­günk­nek teszünk ele­get.
A tájé­koz­ta­tást közzé kell tenni a tár­sa­ság hon­lap­ján, vagy az érin­tett sze­mély részére kéré­sére meg kell kül­deni.

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájé­koz­ta­tás kiadója, egy­ben az Adatkezelő:
Cégnév: Balance Universal Kft. Balance Universal Consulting Bt
Székhely:

1113 Budapest, Bartók Béla út 96. II. em. 20.

Cégjegyzékszám: 01–09-945967 01–06-785617
Adószám: 22947310– 2–43 24196730–1-43
Képviselő– tele­fon­szám Mikle Beáta ügy­ve­zető +36 30 600 5996
Képviselő– tele­fon­szám Samu Gizella ügy­ve­zető +36 30 251 9951
E-mail cím: mikle.bea@upcmail.hu mikle.bea@upcmail.hu
Honlap www.balanceuniversal.hu; www.studyguide.eu; www.sceda.eu
(a továb­bi­ak­ban: Társaság)

II. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a ter­mé­sze­tes vagy jogi sze­mély, köz­ha­talmi szerv, ügy­nök­ség vagy bár­mely egyéb szerv, amely az
adat­ke­zelő nevé­ben sze­mé­lyes ada­to­kat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)
Az adat­fel­dol­gozó igény­be­vé­te­lé­hez nem kell az érin­tett elő­ze­tes bele­egye­zése, de szük­sé­ges a tájé­koz­ta­tása. Ennek
meg­fe­lelően a követ­kező tájé­koz­ta­tást adjuk:
1. Társaságunk IT szol­gál­ta­tója
Társaságunk a hon­lapja fenn­tar­tá­sá­hoz és keze­lé­sé­hez adat­fel­dol­go­zó­kat vesz igénybe, aki az IT szol­gál­ta­tá­so­kat
(tár­hely­szol­gál­ta­tás, híl­re­vél­kül­dés) biz­to­sítja, és ennek kere­té­ben – a vele fenn­álló szerző­dé­sünk tar­ta­máig — kezeli a
hon­la­pon meg­adott sze­mé­lyes ada­to­kat, az általa vég­zett műve­let a sze­mé­lyes ada­tok táro­lása a szer­ve­ren.
Ezen adat­fel­dol­go­zók meg­ne­ve­zése a követ­kező:
Cégnév: NetLight Consulting Kft
Székhely: 1148 Budapest, Bánki Donát utca 12/B 1. em. 9.
Cégjegyzékszám: 01–09-192123
Adószám: 14188127–2-42
Képviselő: Bártfai Balázs
Telefonszám: +36–303 550 880
E-mail cím: netlight@netlight.hu
Honlap: DomainFlotta.hu
Cégnév: Gigahost Aps.
Székhely: 1457 Copenhagen K — Dánia

3

Cégjegyzékszám: 31154715
Képviselő: Bill Ebbessen
Telefonszám: 004536949690
E-mail cím: support@gigahost.dk
Honlap: https://gigahost.dk
Cégnév: SendInBlue
Székhely: 55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris
Cégjegyzékszám: 498 019 298
Képviselők: Armand Thiberge, Kapil Sharma
Telefonszám: 844–744-2639
E-mail cím: contact@sendinblue.com
Honlap:sendinblue.com
Adatfeldolgozó soft­ware: UniversityAdmission.eu
Cégnév: Dream Group Oü.
Székhely: Tatari 64, Tallinn 10134, Estonia
Cégjegyzékszám: EE101174385
Képviselő: Sten Rinne
Telefonszám: +372 631 4625
E-mail cím: information@dreamapply.com
2. Társaságunk könyv­vi­teli szol­gál­ta­tója
A Társaságunk az adó és szám­vi­teli köte­le­zett­sé­gei tel­je­sí­té­sé­hez könyv­vi­teli szol­gál­ta­tói szerző­dés­sel külső szol­gál­ta­tót nem
vesz igénybe,Társaságunkkal szerző­dés vagy kifi­zetői kap­cso­latba levő ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek sze­mé­lyes ada­tait a
Társaságunkat ter­helő adó és szám­vi­teli köte­le­zett­sé­gek tel­je­sí­tése cél­já­ból maga a Társaság kezeli.
3. Postai szol­gál­ta­tá­sok, kéz­be­sí­tés, cso­mag­kül­dés
Ezen adat­fel­dol­go­zók Társaságunktól meg­kap­ják a doku­men­tu­mok kéz­be­sí­té­sé­hez szük­sé­ges sze­mé­lyes ada­to­kat (érin­tett
neve, címe, tele­fon­száma), és ennek fel­hasz­ná­lá­sá­val kiszál­lítja a cso­ma­got:
Ezen szol­gál­ta­tók:
Magyar Posta
Futárszolgálat
Kézbesítést végző alvál­lal­kozó
4. Vagyonvédelmi szol­gál­tató : Jelenleg nincs .
Ezen adat­fel­dol­gozó Társaságunk meg­bí­zá­sá­ból – a vele fenn­álló szerző­dé­sünk tar­ta­máig — végzi a mun­ka­he­lyi kame­rás
meg­fi­gye­lést, ki és belép­te­tést és az ezek­hez kap­cso­lódó adat­ke­ze­lést végzi.
A szol­gál­tató meg­ne­ve­zése:
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviselő:
Telefonszám:

III. FEJEZET
MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
1. Munkaügyi, sze­mély­zeti nyil­ván­tar­tás
(1) A mun­ka­vál­la­lók­tól kizá­ró­lag olyan ada­tok kér­hetők és tart­ha­tók nyil­ván, vala­mint olyan mun­ka­köri orvosi alkal­mas­sági
vizs­gá­la­tok végez­hetők, ame­lyek mun­ka­vi­szony léte­sí­té­sé­hez, fenn­tar­tá­sá­hoz és meg­szün­te­té­sé­hez, illetve a szociális-jóléti
jut­ta­tá­sok biz­to­sí­tá­sá­hoz szük­sé­ge­sek és a mun­ka­vál­laló sze­mély­hez fűződő jogait nem sér­tik.
(2) A Társaság mun­kál­ta­tói jogos érde­ke­i­nek érvé­nye­sí­tése (Rendelet 6. cikk (1) bekez­dése f)) jog­cí­mén mun­ka­vi­szony
léte­sí­tése, tel­je­sí­tése vagy meg­szű­nése cél­já­ból kezeli a mun­ka­vál­laló alábbi ada­tait:
1. név
2. szü­le­tési név„
3. szü­le­tési ideje,

4

4. anyja neve,
5. lak­címe,
6. állam­pol­gár­sága,
7. adó­azo­no­sító jele,
8. TAJ száma,
9. nyug­dí­jas törzs­szám (nyug­dí­jas mun­ka­vál­laló ese­tén),
10. tele­fon­szám,
11. e-mail cím,
12. sze­mé­lyi iga­zol­vány száma,
13. lak­cí­met iga­zoló ható­sági iga­zol­vány száma,
14. bank­szám­la­száma,
15. online azo­no­sító (ha van)
16. mun­kába lépé­sé­nek kezdő és befe­jező idő­pontja,
17. mun­ka­kör,
18. isko­lai vég­zett­sé­gét, szak­kép­zett­sé­gét iga­zoló okmány máso­lata,
19. fény­kép,
20. önélet­rajz,
21. mun­ka­bé­ré­nek összege, a bér­fi­ze­tés­sel, egyéb jut­ta­tá­sa­i­val kap­cso­la­tos ada­tok,
22. a mun­ka­vál­laló mun­ka­bé­réből jog­erős hatá­ro­zat vagy jog­sza­bály, illetve írás­beli hoz­zá­já­ru­lása alap­ján levo­nandó
tar­to­zást, illetve ennek jogo­sult­sá­gát,
23. a mun­ka­vál­laló mun­ká­já­nak érté­ke­lése,
24. a mun­ka­vi­szony meg­szű­né­sé­nek módja, indo­kai,
25. mun­ka­körtől függően erköl­csi bizo­nyít­vá­nya
26. a mun­ka­köri alkal­mas­sági vizs­gá­la­tok összeg­zése,
27. magán­nyug­díj­pénz­tári és önkén­tes köl­csö­nös biz­to­sító pénz­tári tag­ság ese­tén a pénz­tár meg­ne­ve­zése, azo­no­sító száma és
a mun­ka­vál­laló tag­sági száma,
28. kül­földi mun­ka­vál­laló ese­tén útle­vél­szám; mun­ka­vál­la­lási jogo­sult­sá­got iga­zoló doku­men­tu­má­nak meg­ne­ve­zé­sét és
száma,
29 mun­ka­vál­la­lót ért bal­ese­tek jegyző­köny­ve­i­ben rög­zí­tett ada­to­kat;
30. a jóléti szol­gál­ta­tás, keres­ke­delmi szál­lás­hely igénybe véte­lé­hez szük­sé­ges ada­to­kat;
31. a Társaságnál biz­ton­sági és vagyon­vé­delmi cél­ból alkal­ma­zott kamera és belép­tető rend­szer,
illetve a hely­meg­ha­tá­rozó rend­sze­rek által rög­zí­tett ada­to­kat.
(3) Betegségre és szak­szer­ve­zeti tag­sá­gára vonat­kozó ada­to­kat a mun­kál­tató csak a Munka Törvénykönyvben meg­ha­tá­ro­zott
jog, vagy köte­le­zett­ség tel­je­sí­tése cél­já­ból kezel.
(4) A sze­mé­lyes ada­tok cím­zett­jei: a mun­kál­tató vezetője, mun­kál­ta­tói jog­kör gya­kor­lója, a Társaság mun­ka­ügyi fel­ada­to­kat
ellátó mun­ka­vál­la­lói és adat­fel­dol­go­zói.
(5) A Társaság tulaj­do­no­sai részére csak a vezető állású mun­ka­vál­la­lók sze­mé­lyes ada­tai továb­bít­ha­tók.
(6) A sze­mé­lyes ada­tok táro­lá­sá­nak idő­tar­tama: a mun­ka­vi­szony meg­szű­né­sét követő 3 év ill. ART elévü­lési idő . A
Szolgáltató saját mun­ka­ügyi ira­tai az 1995. évi LXVI tv. alap­ján ( nem selej­tez­hetőek)
(7) Az érin­tet­tel az adat­ke­ze­lés meg­kez­dése előtt közölni kell, hogy az adat­ke­ze­lés a Munka tör­vény­köny­vén és a mun­kál­tató
jogos érde­ke­i­nek érvé­nye­sí­té­sén ala­pul
2. Alkalmassági vizs­gá­la­tok­kal kap­cso­la­tos adat­ke­ze­lés
(1) A mun­ka­vál­la­ló­val szem­ben csak olyan alkal­mas­sági vizs­gá­lat alkal­maz­ható, ame­lyet mun­ka­vi­szonyra vonat­kozó sza­bály
ír elő, vagy amely mun­ka­vi­szonyra vonat­kozó sza­bály­ban meg­ha­tá­ro­zott jog gya­kor­lása, köte­le­zett­ség tel­je­sí­tése érde­ké­ben
szük­sé­ges. A vizs­gá­lat előtt rész­le­te­sen tájé­koz­tatni kell a mun­ka­vál­la­ló­kat töb­bek között arról, hogy az alkal­mas­sági
vizs­gá­lat milyen kész­ség, képes­ség fel­mé­ré­sére irá­nyul, a vizs­gá­lat milyen esz­köz­zel, mód­szer­rel tör­té­nik. Amennyiben
jog­sza­bály írja elő a vizs­gá­lat elvég­zé­sét, akkor tájé­koz­tatni kell a mun­ka­vál­la­ló­kat a jog­sza­bály címéről és a pon­tos
jog­sza­bály­helyről is.
(2) A mun­ka­al­kal­mas­ságra, fel­ké­szült­ségre irá­nyuló teszt­la­pok a mun­kál­tató mind a mun­ka­vi­szony léte­sí­tése előtt, mind
pedig a mun­ka­vi­szony fenn­ál­lása alatt kitöl­tet­heti a mun­ka­vál­la­lók­kal.
(3) Az egy­ér­telműen mun­ka­vi­szonnyal kap­cso­la­tos, a mun­ka­fo­lya­ma­tok haté­ko­nyabb ellá­tása, meg­szer­ve­zése érde­ké­ben
csak akkor tölt­hető ki a mun­ka­vál­la­lók nagyobb cso­port­já­val pszi­cho­ló­giai, vagy sze­mé­lyi­ség­je­gyek kuta­tá­sára alkal­mas
teszt­lap, ha az elem­zés során fel­színre került ada­tok nem köt­hetők az egyes konk­rét mun­ka­vál­la­lók­hoz, vagyis ano­nim
módon tör­té­nik az ada­tok fel­dol­go­zása.
(4) A kezel­hető sze­mé­lyes ada­tok köre: a mun­ka­köri alkal­mas­ság ténye, és az ehhez szük­sé­ges fel­té­te­lek.

5
(5) Az adat­ke­ze­lés jog­alapja: a mun­kál­tató jogos érdeke.
(6) A sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­nek célja: mun­ka­vi­szony léte­sí­tése, fenn­tar­tása , mun­ka­kör betöl­tése.
(7) A sze­mé­lyes ada­tok cím­zett­jei, illetve a cím­zet­tek kate­gó­riái: A vizs­gá­lat ered­ményt a vizs­gált mun­ka­vál­la­lók, illetve a
vizs­gá­la­tot végző szak­em­ber ismer­he­tik meg. A mun­kál­tató csak azt az infor­má­ciót kap­hatja meg, hogy a vizs­gált sze­mély a
mun­kára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen fel­té­te­lek biz­to­sí­tan­dók ehhez. A vizs­gá­lat rész­le­teit, illetve annak tel­jes
doku­men­tá­ci­ó­ját azon­ban a mun­kál­tató nem ismer­heti meg.
(8) A sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­nek idő­tar­tama: a mun­ka­vi­szony meg­szű­né­sét követő 3 év.
3. Felvételre jelent­kező mun­ka­vál­la­lók ada­ta­i­nak keze­lése, pályá­za­tok, önélet­raj­zok
(1) A kezel­hető sze­mé­lyes ada­tok köre: a ter­mé­sze­tes sze­mély neve, szü­le­tési ideje, helye, anyja neve, lak­cím, képe­sí­tési
ada­tok, fény­kép, tele­fon­szám, e-mail cím, a jelent­kezőről készí­tett mun­kál­ta­tói fel­jegy­zés (ha van).
(2) A sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­nek célja: jelent­ke­zés, pályá­zat elbí­rá­lása, a kivá­lasz­tot­tal mun­ka­szerző­dés kötése. Az
érin­tet­tet tájé­koz­tatni kell arról, ha a mun­kál­tató nem őt válasz­totta az adott állásra.
(3) Az adat­ke­ze­lés jog­alapja: az érin­tett hoz­zá­já­ru­lása.
(4) A sze­mé­lyes ada­tok cím­zett­jei, illetve a cím­zet­tek kate­gó­riái: a Társaságnál mun­kál­ta­tói jogok gya­kor­lá­sára jogo­sult
vezető, mun­ka­ügyi fel­ada­to­kat ellátó mun­ka­vál­la­lók.
(5) A sze­mé­lyes ada­tok táro­lá­sá­nak idő­tar­tama: A jelent­ke­zés, pályá­zat elbí­rá­lá­sáig. A ki nem válasz­tott jelent­kezők
sze­mé­lyes ada­tait törölni kell. Törölni kell annak ada­tait is, aki jelent­ke­zé­sét, pályá­za­tát vissza­vonta.
(6) A mun­kál­tató csak az érin­tett kife­je­zett, egy­ér­telmű és önkén­tes hoz­zá­já­ru­lása alap­ján őriz­heti meg a pályá­za­to­kat,
fel­téve, ha azok megőr­zé­sére a jog­sza­bá­lyok­kal össz­hang­ban álló adat­ke­ze­lési célja elérése érde­ké­ben szük­ség van. E
hoz­zá­já­ru­lást a fel­vé­teli eljá­rás lezá­rá­sát követően kell kérni a jelent­kezőktől.
4. E-mail fiók hasz­ná­la­tá­nak ellenőr­zé­sé­vel kap­cso­la­tos adat­ke­ze­lés
(1) Ha a Társaság e-mail fió­kot bocsát a mun­ka­vál­laló ren­del­ke­zé­sére – ezen e-mail címet és fió­kot a mun­ka­vál­laló kizá­ró­lag
mun­ka­köri fel­ada­tai cél­jára hasz­nál­hatja, annak érde­ké­ben, hogy a mun­ka­vál­la­lók ezen keresz­tül tart­sák egy­más­sal a
kap­cso­la­tot, vagy a mun­kál­tató kép­vi­se­le­té­ben leve­lez­ze­nek az ügy­fe­lek­kel, más sze­mé­lyek­kel, szer­ve­ze­tek­kel.
(2) A mun­ka­vál­laló az e-mail fió­kot sze­mé­lyes célra nem hasz­nál­hatja, a fiók­ban sze­mé­lyes leve­le­ket nem tárol­hat.
(3) A mun­kál­tató jogo­sult az e-mail fiók tel­jes tar­tal­mát és hasz­ná­la­tát rend­sze­re­sen ellenő­rizni, ennek során az adat­ke­ze­lés
jog­alapja a mun­kál­tató jogos érdeke. Az ellenőr­zés célja az e-mail fiók hasz­ná­la­tára vonat­kozó mun­kál­ta­tói ren­del­ke­zés
betar­tá­sá­nak ellenőr­zése, továbbá a mun­ka­vál­la­lói köte­le­zett­sé­gek (Mt. 8.§, 52. §) ellenőr­zése.
(4) Az ellenőr­zésre a mun­kál­tató vezetője, vagy a mun­kál­ta­tói jogok gya­kor­lója jogo­sult.
(5) Amennyiben az ellenőr­zés körül­mé­nyei nem zár­ják ki ennek lehető­sé­gét, biz­to­sí­tani kell, hogy a mun­ka­vál­laló jelen
lehes­sen az ellenőr­zés során.
(6) Az ellenőr­zés előtt tájé­koz­tatni kell a mun­ka­vál­la­lót arról, hogy milyen mun­kál­ta­tói érdek miatt kerül sor az
ellenőr­zésre, mun­kál­tató részéről ki végez­heti az ellenőr­zést, — milyen sza­bá­lyok sze­rint kerül­het sor ellenőr­zésre
(foko­za­tos­ság elvé­nek betar­tása) és mi az eljá­rás menete, — milyen jogai és jog­or­vos­lati lehető­sé­gei van­nak a az e-mail fiók
ellenőr­zé­sé­vel együtt járó adat­ke­ze­lés­sel kap­cso­lat­ban.
(7) Az ellenőr­zés során a foko­za­tos­ság elvét kell alkal­mazni, így elsőd­le­ge­sen az e-mail címéből és tár­gyá­ból kell

meg­ál­la­pí­tani, hogy az a mun­ka­vál­laló mun­ka­köri fel­ada­tá­val kap­cso­la­tos, és nem sze­mé­lyes célú. Nem sze­mé­lyes célú e–
mai­lek tar­tal­mát a mun­kál­tató kor­lá­to­zás nél­kül vizs­gál­hatja.

(8) Ha jelen sza­bály­zat ren­del­ke­zé­se­i­vel ellen­tét­ben az álla­pít­ható meg, hogy a mun­ka­vál­laló az e-mail fió­kot sze­mé­lyes
célra hasz­nálta, fel kell szó­lí­tani a mun­ka­vál­la­lót, hogy a sze­mé­lyes ada­to­kat hala­dék­ta­la­nul törölje. A mun­ka­vál­laló
távol­léte, vagy együttmű­kö­dé­sé­nek hiá­nya ese­tén a sze­mé­lyes ada­to­kat az ellenőr­zés­kor a mun­kál­tató törli. Az e-mail fiók
jelen sza­bály­zat­tal ellen­té­tes hasz­ná­lata miatt a mun­kál­tató a mun­ka­vál­la­ló­val szem­ben mun­ka­jogi jog­kö­vet­kez­mé­nye­ket
alkal­maz­hat.
(9) A mun­ka­vál­laló az e-mail fiók ellenőr­zé­sé­vel együtt járó adat­ke­ze­lés­sel kap­cso­lat­ban e sza­bály­zat­nak az érin­tett joga­i­ról
szóló feje­ze­té­ben írt jogok­kal élhet.
5. Számítógép, lap­top, tab­let ellenőr­zé­sé­vel kap­cso­la­tos adat­ke­ze­lés
(1) A Társaság által a mun­ka­vál­laló részére mun­ka­vég­zés cél­jára ren­del­ke­zésre bocsá­tott szá­mí­tó­gé­pet, lap­to­pot, tab­le­tet a
mun­ka­vál­laló első­sor­ban mun­ka­köri fel­adata ellá­tá­sára hasz­nál­hatja, ezek magán­célú hasz­ná­la­tát a Társaság nem tiltja. A
mun­kál­tató ezen esz­kö­zö­kön tárolt ada­to­kat ellenő­riz­heti. Ezen esz­kö­zök mun­kál­tató általi ellenőr­zé­sére és
jog­kö­vet­kez­ményire egye­bek­ben az előbbi1.4. pont ren­del­ke­zé­sei irány­adók.
6. A mun­ka­he­lyi inter­net­hasz­ná­lat ellenőr­zé­sé­vel kap­cso­la­tos adat­ke­ze­lés

6

(1) A mun­ka­vál­laló mun­ka­he­lyén az inter­ne­tet első­sor­ban a mun­ka­köri fel­ada­tá­val kap­cso­la­tos hon­la­po­kat tekint­heti meg, a
sze­mé­lyes célú mun­ka­he­lyi inter­net­hasz­ná­la­tot a mun­kál­tató nem tiltja meg.
(2) A mun­ka­köri fel­adat­ként a Társaság nevé­ben elvég­zett inter­ne­tes regiszt­rá­ciók jogo­sultja a Társaság, a regiszt­rá­ció során
a tár­sa­ságra utaló azo­no­sí­tót, jel­szót kell alkal­mazni. Amennyiben a sze­mé­lyes ada­tok meg­adása is szük­sé­ges a
regiszt­rá­ci­ó­hoz, a mun­ka­vi­szony meg­szű­né­se­kor azok tör­lé­sét köte­les kez­de­mé­nyezni a Társaság.
(3) A mun­ka­vál­laló mun­ka­he­lyi inter­net­hasz­ná­lát a mun­kál­tató ellenő­riz­heti.
7. Céges mobil­te­le­fon hasz­ná­la­tá­nak ellenőr­zé­sé­vel kap­cso­la­tos adat­ke­ze­lés
(1) A mun­kál­tató enge­dé­lyezi a céges mobil­te­le­fon magán­célú hasz­ná­la­tát, a mobil­te­le­fon első­sor­ban a mun­ka­vég­zés­sel
össze­függő célokra hasz­nál­ható, és a mun­kál­tató vala­mennyi kimenő hívás hívó­szá­mát és ada­tait, továbbá a mobil­te­le­fo­non
tárolt ada­to­kat ellenő­riz­heti.
(2) A mun­ka­vál­laló jelzi a mun­kál­ta­tó­nak, ha a céges mobil­te­le­font magán­célra is hasz­nálta. Ez eset­ben az ellenőr­zés akként
foly­tat­ható le, hogy a mun­kál­tató hívás­rész­le­tezőt kér a tele­fon­szol­gál­ta­tó­tól és fel­hívja a mun­ka­vál­la­lót arra, hogy a
doku­men­tu­mon a magán­célú hívá­sok ese­té­ben a hívott szá­mo­kat tegye fel­is­mer­he­tet­lenné. A mun­kál­tató előír­hatja, hogy a
magán­célú hívá­sok költ­sé­geit a mun­ka­vál­laló viselje.
(3) Egyebekben az ellenőr­zésre és jog­kö­vet­kez­ményire az 1.4. pont ren­del­ke­zé­sei irány­adók.
8. GPS navi­gá­ciós rend­szer alkal­ma­zá­sá­val kap­cso­la­tos adat­ke­ze­lés– Jelenleg a Társaság nem alkal­mazza
9. Munkahelyi be– és kilép­te­tés­sel kap­cso­la­tos adat­ke­ze­lés – Jelenleg a Társaság nem alkal­mazza
10. Munkahelyi kame­rás meg­fi­gye­lés­sel kap­cso­la­tos adat­ke­ze­lés –Jelenleg a Társaság nem alkal­mazza

IV. FEJEZET

SZERZŐDÉSHEZ ÉS SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
1. Szerződő jogi és nem jogi sze­mély part­ne­rek ada­ta­i­nak keze­lése – vevők, szál­lí­tók nyil­ván­tar­tása
A Társaság szerző­dés és szol­gál­ta­tás tel­je­sí­tése jog­cí­mén a szerző­dés meg­kö­tése, tel­je­sí­tése, meg­szű­nése, szerző­dési
ked­vez­mény nyúj­tása cél­já­ból kezeli a vele vevő­ként, szál­lí­tó­ként szerző­dött ter­mé­sze­tes sze­mély nevét, szü­le­tési nevét,

szü­le­tési ide­jét, anyja nevét, lak­cí­mét, , sze­mé­lyi iga­zol­vány szá­mát, lak­cí­mét, szék­hely, telep­hely címét, tele­fon­szá­mát, e–
mail címét, online azo­no­sí­tó­ját (vevők, szál­lí­tók lis­tája, törzs­vá­sár­lási lis­ták),

Külföldön tovább­ta­nulni szán­dé­kozó Ügy­fe­lek: kép­zési ada­tait, moti­vá­ciós leve­leit, refe­ren­ciát.
Ezen adat­ke­ze­lés jog­szerű­nek minő­sül akkor is, ha az adat­ke­ze­lés a szerző­dés meg­kö­té­sét meg­előzően az érin­tett kéré­sére
tör­ténő lépé­sek meg­té­te­lé­hez szük­sé­ges. A sze­mé­lyes ada­tok cím­zett­jei: a Társaság ügy­fél­ki­szol­gá­lás­sal kap­cso­la­tos
fel­ada­to­kat ellátó mun­ka­vál­la­lói, vala­mint a Dream Education (J. Poska tn 51a Tallinn Harjumaa 10150; CVR:
12986331) adat­fel­dol­go­zói.
A sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­nek idő­tar­tama: a szerző­dés meg­szű­né­sét követő 5 év. (Ha egyéb tv. pl. szám­vi­teli tv. – 8 év
nem ren­del­ke­zik a hosszabb megőr­zési időről)
(2) Az érin­tet­tel az adat­ke­ze­lés meg­kez­dése előtt közölni kell, hogy az adat­ke­ze­lés a szerző­dés tel­je­sí­tése jog­cí­mén ala­pul, az
a tájé­koz­ta­tás tör­tén­het a szerző­dés­ben is .
(3) Az érin­tet­tet sze­mé­lyes ada­tai adat­fel­do­gozó részére tör­ténő átadá­sá­ról tájé­koz­tatni kell.
2. Jogi sze­mély ügy­fe­lek, vevők, szál­lí­tók és magán­sze­mé­lyek ter­mé­sze­tes sze­mély kép­vi­selői­nek elér­hető­ségi ada­tai
(1) A kezel­hető sze­mé­lyes ada­tok köre: a ter­mé­sze­tes sze­mély neve, címe, tele­fon­száma, e-mail címe, online azo­no­sí­tója
Adatkezelés jog­alapja: A szerző­dés tel­je­sí­té­sé­hez szük­sé­ges.
(2) A sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­nek célja: a Társaság jogi sze­mély part­ne­ré­vel kötött szerző­dés tel­je­sí­tése, üzleti
kap­cso­lat­tar­tás, jog­alapja: az érin­tett hoz­zá­já­ru­lása.
(3) A sze­mé­lyes ada­tok cím­zett­jei, illetve a cím­zet­tek kate­gó­riái: a Társaság ügy­fél­szol­gá­lat­tal kap­cso­la­tos fel­ada­to­kat ellátó
mun­ka­vál­la­lói, meg­bí­zott­jai, alvál­lal­ko­zói.

7

(4) Elévülésig, vagy hoz­zá­já­ru­lás vissza­vo­ná­sáig. Álta­lá­ban az üzleti kap­cso­lat, illetve az érin­tett kép­vi­selői minő­sé­gé­nek
fenn­ál­lá­sát követő 8 évig. (Számviteli tv. előí­rása alap­ján) )
3. Az ügy­fél­szol­gá­lat tele­fo­nos hang­fel­vé­tel készí­tése
(1) A Társaság az ügy­fél­szol­gá­la­tá­val tör­ténő tele­fo­nos kom­mu­ni­ká­ciót az érté­ke­sí­té­sek, szol­gál­ta­tá­sok tel­je­sí­tése, illetve az
arról való tájé­koz­ta­tás cél­já­ból hang­fel­vé­tel­lel rög­zíti. Ezen adat­ke­ze­lés jog­alapja az érin­tett hoz­zá­já­ru­lása.
(2) A hang­fel­vé­tel készí­té­séről a hivás ele­jén tájé­koz­tatni kell, és hoz­zá­já­ru­lá­sát kell kérni.
(3) A tele­fon­be­szél­ge­té­sek rög­zí­té­sé­nél az alábbi ada­to­kat tárol­juk: tele­fon­szám, a hívás idő­pontja, a rög­zí­tett beszél­ge­tés
hang­fel­vé­tele, a beszél­ge­tés során meg­adott sze­mé­lyes ada­tok.
(4) A sze­mé­lyes ada­tok cím­zett­jei, illetve a cím­zet­tek kate­gó­riái: a Társaság ügy­fél­szol­gá­lat­tal kap­cso­la­tos fel­ada­to­kat ellátó
mun­ka­vál­la­lói.
(5) A tele­fon­be­szél­ge­té­se­ket 5 évig őriz­zük. A rög­zí­tett hang­anya­gok tele­fon­szám és a beszél­ge­tés dátuma alap­ján
vissza­ke­res­hetők.
4. Látogatói adat­ke­ze­lés a Társaság hon­lap­ja­inn
(1) A Sütik (cookie-k) rövid adat­fáj­lok, melye­ket a meg­lá­to­ga­tott hon­lap helyez el a fel­hasz­náló szá­mí­tó­gé­pén. A coo­kie
célja, hogy az adott info­kom­mu­ni­ká­ciós, inter­ne­tes szol­gál­ta­tást meg­könnyítse, kényel­me­sebbé tegye. Számos faj­tája léte­zik,
de álta­lá­ban két nagy cso­portba sorol­ha­tóak. Az egyik az ide­ig­le­nes coo­kie, ame­lyet a hon­lap csak egy adott mun­ka­me­net
során (pl.: egy inter­ne­tes ban­ko­lás biz­ton­sági azo­no­sí­tása alatt) helyez el a fel­hasz­náló esz­kö­zén, a másik faj­tája az állandó
coo­kie (pl.: egy hon­lap nyelvi beál­lí­tása), amely addig a szá­mí­tó­gé­pen marad, amíg a fel­hasz­náló le nem törli azt. Az Európai
Bizottság irány­el­vei alap­ján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szol­gál­ta­tás hasz­ná­la­tá­hoz elen­ged­he­tet­le­nül szük­sé­ge­sek]
csak a fel­hasz­náló enge­dé­lyé­vel lehet a fel­hasz­náló esz­kö­zén elhe­lyezni.
(2) A fel­hasz­náló hoz­zá­já­ru­lá­sát nem igénylő sütik ese­té­ben a hon­lap első láto­ga­tása során kell tájé­koz­ta­tást nyúj­tani. Nem
szük­sé­ges, hogy a sütikre vonat­kozó tájé­koz­tató tel­jes szö­vege meg­je­len­jen a hon­la­pon, ele­gendő, ha a hon­lap üze­mel­tetői
rövi­den össze­fog­lal­ják a tájé­koz­ta­tás lénye­gét, és egy lin­ken keresz­tül utal­nak a tel­jes körű tájé­koz­tató elér­hető­sé­gére.
(3) A hoz­zá­já­ru­lást igénylő sütik ese­té­ben a tájé­koz­ta­tás kap­cso­lód­hat a hon­lap első láto­ga­tá­sá­hoz is abban az eset­ben, ha a
sütik alkal­ma­zá­sá­val együtt járó adat­ke­ze­lés már az oldal fel­ke­re­sé­sé­vel meg­kezdő­dik. Amennyiben a süti alkal­ma­zá­sára a
fel­hasz­náló által kife­je­zet­ten kért funk­ció igény­be­vé­te­lé­hez kap­cso­ló­dik, akkor a tájé­koz­ta­tás is meg­je­len­het e funk­ció
igény­be­vé­te­lé­hez kap­cso­ló­dóan. Ebben az eset­ben sem szük­sé­ges az, hogy a sütikre vonat­kozó tájé­koz­tató tel­jes szö­vege
meg­je­len­jen a hon­la­pon, ele­gendő egy rövid össze­fog­laló a tájé­koz­ta­tás lénye­géről, és egy lin­ken keresz­tül uta­lás a tel­jes
körű tájé­koz­tató elér­hető­sé­gére.
5. Tájékoztatás sütik (coo­kie) alkal­ma­zá­sá­ról
(1) Az álta­lá­nos elter­jedt inter­ne­tes gya­kor­lat­nak meg­fe­lelően Társaságunk is hasz­nál süti­ket (coo­kie) a web­ol­da­lán. A
coo­kie egy kis fájl, amely egy sor karak­tert tar­tal­maz, és amely akkor kerül a láto­gató szá­mí­tó­gé­pére, ami­kor az egy
web­he­lyet keres fel. Amikor ismét fel­ke­resi az adott web­he­lyet, a cookie-nak köszön­hetően a web­hely képes fel­is­merni a
láto­gató bön­gésző­jét. A cookie-k tárol­hat­nak fel­hasz­ná­lói beál­lí­tá­so­kat (pl. válasz­tott nyelv) és egyéb infor­má­ci­ó­kat is.
Többek között infor­má­ciót gyűj­te­nek a láto­ga­tó­ról és esz­kö­zéről, meg­jegy­zik a láto­gató egyéni beál­lí­tá­sait, fel­hasz­ná­lásra
kerül­het­nek pl. az online bevá­sár­ló­ko­sa­rak hasz­ná­la­ta­kor. A sütik álta­lá­nos­ság­ban meg­könnyí­tik a web­ol­dal hasz­ná­la­tát,
elő­se­gí­tik, hogy a web­ol­dal a fel­hasz­ná­lók szá­mára igazi webes élményt nyújt­son, és haté­kony infor­má­ció­for­rást jelent­sen,
továbbá biz­to­sít­ják a web­ol­dal üze­mel­tetője részére az oldal műkö­dé­sé­nek ellenőr­zé­sét, vissza­élé­sek meg­aka­dá­lyo­zá­sát és a
web­ol­da­lon nyúj­tott szol­gál­ta­tá­sok zavar­ta­lan és meg­fe­lelő szín­vo­nalú biz­to­sí­tá­sát.
(2) Társaságunk hon­lapja a web­ol­dal hasz­ná­lata során a láto­ga­tó­ról, illetve az általa bön­gé­szésre hasz­nált esz­közről az
alábbi ada­to­kat rög­zíti és kezeli:
• az láto­gató által hasz­nált IP cím,
• a bön­gésző típusa,
• a bön­gé­szésre hasz­nált esz­köz ope­rá­ciós rend­sze­ré­nek jel­lemzői (beál­lí­tott nyelv),
• láto­ga­tás idő­pontja,
• a meg­lá­to­ga­tott (al)oldal, funk­ció vagy szol­gál­ta­tás.

8

(3) A sütik hasz­ná­la­tá­nak elfo­ga­dása, enge­dé­lye­zése nem köte­lező. Visszaállíthatja bön­gészője beál­lí­tá­sait, hogy az uta­sítsa
el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rend­szer éppen egy cookie-t küld. A leg­több bön­gésző ugyan
alap­ér­tel­me­zett­ként auto­ma­ti­ku­san elfo­gadja a süti­ket, de ezek álta­lá­ban meg­vál­toz­tat­ha­tóak annak érde­ké­ben, hogy
meg­aka­dá­lyoz­ható legyen az auto­ma­ti­kus elfo­ga­dás és min­den alka­lom­mal fel­ajánlja a válasz­tás lehető­sé­gét.
A leg­nép­szerűbb bön­gészők süti beál­lí­tá­sa­i­ról az alábbi lin­ke­ken tájé­ko­zód­hat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10–
win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Mindezek mel­lett azon­ban fel­hív­juk a figyel­met arra, hogy elő­for­dul­hat, hogy bizo­nyos web­hely­funk­ciók vagy -
szol­gál­ta­tá­sok nem fog­nak meg­fe­lelően működni cookie-k nél­kül.
(4) A web­ol­da­lon hasz­nált sütik önma­guk­ban nem alkal­ma­sak a fel­hasz­náló sze­mé­lyé­nek beazo­no­sí­tá­sára.
(5) Társaság hon­lap­ján alkal­ma­zott sütik:
1. Technikailag elen­ged­he­tet­le­nül szük­sé­ges mun­ka­me­net (ses­sion) sütik
Ezek a sütik ahhoz szük­sé­ge­sek, hogy a láto­ga­tók bön­gész­hes­sék a web­ol­dalt, zök­kenő­men­te­sen és tel­jes körűen
hasz­nál­has­sák annak funk­ci­óit, a web­ol­da­lon keresz­tül elér­hető szol­gál­ta­tá­so­kat, így — töb­bek között– külö­nö­sen a láto­gató
által az adott olda­la­kon vég­zett műve­le­tek meg­jegy­zé­sét egy láto­ga­tás során. Ezen sütik adat­ke­ze­lé­sé­nek idő­tar­tama
kizá­ró­lag a láto­gató aktu­á­lis láto­ga­tá­sára vonat­ko­zik, a mun­ka­me­net végez­té­vel, illetve a bön­gésző bezá­rá­sá­val a sütik e
faj­tája auto­ma­ti­ku­san törlő­dik a szá­mí­tó­gé­péről.
A kezelt adat­kör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.
Ezen adat­ke­ze­lés jog­alapja az elekt­ro­ni­kus keres­ke­delmi szol­gál­ta­tá­sok, vala­mint az infor­má­ciós tár­sa­dalmi szol­gál­ta­tá­sok
egyes kér­dé­se­iről szóló 2001. CVIII. tör­vény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekez­dése.
Az adat­ke­ze­lés célja: a hon­lap meg­fe­lelő műkö­dé­sé­nek biz­to­sí­tása.
2. Hozzájárulást igénylő sütik:
Ezek lehető­sé­get biz­to­sí­ta­nak hogy a Társaság meg­je­gyez­hesse a fel­hasz­náló hon­lap­pal kap­cso­la­tos válasz­tá­sait. A láto­gató
a szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­lét meg­előzően és a szol­gál­ta­tás igény­be­vé­tele során ezen adat­ke­ze­lést bár­mi­kor meg­tilt­hatja.
Ezek az ada­tok nem kap­csol­ha­tók össze az igénybe vevő azo­no­sító ada­ta­i­val és az igénybe vevő hoz­zá­já­ru­lása nél­kül nem
adha­tók át har­ma­dik sze­mély szá­mára.
2.1. Használatot elő­se­gítő sütik:
Az adat­ke­ze­lés jog­alapja a láto­gató hoz­zá­já­ru­lása.
Az adat­ke­ze­lés célja: A szol­gál­ta­tás haté­kony­sá­gá­nak növe­lése, fel­hasz­ná­lói élmény növe­lése, a hon­lap hasz­ná­la­tá­nak
kényel­me­sebbé tétele.
Az adat­ke­ze­lés idő­tar­tama 12 hónap.
2.2. Teljesítményt biz­to­sító sütik:
Google Analytics sütik – erről itt tájé­ko­zód­hat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google AdWords sütik — erről itt tájé­ko­zód­hat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

6. Regisztráció a Társaság hon­lap­ján
(1) A hon­la­pon a regiszt­ráló (aján­lat­kérő, infor­má­ci­ó­kérő, ese­mé­nyekre jelent­kező, kül­földi felsőok­ta­tásra jelent­kező)
ter­mé­sze­tes sze­mély az Űrlap kitöl­té­sé­vel egy­ben meg­adja hoz­zá­já­ru­lá­sát sze­mé­lyes ada­tai keze­lé­sé­hez.

9

(2) A kezel­hető sze­mé­lyes ada­tok köre: a ter­mé­sze­tes sze­mély neve (veze­ték­név, kereszt­név), címe, tele­fon­száma, e-mail
címe, online azo­no­sító .
(3) A sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­nek célja:
1. A hon­la­pon nyúj­tott szol­gál­ta­tá­sok tel­je­sí­tése.
2. Kapcsolatfelvétel,telefonos, elekt­ro­ni­kus, tele­fo­nos, SMS, és pos­tai meg­ke­re­sés­sel.
3. Tájékoztatás a Társaság , szol­gál­ta­tá­sa­i­ról, szerző­dési fel­té­te­le­iről, akci­ó­i­ról.
4. Reklám-küldemény a tájé­koz­ta­tás során elekt­ro­ni­ku­san és pos­tai úton küld­hető.
5. A hon­lap hasz­ná­la­tá­nak elem­zése.
(4) Az adat­ke­ze­lés jog­alapja az érin­tett hoz­zá­já­ru­lása.
(5) A sze­mé­lyes ada­tok cím­zett­jei, illetve a cím­zet­tek kate­gó­riái: a Társaság ügy­fél­szol­gá­lat­tal, mar­ke­ting tevé­keny­sé­gé­vel ,
ügy­nöki tevé­keny­ség­gel kap­cso­la­tos fel­ada­to­kat ellátó mun­ka­vál­la­lói, meg­bí­zott­jai, adat­fel­dol­go­zó­ként a Társaság IT
szol­gál­ta­tója , a tár­hely­szol­gál­ta­tást végző szol­gál­tató.
(6) A sze­mé­lyes ada­tok táro­lá­sá­nak idő­tar­tama: a regiszt­rá­ció / szol­gál­ta­tás fenn­ál­lá­sáig, vagy az érin­tett hoz­zá­já­ru­lása
vissza­vo­ná­sáig (tör­lési kérel­méig).
7. Hírlevél szol­gál­ta­tás­hoz kap­cso­lódó adat­ke­ze­lés
(1) A hon­la­pon a hír­le­vél szol­gál­ta­tásra regiszt­ráló ter­mé­sze­tes sze­mély az erre vonat­kozó négy­zet beje­lö­lé­sé­vel adhatja meg
hoz­zá­já­ru­lá­sát sze­mé­lyes ada­tai keze­lé­sé­hez. Tilos a négy­zet előre beje­lö­lése. A hír­le­véről az érin­tett a hír­le­vél „Leiratkozás”
alkal­ma­zá­sá­nak hasz­ná­la­tá­val, vagy írás­ban, vagy e-mailben tett nyi­lat­ko­zat­tal bár­mi­kor leirat­koz­hat, amely a hoz­zá­já­ru­lás
vissza­vo­ná­sát jelenti. Ilyen eset­ben a leirat­kozó min­den ada­tát hala­dék­ta­la­nul törölni kell. A hír­le­vél fel­irat­ko­zás olda­lon
elhe­lye­zendő tájé­koz­ta­tás szö­ve­gét jelen Szabályzat 7. számú Melléklete tar­tal­mazza.
(2) A kezel­hető sze­mé­lyes ada­tok köre: a ter­mé­sze­tes sze­mély neve (veze­ték­név, kereszt­név), e-mail címe.
(3) A sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­nek célja:
1. Hírlevél kül­dése a Társaság szol­gál­ta­tá­sai tár­gyá­ban
2. Reklámanyag kül­dése
(4) Az adat­ke­ze­lés jog­alapja: az érin­tett hoz­zá­já­ru­lása.
(5) ) A sze­mé­lyes ada­tok cím­zett­jei, illetve a cím­zet­tek kate­gó­riái: a Társaság ügy­fél­szol­gá­lat­tal, mar­ke­ting tevé­keny­sé­gé­vel ,
ügy­nöki tevé­keny­ség­gel kap­cso­la­tos fel­ada­to­kat ellátó mun­ka­vál­la­lói, adat­fel­dol­go­zó­ként a Társaság IT szol­gál­ta­tója , a
tár­hely­szol­gál­ta­tást végző szol­gál­tató.
(6) A sze­mé­lyes ada­tok táro­lá­sá­nak idő­tar­tama: a hírlevél-szolgáltatás fenn­ál­lá­sáig, vagy az érin­tett hoz­zá­já­ru­lása
vissza­vo­ná­sáig (tör­lési kérel­méig).
8. Közösségi irány­el­vek / Adatkezelés a Társaság Facebook olda­lán
(1) A Társaság ter­mé­kei, szol­gál­ta­tá­sai meg­is­mer­te­tése, nép­szerű­sí­tése cél­já­ból Facebook oldalt tart fenn.
(2) A Társaság Facebook olda­lon fel­tett kér­dés nem minő­sül hiva­ta­lo­san benyúj­tott panasz­nak.
(3) A Társaság Facebook olda­lán a láto­ga­tók által köz­zé­tett sze­mé­lyes ada­to­kat a Társaság nem kezeli.
(4) A láto­ga­tókra a Facebook Adatvédelmi– és Szolgáltatási Feltételei irány­adók.
(5) Jogellenes, vagy sértő tar­ta­lom pub­li­ká­lása ese­tén a Társaság elő­ze­tes érte­sí­tés nél­kül kizár­hatja az érin­tet­tet a tagok
közül, vagy töröl­heti hoz­zá­szó­lá­sát.
(6) A Társaság nem felel a Facebook fel­hasz­ná­lók által köz­zé­tett jog­sza­bályt sértő adat­tar­tal­ma­kért, hoz­zá­szó­lá­so­kért. A
Társaság nem felel sem­mi­lyen, a Facebook műkö­dé­séből adódó hibá­ért, üzem­za­var­ért vagy a rend­szer műkö­dé­sé­nek
meg­vál­toz­ta­tá­sá­ból fakadó prob­lé­má­ért.
9. Adatkezelés a Társaság web­áru­há­zá­ban – Jelenleg Társaságunk nem üze­mel­tet web­áru­há­zat
10. Ajándéksorsolás szer­ve­zé­sé­vel kap­cso­la­tos adat­ke­ze­lés
(1) Ha a tár­sa­ság aján­dék­sor­so­lást (1991. évi XXXIV. tör­vény 23.§) szer­vez, hoz­zá­já­ru­lása alap­ján kezel­heti az érin­tett
ter­mé­sze­tes sze­mély nevét, címét, tele­fon­szá­mát, e-mail címét, online azo­no­sí­tó­ját. A játék­ban való rész­vé­tel önkén­tes.

10

(2) A sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­nek célja: nye­re­mény­já­ték nyer­te­sé­nek meg­ál­la­pí­tása, érte­sí­tése, a nye­re­mény meg­kül­dése.
Az adat­ke­ze­lés jog­alapja: az érin­tett hoz­zá­já­ru­lása.
(3) ) A sze­mé­lyes ada­tok cím­zett­jei, illetve a cím­zet­tek kate­gó­riái: a Társaság ügy­fél­szol­gá­lat­tal, mar­ke­ting tevé­keny­sé­gé­vel ,
ügy­nöki tevé­keny­ség­gel kap­cso­la­tos fel­ada­to­kat ellátó mun­ka­vál­la­lói, adat­fel­dol­go­zó­ként a Társaság IT szol­gál­ta­tója , a
tár­hely­szol­gál­ta­tást végző szolgáltató.futárszolgálat .
(4) A sze­mé­lyes ada­tok táro­lá­sá­nak idő­tar­tama: az aján­dék­so­ro­lás vég­el­szá­mo­lá­sáig. ( ill. szám­vi­teli és adótv sze­rinti
elévü­lé­sig : 8 év)
11. Direkt mar­ke­ting célú adat­ke­ze­lés
(1) Ha külön tör­vény eltérően nem ren­del­ke­zik, rek­lám ter­mé­sze­tes sze­mély­nek mint rek­lám cím­zett­jé­nek köz­vet­len
meg­ke­re­sése mód­sze­ré­vel (köz­vet­len üzlet­szer­zés), így külö­nö­sen elekt­ro­ni­kus leve­le­zés vagy azzal egyen­ér­tékű más egyéni
kom­mu­ni­ká­ciós esz­köz útján — a 2008. évi XLVIII. tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott kivé­tel­lel — kizá­ró­lag akkor közöl­hető, ha
ahhoz a rek­lám cím­zettje elő­ze­te­sen egy­ér­telműen és kife­je­zet­ten hoz­zá­já­rult.
(2) A Társaság által reklám-címzetti meg­ke­re­sés cél­jára kezel­hető sze­mé­lyes ada­tok köre: a ter­mé­sze­tes sze­mély neve, címe,
tele­fon­száma, e-mail címe, online azo­no­sító.
(3) A sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­nek célja a Társaság tevé­keny­sé­gé­hez kap­cso­lódó direkt mar­ke­ting tevé­keny­ség foly­ta­tása,
azaz rek­lám­ki­ad­vá­nyok, hír­le­ve­lek, aktu­á­lis aján­la­tok nyom­ta­tott (pos­tai) vagy elekt­ro­ni­kus for­má­ban (e-mail) tör­ténő
rend­sze­res vagy idő­sza­kon­kénti meg­kül­dése a regiszt­rá­ci­ó­kor meg­adott elér­hető­sé­gekre.
(4) Az adat­ke­ze­lés jog­alapja: az érin­tett hoz­zá­já­ru­lása.
(5) A sze­mé­lyes ada­tok cím­zett­jei, illetve a cím­zet­tek kate­gó­riái: a Társaság ügy­fél­szol­gá­lat­tal kap­cso­la­tos fel­ada­to­kat ellátó
mun­ka­vál­la­lói, meg­bí­zott­jai, adat­fel­dol­go­zó­ként a Társaság IT szol­gál­ta­tója szer­ver­szol­gál­ta­tást végző mun­ka­vál­la­lói,
pos­tai kéz­be­sí­tés ese­tén a Posta mun­ka­vál­la­lói.
(6) A sze­mé­lyes ada­tok táro­lá­sá­nak idő­tar­tama: a hoz­zá­já­ru­lás vissza­vo­ná­sáig.
V. FEJEZET

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

1. Adatkezelés adó– és szám­vi­teli köte­le­zett­sé­gek tel­je­sí­tése cél­já­ból
(1) A Társaság jogi köte­le­zett­ség tel­je­sí­tése jog­cí­mén, tör­vény­ben előírt adó és szám­vi­teli köte­le­zett­sé­gek tel­je­sí­tése
(köny­ve­lés, adó­zás) cél­já­ból kezeli a vevő­ként, szál­lí­tó­ként vele üzleti kap­cso­latba lépő ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek tör­vény­ben
meg­ha­tá­ro­zott ada­tait. A kezelt ada­tok az álta­lá­nos for­galmi adó­ról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alap­ján
külö­nö­sen: adó­szám, név, cím, adó­zási stá­tusz, a szám­vi­telről szóló 2000. évi C. tör­vény 167.§-a alap­ján: név, cím, a
gaz­da­sági műve­le­tet elren­delő sze­mély vagy szer­ve­zet meg­je­lö­lése, az utal­vá­nyozó és a ren­del­ke­zés vég­re­haj­tá­sát iga­zoló
sze­mély, vala­mint a szer­ve­zettől függően az ellenőr alá­írása; a kész­let­moz­gá­sok bizony­la­tain és a pénz­ke­ze­lési
bizony­la­to­kon az átvevő, az ellen­nyug­tá­kon a befi­zető alá­írása, a sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó­ról szóló 1995. évi CXVII. tör­vény
alap­ján: vál­lal­ko­zói iga­zol­vány száma, őster­melői iga­zol­vány száma, adó­azo­no­sító jel.
(2) A sze­mé­lyes ada­tok táro­lá­sá­nak idő­tar­tama a jog­ala­pot adó jog­vi­szony meg­szű­né­sét követő 8 év.
(3) A sze­mé­lyes ada­tok cím­zett­jei: a Társaság adó­zási, könyv­vi­teli, bér­szám­fej­tési, tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tási fel­ada­tait ellátó
mun­ka­vál­la­lói és adat­fel­dol­go­zói.
2. Kifizetői adat­ke­ze­lés
(2) A Társaság jogi köte­le­zett­ség tel­je­sí­tése jog­cí­mén, tör­vény­ben előírt adó és járu­lék­kö­te­le­zett­sé­gek tel­je­sí­tése (adó-,
adó­el­ő­leg, járu­lé­kok meg­ál­la­pí­tása, bér­szám­fej­tés, tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tási ügy­in­té­zés) cél­já­ból kezeli azon érin­tet­tek –
mun­ka­vál­la­lók, csa­lád­tag­jaik, fog­lal­koz­ta­tot­tak, egyéb jut­ta­tás­ban része­sülők – adó­tör­vé­nyek­ben előírt sze­mé­lyes ada­tait,
akik­kel kifi­zetői (2017:CL. tör­vény az adó­zás rend­jéről (Art.) 7.§ 31.) kap­cso­lat­ban áll. A kezelt ada­tok körét az Art. 50.§-a
hatá­rozza meg, külön is kiemelve ebből: a ter­mé­sze­tes sze­mély ter­mé­sze­tes sze­mély­azo­no­sító ada­tait (ide­értve az előző
nevet és a titu­lust is), nemét, állam­pol­gár­sá­gát, a ter­mé­sze­tes sze­mély adó­azo­no­sító jelét, tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tási azo­no­sító
jelét (TAJ szám). Amennyiben az adó­tör­vé­nyek ehhez jog­kö­vet­kez­ményt fűz­nek, a Társaság kezel­heti a mun­ka­vál­la­lók
egész­ség­ügyi (Szja tv. 40.§) és szak­szer­ve­zeti (Szja 47.§(2) b./) tag­ságra vonat­kozó ada­to­kat adó és járu­lék­kö­te­le­zett­sé­gek
tel­jé­sí­tés (bér­szám­fej­tés, tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tási ügy­in­té­zés) cél­já­ból.
(2) A sze­mé­lyes ada­tok táro­lá­sá­nak idő­tar­tama a jog­ala­pot adó jog­vi­szony meg­szű­né­sét követő 8 év.

11

(3) A sze­mé­lyes ada­tok cím­zett­jei: a Társaság adó­zási, bér­szám­fej­tési, tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tási (kifi­zetői) fel­ada­tait ellátó
mun­ka­vál­la­lói és adat­fel­dol­go­zói.
3. Adatkezelés pénz­mo­sás elleni köte­le­zett­sé­gek tel­je­sí­tése cél­já­ból
(1) A Társaság jogi köte­le­zett­ség tel­je­sí­tése jog­cí­mén, pénz­mo­sás és terrorizmus-finanszírozása meg­elő­zése és
meg­aka­dá­lyo­zása cél­já­ból kezeli ügy­fe­lei, ezek kép­vi­selői, és a tény­le­ges tulaj­do­no­sok­nak a pénz­mo­sás és a ter­ro­riz­mus
finan­szí­ro­zása meg­elő­zé­séről és meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ról szóló 2017. évi LIII. tör­vény­ben (Pmt.) meg­ha­tá­ro­zott ada­tait:
a) ter­mé­sze­tes sze­mély a) csa­ládi és utó­ne­vét, b) szü­le­tési csa­ládi és utó­ne­vét, c) állam­pol­gár­sá­gát, d) szü­le­tési helyét, ide­jét,
e) anyja szü­le­tési nevét, f) lak­cí­mét, ennek hiá­nyá­ban tar­tóz­ko­dási helyét, g) azo­no­sító okmá­nyá­nak típu­sát és szá­mát;
lak­cí­met iga­zoló ható­sági iga­zol­vá­nya szá­mát, a bemu­ta­tott okira­tok máso­la­tát. (7.§).
(2) A sze­mé­lyes ada­tok cím­zett­jei: a Társaság ügy­fél­ki­szol­gá­lás­sal kap­cso­la­tos fel­ada­to­kat ellátó mun­ka­vál­la­lói, a Társaság
vezetője és a Társaság Pmt. sze­rinti kije­lölt sze­mé­lye.
(3) A sze­mé­lyes ada­tok táro­lá­sá­nak idő­tar­tama: az üzleti kap­cso­lat meg­szű­né­sétől, illetve az ügy­leti meg­bí­zás tel­je­sí­té­sétől
szá­mí­tott 8 év. (Pmt. 56.§(2))

VI. FEJEZET

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

E feje­zet­ben az átte­kint­hető­ség és átlát­ha­tó­ság ked­vé­ért rövi­den rövi­den össze­fog­lal­juk az érin­tett jogait, ame­lyek
gya­kor­lá­sára vonat­kozó rész­le­tes tájé­koz­ta­tást a követ­kező feje­zet­ben adjuk meg.
Előzetes tájé­ko­zó­dás­hoz való jog
Az érin­tett jogo­sult arra, hogy az adat­ke­ze­lés­sel össze­függő tényekről és infor­má­ci­ók­ról az adat­ke­ze­lés meg­kez­dé­sét
meg­előzően tájé­koz­ta­tást kap­jon.
(Rendelet 13–14. cikk)
A rész­let­sza­bá­lyok­ról a követ­kező feje­zet­ben adunk tájé­koz­ta­tást.
Az érin­tett hoz­zá­fé­rési joga
Az érin­tett jogo­sult arra, hogy az Adatkezelőtől vissza­jel­zést kap­jon arra vonat­ko­zóan, hogy sze­mé­lyes ada­ta­i­nak keze­lése
folya­mat­ban van-e, és ha ilyen adat­ke­ze­lés folya­mat­ban van, jogo­sult arra, hogy a sze­mé­lyes ada­tok­hoz és a Rendeletben
meg­ha­tá­ro­zott kap­cso­lódó infor­má­ci­ók­hoz hoz­zá­fé­rést kap­jon.
(Rendelet 15. cikk).
A rész­let­sza­bá­lyok­ról a követ­kező feje­zet­ben adunk tájé­koz­ta­tást.
A helyes­bí­tés­hez való jog
Az érin­tett jogo­sult arra, hogy kéré­sére az Adatkezelő indo­ko­lat­lan kése­de­lem nél­kül helyes­bítse a rá vonat­kozó pon­tat­lan
sze­mé­lyes ada­to­kat. Figyelembe véve az adat­ke­ze­lés cél­ját, az érin­tett jogo­sult arra, hogy kérje a hiá­nyos sze­mé­lyes ada­tok –
egye­bek mel­lett kiegé­szítő nyi­lat­ko­zat útján tör­ténő – kiegé­szí­té­sét.
(Rendelet 16. cikk).
A tör­lés­hez való jog („az elfe­led­te­tés­hez való jog”)
1. Az érin­tett jogo­sult arra, hogy kéré­sére az Adatkezelő indo­ko­lat­lan kése­de­lem nél­kül törölje a rá vonat­kozó sze­mé­lyes
ada­to­kat, az Adatkezelő pedig köte­les arra, hogy az érin­tettre vonat­kozó sze­mé­lyes ada­to­kat indo­ko­lat­lan kése­de­lem nél­kül
törölje, ha a Rendeltben meg­ha­tá­ro­zott indo­kok vala­me­lyike fenn­áll.
(Rendelet 17. cikk)
A rész­let­sza­bá­lyok­ról a követ­kező feje­zet­ben adunk tájé­koz­ta­tást.
Az adat­ke­ze­lés kor­lá­to­zá­sá­hoz való jog
Az érin­tett jogo­sult arra, hogy kéré­sére az Adatkezelő kor­lá­tozza az adat­ke­ze­lést ha a ren­delt­ben meg­ha­tá­ro­zott fel­té­te­lek
tel­je­sül­nek.
(Rendelet 18. cikk)
A rész­let­sza­bá­lyok­ról a követ­kező feje­zet­ben adunk tájé­koz­ta­tást.
A sze­mé­lyes ada­tok helyes­bí­té­sé­hez vagy tör­lé­sé­hez, illetve az adat­ke­ze­lés kor­lá­to­zá­sá­hoz kap­cso­lódó érte­sí­tési
köte­le­zett­ség
Az Adatkezelő min­den olyan cím­zet­tet tájé­koz­tat vala­mennyi helyes­bí­tésről, tör­lésről vagy adatkezelés-korlátozásról, aki­vel,
illetve amellyel a sze­mé­lyes ada­tot közöl­ték, kivéve, ha ez lehe­tet­len­nek bizo­nyul, vagy arány­ta­la­nul nagy erő­fe­szí­tést
igé­nyel. Az érin­tet­tet kéré­sére az Adatkezelő tájé­koz­tatja e cím­zet­tekről.
(Rendelet 19. cikk)

12

Az adat­hor­doz­ha­tó­ság­hoz való jog
A Rendeletben írt fel­té­te­lek­kel az érin­tett jogo­sult arra, hogy a rá vonat­kozó, általa egy Adatkezelő ren­del­ke­zé­sére bocsá­tott
sze­mé­lyes ada­to­kat tagolt, szé­les kör­ben hasz­nált, gép­pel olvas­ható for­má­tum­ban meg­kapja, továbbá jogo­sult arra, hogy
eze­ket az ada­to­kat egy másik Adatkezelőnek továb­bítsa anél­kül, hogy ezt aka­dá­lyozná az az Adatkezelő, amely­nek a
sze­mé­lyes ada­to­kat a ren­del­ke­zé­sére bocsá­totta.
(Rendelet 20. cikk)
A rész­let­sza­bá­lyok­ról a követ­kező feje­zet­ben adunk tájé­koz­ta­tást.
A til­ta­ko­zás­hoz való jog
Az érin­tett jogo­sult arra, hogy a saját hely­ze­té­vel kap­cso­la­tos okok­ból bár­mi­kor til­ta­koz­zon sze­mé­lyes ada­ta­i­nak a Rendelet
6. cikk (1) bekez­dé­sé­nek e) pont­ján (az adat­ke­ze­lés köz­ér­dekű vagy az Adatkezelőre ruhá­zott köz­ha­talmi jogo­sít­vány
gya­kor­lá­sá­nak kere­té­ben vég­zett fel­adat vég­re­haj­tá­sá­hoz szük­sé­ges) vagy f) pont­ján (az adat­ke­ze­lés az Adatkezelő vagy egy
har­ma­dik fél jogos érde­ke­i­nek érvé­nye­sí­té­sé­hez szük­ség.
(Rendelet 21. cikk)
A rész­let­sza­bá­lyok­ról a követ­kező feje­zet­ben adunk tájé­koz­ta­tást.
Automatizált dön­tés­ho­za­tal egyedi ügyek­ben, bele­értve a pro­fil­al­ko­tást
Az érin­tett jogo­sult arra, hogy ne ter­jed­jen ki rá az olyan, kizá­ró­lag auto­ma­ti­zált adat­ke­ze­lé­sen – ide­értve a pro­fil­al­ko­tást is –
ala­puló dön­tés hatá­lya, amely rá nézve jog­ha­tás­sal járna vagy őt hason­ló­kép­pen jelentős mér­ték­ben érin­tené.
(Rendelet 22. cikk)
A rész­let­sza­bá­lyok­ról a követ­kező feje­zet­ben adunk tájé­koz­ta­tást.
Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adat­fel­dol­go­zóra alkal­ma­zandó uniós vagy tag­ál­lami jog jog­al­ko­tási intéz­ke­dé­sek­kel kor­lá­toz­hatja a
12–22. cikk­ben és a 34. cikk­ben fog­lalt, vala­mint a 12–22. cikk­ben meg­ha­tá­ro­zott jogok­kal és köte­le­zett­sé­gek­kel
össz­hang­ban
(Rendelet 23. cikk)
A rész­let­sza­bá­lyok­ról a követ­kező feje­zet­ben adunk tájé­koz­ta­tást.
Az érin­tett tájé­koz­ta­tása az adat­vé­delmi inci­densről
Ha az adat­vé­delmi inci­dens való­színű­sít­hetően magas koc­ká­zat­tal jár a ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek joga­ira és sza­bad­sá­ga­ira
nézve, az Adatkezelő indo­ko­lat­lan kése­de­lem nél­kül tájé­koz­tatja az érin­tet­tet az adat­vé­delmi inci­densről.
(Rendelet 34. cikk)
A rész­let­sza­bá­lyok­ról a követ­kező feje­zet­ben adunk tájé­koz­ta­tást.
A fel­ügye­leti ható­ság­nál tör­ténő panasz­té­tel­hez való jog (ható­sági jog­or­vos­lat­hoz való jog)
Az érin­tett jogo­sult arra, hogy panaszt tegyen egy fel­ügye­leti ható­ság­nál – külö­nö­sen a szo­ká­sos tar­tóz­ko­dási helye, a
mun­ka­he­lye vagy a fel­té­te­le­zett jog­sér­tés helye sze­rinti tag­ál­lam­ban –, ha az érin­tett meg­íté­lése sze­rint a rá vonat­kozó
sze­mé­lyes ada­tok keze­lése meg­sérti a Rendeletet.
(Rendelet 77. cikk)
A rész­let­sza­bá­lyok­ról a követ­kező feje­zet­ben adunk tájé­koz­ta­tást.
A fel­ügye­leti ható­ság­gal szem­beni haté­kony bíró­sági jog­or­vos­lat­hoz való jog
Minden ter­mé­sze­tes és jogi sze­mély jogo­sult a haté­kony bíró­sági jog­or­vos­latra a fel­ügye­leti ható­ság rá vonat­kozó, jogi­lag
köte­lező erejű dön­té­sé­vel szem­ben, vagy ha a fel­ügye­leti ható­ság nem fog­lal­ko­zik a panasszal, vagy három hóna­pon belül
nem tájé­koz­tatja az érin­tet­tet a benyúj­tott panasszal kap­cso­la­tos eljá­rási fej­le­mé­nyekről vagy annak ered­mé­nyéről.
(Rendelet 78. cikk)
A rész­let­sza­bá­lyok­ról a követ­kező feje­zet­ben adunk tájé­koz­ta­tást.
Az adat­ke­zelő­vel vagy az adat­fel­dol­go­zó­val szem­beni haté­kony bíró­sági jog­or­vos­lat­hoz való jog
Minden érin­tett haté­kony bíró­sági jog­or­vos­latra jogo­sult, ha meg­íté­lése sze­rint a sze­mé­lyes ada­ta­i­nak e ren­de­let­nek nem
meg­fe­lelő keze­lése követ­kez­té­ben meg­sér­tet­ték az e ren­de­let sze­rinti jogait.
(Rendelet 79. cikk)
A rész­let­sza­bá­lyok­ról a követ­kező feje­zet­ben adunk tájé­koz­ta­tást.
VII. FEJEZET

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

Előzetes tájé­ko­zó­dás­hoz való jog
Az érin­tett jogo­sult arra, hogy az adat­ke­ze­lés­sel össze­függő tényekről és infor­má­ci­ók­ról az adat­ke­ze­lés meg­kez­dé­sét
meg­előzően tájé­koz­ta­tást kap­jon

13

A) Rendelkezésre bocsá­tandó infor­má­ciók, ha a sze­mé­lyes ada­to­kat az érin­tettől gyűj­tik
1. Ha az érin­tettre vonat­kozó sze­mé­lyes ada­to­kat az érin­tettől gyűj­tik, az adat­ke­zelő a sze­mé­lyes ada­tok meg­szer­zé­sé­nek
idő­pont­já­ban az érin­tett ren­del­ke­zé­sére bocsátja a követ­kező infor­má­ciók mind­egyi­két:
a) az adat­ke­zelő­nek és – ha van ilyen – az adat­ke­zelő kép­vi­selő­jé­nek a kiléte és elér­hető­sé­gei;
b) az adat­vé­delmi tiszt­vi­selő elér­hető­sé­gei, ha van ilyen;
c) a sze­mé­lyes ada­tok ter­ve­zett keze­lé­sé­nek célja, vala­mint az adat­ke­ze­lés jog­alapja;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekez­dé­sé­nek f) pont­ján (jogos érdek érvé­nye­sí­tés) ala­puló adat­ke­ze­lés ese­tén, az adat­ke­zelő vagy
har­ma­dik fél jogos érde­kei;
e) adott eset­ben a sze­mé­lyes ada­tok cím­zett­jei, illetve a cím­zet­tek kate­gó­riái, ha van ilyen;
f) adott eset­ben annak ténye, hogy az adat­ke­zelő har­ma­dik országba vagy nem­zet­közi szer­ve­zet részére kívánja továb­bí­tani a
sze­mé­lyes ada­to­kat, továbbá a Bizottság meg­fe­lelő­ségi hatá­ro­za­tá­nak léte vagy annak hiá­nya, vagy a Rendelet 46. cikk­ben, a
47. cikk­ben vagy a 49. cikk (1) bekez­dé­sé­nek máso­dik albe­kez­dé­sé­ben emlí­tett adat­to­váb­bí­tás ese­tén a meg­fe­lelő és alkal­mas
garan­ciák meg­je­lö­lése, vala­mint az azok máso­la­tá­nak meg­szer­zé­sére szol­gáló módokra vagy az azok elér­hető­sé­gére való
hivat­ko­zás.
2. Az 1. pont­ban emlí­tett infor­má­ciók mel­lett az adat­ke­zelő a sze­mé­lyes ada­tok meg­szer­zé­sé­nek idő­pont­já­ban, annak
érde­ké­ben, hogy a tisz­tes­sé­ges és átlát­ható adat­ke­ze­lést biz­to­sítsa, az érin­tet­tet a követ­kező kiegé­szítő infor­má­ci­ók­ról
tájé­koz­tatja:
a) a sze­mé­lyes ada­tok táro­lá­sá­nak idő­tar­ta­má­ról, vagy ha ez nem lehet­sé­ges, ezen idő­tar­tam meg­ha­tá­ro­zá­sá­nak
szem­pont­ja­i­ról;
b) az érin­tett azon jogá­ról, hogy kérel­mez­heti az adat­ke­zelőtől a rá vonat­kozó sze­mé­lyes ada­tok­hoz való hoz­zá­fé­rést, azok
helyes­bí­té­sét, tör­lé­sét vagy keze­lé­sé­nek kor­lá­to­zá­sát, és til­ta­koz­hat az ilyen sze­mé­lyes ada­tok keze­lése ellen, vala­mint az
érin­tett adat­hor­doz­ha­tó­ság­hoz való jogá­ról;
c) a Rendelet 6. cikk (1) bekez­dé­sé­nek a) pont­ján (az érin­tett hoz­zá­já­ru­lása) vagy a 9. cikk (2) bekez­dé­sé­nek a) pont­ján (az
érin­tett hoz­zá­já­ru­lása) ala­puló adat­ke­ze­lés ese­tén a hoz­zá­já­ru­lás bár­mely idő­pont­ban tör­ténő vissza­vo­ná­sá­hoz való jog,
amely nem érinti a vissza­vo­nás előtt a hoz­zá­já­ru­lás alap­ján vég­re­haj­tott adat­ke­ze­lés jog­szerű­sé­gét;
d) a fel­ügye­leti ható­ság­hoz cím­zett panasz benyúj­tá­sá­nak jogá­ról;
e) arról, hogy a sze­mé­lyes adat szol­gál­ta­tása jog­sza­bá­lyon vagy szerző­dé­ses köte­le­zett­sé­gen ala­pul vagy szerző­dés köté­sé­nek
előfeltétele-e, vala­mint hogy az érin­tett köteles-e a sze­mé­lyes ada­to­kat meg­adni, továbbá hogy milyen lehet­sé­ges
követ­kez­mé­nye­ik­kel jár­hat az adat­szol­gál­ta­tás elma­ra­dása;
f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekez­dé­sé­ben emlí­tett auto­ma­ti­zált dön­tés­ho­za­tal ténye, ide­értve a pro­fil­al­ko­tást is, vala­mint
leg­alább ezek­ben az ese­tek­ben az alkal­ma­zott logi­kára és arra vonat­ko­zóan ért­hető infor­má­ciók, hogy az ilyen adat­ke­ze­lés
milyen jelentő­ség­gel, és az érin­tettre nézve milyen vár­ható követ­kez­mé­nyek­kel bír.
3. Ha az adat­ke­zelő a sze­mé­lyes ada­to­kon a gyűj­té­sük cél­já­tól eltérő cél­ból további adat­ke­ze­lést kíván végezni, a további
adat­ke­ze­lést meg­előzően tájé­koz­tat­nia kell az érin­tet­tet erről az eltérő cél­ról és a (2) bekez­dés­ben emlí­tett min­den rele­váns
kiegé­szítő infor­má­ci­ó­ról.
4. Az 1–3. pon­tok nem alkal­ma­zandó, ha és ami­lyen mér­ték­ben az érin­tett már ren­del­ke­zik az infor­má­ci­ók­kal.
(Rendelet 13. cikk)
B) Rendelkezésre bocsá­tandó infor­má­ciók, ha a sze­mé­lyes ada­to­kat nem az érin­tettől sze­rez­ték meg
1. Ha a sze­mé­lyes ada­to­kat nem az érin­tettől sze­rez­ték meg, az adat­ke­zelő az érin­tett ren­del­ke­zé­sére bocsátja a követ­kező
infor­má­ci­ó­kat:
a) az adat­ke­zelő­nek és – ha van ilyen – az adat­ke­zelő kép­vi­selő­jé­nek a kiléte és elér­hető­sé­gei;
b) az adat­vé­delmi tiszt­vi­selő elér­hető­sé­gei, ha van ilyen;
c) a sze­mé­lyes ada­tok ter­ve­zett keze­lé­sé­nek célja, vala­mint az adat­ke­ze­lés jog­alapja;
d) az érin­tett sze­mé­lyes ada­tok kate­gó­riái;
e) a sze­mé­lyes ada­tok cím­zett­jei, illetve a cím­zet­tek kate­gó­riái, ha van ilyen;
f) adott eset­ben annak ténye, hogy az adat­ke­zelő vala­mely har­ma­dik ország­beli cím­zett vagy vala­mely nem­zet­közi szer­ve­zet
részére kívánja továb­bí­tani a sze­mé­lyes ada­to­kat, továbbá a Bizottság meg­fe­lelő­ségi hatá­ro­za­tá­nak léte vagy annak hiá­nya,
vagy a Rendelet 46. cikk­ben, a 47. cikk­ben vagy a 49. cikk (1) bekez­dé­sé­nek máso­dik albe­kez­dé­sé­ben emlí­tett adat­to­váb­bí­tás
ese­tén a meg­fe­lelő és alkal­mas garan­ciák meg­je­lö­lése, vala­mint az ezek máso­la­tá­nak meg­szer­zé­sére szol­gáló módokra vagy
az elér­hető­sé­gükre való hivat­ko­zás.
2. Az 1. pont­ban emlí­tett infor­má­ciók mel­lett az adat­ke­zelő az érin­tett ren­del­ke­zé­sére bocsátja az érin­tettre nézve
tisz­tes­sé­ges és átlát­ható adat­ke­ze­lés biz­to­sí­tá­sá­hoz szük­sé­ges követ­kező kiegé­szítő infor­má­ci­ó­kat:
a) a sze­mé­lyes ada­tok táro­lá­sá­nak idő­tar­tama, vagy ha ez nem lehet­sé­ges, ezen idő­tar­tam meg­ha­tá­ro­zá­sá­nak szem­pont­jai;
b) ha az adat­ke­ze­lés a Rendelet 6. cikk (1) bekez­dé­sé­nek f) pont­ján (jogos érdek) ala­pul, az adat­ke­zelő vagy har­ma­dik fél
jogos érde­ke­iről;
c) az érin­tett azon joga, hogy kérel­mez­heti az adat­ke­zelőtől a rá vonat­kozó sze­mé­lyes ada­tok­hoz való hoz­zá­fé­rést, azok
helyes­bí­té­sét, tör­lé­sét vagy keze­lé­sé­nek kor­lá­to­zá­sát, és til­ta­koz­hat a sze­mé­lyes ada­tok keze­lése ellen, vala­mint az érin­tett
adat­hor­doz­ha­tó­ság­hoz való joga;

14

d) a Rendelet 6. cikk (1) bekez­dé­sé­nek a) pont­ján (az érin­tett hoz­zá­já­ru­lása) vagy a 9. cikk (2) bekez­dé­sé­nek a) pont­ján (az
érin­tett hoz­zá­já­ru­lása) ala­puló adat­ke­ze­lés ese­tén a hoz­zá­já­ru­lás bár­mely idő­pont­ban való vissza­vo­ná­sá­hoz való jog, amely
nem érinti a vissza­vo­nás előtt a hoz­zá­já­ru­lás alap­ján vég­re­haj­tott adat­ke­ze­lés jog­szerű­sé­gét;
e) a vala­mely fel­ügye­leti ható­ság­hoz cím­zett panasz benyúj­tá­sá­nak joga;
f) a sze­mé­lyes ada­tok for­rása és adott eset­ben az, hogy az ada­tok nyil­vá­no­san hoz­zá­fér­hető for­rá­sok­ból származnak-e; és
g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekez­dé­sé­ben emlí­tett auto­ma­ti­zált dön­tés­ho­za­tal ténye, ide­értve a pro­fil­al­ko­tást is, vala­mint
leg­alább ezek­ben az ese­tek­ben az alkal­ma­zott logi­kára és arra vonat­kozó ért­hető infor­má­ciók, hogy az ilyen adat­ke­ze­lés
milyen jelentő­ség­gel, és az érin­tettre nézve milyen vár­ható követ­kez­mé­nyek­kel bír.
3. Az adat­ke­zelő az 1. és 2. pont sze­rinti tájé­koz­ta­tást az aláb­biak sze­rint adja meg:
a) a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­nek konk­rét körül­mé­nyeit tekin­tetbe véve, a sze­mé­lyes ada­tok meg­szer­zé­sétől szá­mí­tott
ész­szerű határidőn, de leg­később egy hóna­pon belül;
b) ha a sze­mé­lyes ada­to­kat az érin­tet­tel való kap­cso­lat­tar­tás cél­jára hasz­nál­ják, leg­alább az érin­tet­tel való első
kap­cso­lat­fel­vé­tel alkal­má­val; vagy
c) ha vár­ha­tóan más cím­zet­tel is köz­lik az ada­to­kat, leg­később a sze­mé­lyes ada­tok első alka­lom­mal való köz­lé­se­kor.
4. Ha az adat­ke­zelő a sze­mé­lyes ada­to­kon a meg­szer­zé­sük cél­já­tól eltérő cél­ból további adat­ke­ze­lést kíván végezni, a
további adat­ke­ze­lést meg­előzően tájé­koz­tat­nia kell az érin­tet­tet erről az eltérő cél­ról és a 2. pont­ban emlí­tett min­den rele­váns
kiegé­szítő infor­má­ci­ó­ról.
5. Az 1–5. pon­tot nem kell alkal­mazni, ha és ami­lyen mér­ték­ben:
a) az érin­tett már ren­del­ke­zik az infor­má­ci­ók­kal;
b) a szó­ban forgó infor­má­ciók ren­del­ke­zésre bocsá­tása lehe­tet­len­nek bizo­nyul, vagy arány­ta­la­nul nagy erő­fe­szí­tést igé­nyelne,
külö­nö­sen a köz­ér­dekű archi­vá­lás cél­já­ból, tudo­má­nyos és tör­té­nelmi kuta­tási cél­ból vagy sta­tisz­ti­kai cél­ból, a Rendelet 89.
cikk (1) bekez­dé­sé­ben fog­lalt fel­té­te­lek és garan­ciák figye­lem­be­vé­te­lé­vel vég­zett adat­ke­ze­lés ese­té­ben, vagy amennyi­ben az
e cikk (1) bekez­dé­sé­ben emlí­tett köte­le­zett­ség való­színű­sít­hetően lehe­tet­lenné tenné vagy komo­lyan veszé­lyez­tetné ezen
adat­ke­ze­lés cél­ja­i­nak eléré­sét. Ilyen ese­tek­ben az adat­ke­zelő­nek meg­fe­lelő intéz­ke­dé­se­ket kell hoz­nia – az infor­má­ciók
nyil­vá­no­san elér­hetővé téte­lét is ide­értve – az érin­tett joga­i­nak, sza­bad­sá­ga­i­nak és jogos érde­ke­i­nek védelme érde­ké­ben;
c) az adat meg­szer­zé­sét vagy köz­lé­sét kife­je­zet­ten előírja az adat­ke­zelőre alkal­ma­zandó uniós vagy tag­ál­lami jog, amely az
érin­tett jogos érde­ke­i­nek védel­mét szol­gáló meg­fe­lelő intéz­ke­dé­sekről ren­del­ke­zik; vagy
d) a sze­mé­lyes ada­tok­nak vala­mely uniós vagy tag­ál­lami jog­ban előírt szak­mai titok­tar­tási köte­le­zett­ség alap­ján, ide­értve a
jog­sza­bá­lyon ala­puló titok­tar­tási köte­le­zett­sé­get is, bizal­mas­nak kell marad­nia.
(Rendelet 14. cikk)
Az érin­tett hoz­zá­fé­rési joga
1. Az érin­tett jogo­sult arra, hogy az Adatkezelőtől vissza­jel­zést kap­jon arra vonat­ko­zóan, hogy sze­mé­lyes ada­ta­i­nak keze­lése
folya­mat­ban van-e, és ha ilyen adat­ke­ze­lés folya­mat­ban van, jogo­sult arra, hogy a sze­mé­lyes ada­tok­hoz és a követ­kező
infor­má­ci­ók­hoz hoz­zá­fé­rést kap­jon:
a) az adat­ke­ze­lés cél­jai;
b) az érin­tett sze­mé­lyes ada­tok kate­gó­riái;
c) azon cím­zet­tek vagy cím­zet­tek kate­gó­riái, akik­kel, illetve ame­lyek­kel a sze­mé­lyes ada­to­kat közöl­ték vagy közölni fog­ják,
ide­értve külö­nö­sen a har­ma­dik ország­beli cím­zet­te­ket, illetve a nem­zet­közi szer­ve­ze­te­ket;
d) adott eset­ben a sze­mé­lyes ada­tok táro­lá­sá­nak ter­ve­zett idő­tar­tama, vagy ha ez nem lehet­sé­ges, ezen idő­tar­tam
meg­ha­tá­ro­zá­sá­nak szem­pont­jai;
e) az érin­tett azon joga, hogy kérel­mez­heti az Adatkezelőtől a rá vonat­kozó sze­mé­lyes ada­tok helyes­bí­té­sét, tör­lé­sét vagy
keze­lé­sé­nek kor­lá­to­zá­sát, és til­ta­koz­hat az ilyen sze­mé­lyes ada­tok keze­lése ellen;
f) a vala­mely fel­ügye­leti ható­ság­hoz cím­zett panasz benyúj­tá­sá­nak joga;
g) ha az ada­to­kat nem az érin­tettől gyűj­töt­ték, a for­rá­sukra vonat­kozó min­den elér­hető infor­má­ció;
h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekez­dé­sé­ben emlí­tett auto­ma­ti­zált dön­tés­ho­za­tal ténye, ide­értve a pro­fil­al­ko­tást is, vala­mint
leg­alább ezek­ben az ese­tek­ben az alkal­ma­zott logi­kára és arra vonat­kozó ért­hető infor­má­ciók, hogy az ilyen adat­ke­ze­lés
milyen jelentő­ség­gel bír, és az érin­tettre nézve milyen vár­ható követ­kez­mé­nyek­kel jár.
2. Ha sze­mé­lyes ada­tok­nak har­ma­dik országba vagy nem­zet­közi szer­ve­zet részére tör­ténő továb­bí­tá­sára kerül sor, az érin­tett
jogo­sult arra, hogy tájé­koz­ta­tást kap­jon a továb­bí­tásra vonat­ko­zóan a Rendelet 46. cikk sze­rinti meg­fe­lelő garan­ci­ák­ról.
3. Az Adatkezelő az adat­ke­ze­lés tár­gyát képező sze­mé­lyes ada­tok máso­la­tát az érin­tett ren­del­ke­zé­sére bocsátja. Az érin­tett
által kért további máso­la­to­kért az Adatkezelő az admi­niszt­ra­tív költ­sé­ge­ken ala­puló, ész­szerű mér­tékű díjat szá­mít­hat fel. Ha
az érin­tett elekt­ro­ni­kus úton nyúj­totta be a kérel­met, az infor­má­ci­ó­kat szé­les kör­ben hasz­nált elekt­ro­ni­kus for­má­tum­ban kell
ren­del­ke­zésre bocsá­tani, kivéve, ha az érin­tett más­ként kéri. A máso­lat igény­lé­sére vonat­kozó jog nem érint­heti hát­rá­nyo­san
mások jogait és sza­bad­sá­gait.
(Rendelet 15. cikk)
A tör­lés­hez való jog („az elfe­led­te­tés­hez való jog”)
1. Az érin­tett jogo­sult arra, hogy kéré­sére az Adatkezelő indo­ko­lat­lan kése­de­lem nél­kül törölje a rá vonat­kozó sze­mé­lyes
ada­to­kat, az Adatkezelő pedig köte­les arra, hogy az érin­tettre vonat­kozó sze­mé­lyes ada­to­kat indo­ko­lat­lan kése­de­lem nél­kül
törölje, ha az alábbi indo­kok vala­me­lyike fenn­áll:

15

a) a sze­mé­lyes ada­tokra már nincs szük­ség abból a cél­ból, amely­ből azo­kat gyűj­töt­ték vagy más módon kezel­ték;
b) az érin­tett vissza­vonja a Rendelet 6. cikk (1) bekez­dé­sé­nek a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekez­dé­sé­nek a) pontja értel­mé­ben
az adat­ke­ze­lés alap­ját képező hoz­zá­já­ru­lá­sát, és az adat­ke­ze­lés­nek nincs más jog­alapja;
c) az érin­tett a Rendelet 21. cikk (1) bekez­dése alap­ján til­ta­ko­zik az adat­ke­ze­lése ellen, és nincs elsőbb­sé­get élvező jog­szerű
ok az adat­ke­ze­lésre, vagy az érin­tett a 21. cikk (2) bekez­dése alap­ján til­ta­ko­zik az adat­ke­ze­lés ellen;
d) a sze­mé­lyes ada­to­kat jog­el­le­ne­sen kezel­ték;
e) a sze­mé­lyes ada­to­kat az Adatkezelőre alkal­ma­zandó uniós vagy tag­ál­lami jog­ban előírt jogi köte­le­zett­ség tel­je­sí­té­sé­hez
törölni kell;
f) a sze­mé­lyes ada­tok gyűj­té­sére a Rendelet 8. cikk (1) bekez­dé­sé­ben emlí­tett, infor­má­ciós tár­sa­da­lom­mal össze­függő
szol­gál­ta­tá­sok kíná­lá­sá­val kap­cso­la­to­san került sor.
2. Ha az Adatkezelő nyil­vá­nos­ságra hozta a sze­mé­lyes ada­tot, és az előbbi 1. pont értel­mé­ben azt törölni köte­les, az
elér­hető tech­no­ló­gia és a meg­va­ló­sí­tás költ­sé­ge­i­nek figye­lem­be­vé­te­lé­vel meg­te­szi az ész­szerűen elvár­ható lépé­se­ket –
ide­értve tech­ni­kai intéz­ke­dé­se­ket – annak érde­ké­ben, hogy tájé­koz­tassa az ada­to­kat kezelő Adatkezelőket, hogy az érin­tett
kérel­mezte tőlük a szó­ban forgó sze­mé­lyes ada­tokra mutató lin­kek vagy e sze­mé­lyes ada­tok máso­la­tá­nak, illetve
másod­pél­dá­nyá­nak tör­lé­sét.
3. Az 1. és 2. pont nem alkal­ma­zandó, amennyi­ben az adat­ke­ze­lés szük­sé­ges:
a) a véle­mény­nyil­vá­ní­tás sza­bad­sá­gá­hoz és a tájé­ko­zó­dás­hoz való jog gya­kor­lása cél­já­ból;
b) a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sét előíró, az Adatkezelőre alkal­ma­zandó uniós vagy tag­ál­lami jog sze­rinti köte­le­zett­ség
tel­je­sí­tése, illetve köz­ér­dek­ből vagy az Adatkezelőre ruhá­zott köz­ha­talmi jogo­sít­vány gya­kor­lása kere­té­ben vég­zett fel­adat
vég­re­haj­tása cél­já­ból;
c) a Rendelet 9. cikk (2) bekez­dése h) és i) pont­já­nak, vala­mint a 9. cikk (3) bekez­dé­sé­nek meg­fe­lelően a nép­egész­ség­ügy
terü­le­tét érintő köz­ér­dek alap­ján;
d) a Rendelet 89. cikk (1) bekez­dé­sé­vel össz­hang­ban a köz­ér­dekű archi­vá­lás cél­já­ból, tudo­má­nyos és tör­té­nelmi kuta­tási
cél­ból vagy sta­tisz­ti­kai cél­ból, amennyi­ben az 1. pont­ban emlí­tett jog való­színű­sít­hetően lehe­tet­lenné tenné vagy komo­lyan
veszé­lyez­tetné ezt az adat­ke­ze­lést; vagy
e) jogi igé­nyek elő­ter­jesz­té­sé­hez, érvé­nye­sí­té­sé­hez, illetve védel­mé­hez.
(Rendelet 17. cikk)
Az adat­ke­ze­lés kor­lá­to­zá­sá­hoz való jog
1. Az érin­tett jogo­sult arra, hogy kéré­sére az Adatkezelő kor­lá­tozza az adat­ke­ze­lést, ha az aláb­biak vala­me­lyike tel­je­sül:
a) az érin­tett vitatja a sze­mé­lyes ada­tok pon­tos­sá­gát, ez eset­ben a kor­lá­to­zás arra az idő­tar­tamra vonat­ko­zik, amely lehetővé
teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a sze­mé­lyes ada­tok pon­tos­sá­gát;
b) az adat­ke­ze­lés jog­el­le­nes, és az érin­tett ellenzi az ada­tok tör­lé­sét, és ehe­lyett kéri azok fel­hasz­ná­lá­sá­nak kor­lá­to­zá­sát;
c) az Adatkezelőnek már nincs szük­sége a sze­mé­lyes ada­tokra adat­ke­ze­lés cél­já­ból, de az érin­tett igényli azo­kat jogi igé­nyek
elő­ter­jesz­té­sé­hez, érvé­nye­sí­té­sé­hez vagy védel­mé­hez; vagy
d) az érin­tett a Rendelet 21. cikk (1) bekez­dése sze­rint til­ta­ko­zott az adat­ke­ze­lés ellen; ez eset­ben a kor­lá­to­zás arra az
idő­tar­tamra vonat­ko­zik, amíg meg­ál­la­pí­tásra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indo­kai elsőbb­sé­get élveznek-e az érin­tett
jogos indo­ka­i­val szem­ben.
2. Ha az adat­ke­ze­lés az 1. pont alap­ján kor­lá­to­zás alá esik, az ilyen sze­mé­lyes ada­to­kat a táro­lás kivé­te­lé­vel csak az érin­tett
hoz­zá­já­ru­lá­sá­val, vagy jogi igé­nyek elő­ter­jesz­té­sé­hez, érvé­nye­sí­té­sé­hez vagy védel­mé­hez, vagy más ter­mé­sze­tes vagy jogi
sze­mély joga­i­nak védelme érde­ké­ben, vagy az Unió, illetve vala­mely tag­ál­lam fon­tos köz­ér­de­kéből lehet kezelni.
3. Az Adatkezelő az érin­tet­tet, aki­nek a kéré­sére az 1. pont alap­ján kor­lá­toz­ták az adat­ke­ze­lést, az adat­ke­ze­lés
kor­lá­to­zá­sá­nak fel­ol­dá­sá­ról elő­ze­te­sen tájé­koz­tatja.
(Rendelet 18. cikk)
Az adat­hor­doz­ha­tó­ság­hoz való jog
1. Az érin­tett jogo­sult arra, hogy a rá vonat­kozó, általa egy Adatkezelő ren­del­ke­zé­sére bocsá­tott sze­mé­lyes ada­to­kat tagolt,
szé­les kör­ben hasz­nált, gép­pel olvas­ható for­má­tum­ban meg­kapja, továbbá jogo­sult arra, hogy eze­ket az ada­to­kat egy másik
Adatkezelőnek továb­bítsa anél­kül, hogy ezt aka­dá­lyozná az az Adatkezelő, amely­nek a sze­mé­lyes ada­to­kat a ren­del­ke­zé­sére
bocsá­totta, ha:
a) az adat­ke­ze­lés a Rendelet 6. cikk (1) bekez­dé­sé­nek a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekez­dé­sé­nek a) pontja sze­rinti
hoz­zá­já­ru­lá­son, vagy a 6. cikk (1) bekez­dé­sé­nek b) pontja sze­rinti szerző­dé­sen ala­pul; és
b) az adat­ke­ze­lés auto­ma­ti­zált módon tör­té­nik.
2. Az ada­tok hor­doz­ha­tó­sá­gá­hoz való jog 1. pont sze­rinti gya­kor­lása során az érin­tett jogo­sult arra, hogy – ha ez tech­ni­ka­i­lag
meg­va­ló­sít­ható – kérje a sze­mé­lyes ada­tok Adatkezelők közötti köz­vet­len továb­bí­tá­sát.
3. E jog jog gya­kor­lása nem sért­heti a Rendelet 17. cik­két. Az emlí­tett jog nem alkal­ma­zandó abban az eset­ben, ha az
adat­ke­ze­lés köz­ér­dekű vagy az Adatkezelőre ruhá­zott köz­ha­talmi jogo­sít­vá­nyai gya­kor­lá­sá­nak kere­té­ben vég­zett fel­adat
vég­re­haj­tá­sá­hoz szük­sé­ges.

16

4. Az 1. pont­ban emlí­tett jog nem érint­heti hát­rá­nyo­san mások jogait és sza­bad­sá­gait.
(Rendelet 20. cikk)
A til­ta­ko­zás­hoz való jog
1. Az érin­tett jogo­sult arra, hogy a saját hely­ze­té­vel kap­cso­la­tos okok­ból bár­mi­kor til­ta­koz­zon sze­mé­lyes ada­ta­i­nak a
Rendelet 6. cikk (1) bekez­dé­sé­nek e) pont­ján (az adat­ke­ze­lés köz­ér­dekű vagy az Adatkezelőre ruhá­zott köz­ha­talmi
jogo­sít­vány gya­kor­lá­sá­nak kere­té­ben vég­zett fel­adat vég­re­haj­tá­sá­hoz szük­sé­ges) vagy f) pont­ján (az adat­ke­ze­lés az
Adatkezelő vagy egy har­ma­dik fél jogos érde­ke­i­nek érvé­nye­sí­té­sé­hez szük­sé­ges) ala­puló keze­lése ellen, ide­értve az emlí­tett
ren­del­ke­zé­se­ken ala­puló pro­fil­al­ko­tást is. Ebben az eset­ben az Adatkezelő a sze­mé­lyes ada­to­kat nem kezel­heti tovább,
kivéve, ha az Adatkezelő bizo­nyítja, hogy az adat­ke­ze­lést olyan kény­sze­rítő erejű jogos okok indo­kol­ják, ame­lyek
elsőbb­sé­get élvez­nek az érin­tett érde­ke­i­vel, joga­i­val és sza­bad­sá­ga­i­val szem­ben, vagy ame­lyek jogi igé­nyek
elő­ter­jesz­té­sé­hez, érvé­nye­sí­té­sé­hez vagy védel­mé­hez kap­cso­lód­nak.
2. Ha a sze­mé­lyes ada­tok keze­lése köz­vet­len üzlet­szer­zés érde­ké­ben tör­té­nik, az érin­tett jogo­sult arra, hogy bár­mi­kor
til­ta­koz­zon a rá vonat­kozó sze­mé­lyes ada­tok e cél­ból tör­ténő keze­lése ellen, ide­értve a pro­fil­al­ko­tást is, amennyi­ben az a
köz­vet­len üzlet­szer­zés­hez kap­cso­ló­dik.
3. Ha az érin­tett til­ta­ko­zik a sze­mé­lyes ada­tok köz­vet­len üzlet­szer­zés érde­ké­ben tör­ténő keze­lése ellen, akkor a sze­mé­lyes
ada­tok a továb­bi­ak­ban e cél­ból nem kezel­hetők.
4. Az 1. és 2. pon­tok­ban emlí­tett jogra leg­később az érin­tet­tel való első kap­cso­lat­fel­vé­tel során kife­je­zet­ten fel kell hívni
annak figyel­mét, és az erre vonat­kozó tájé­koz­ta­tást egy­ér­telműen és min­den más infor­má­ci­ó­tól elkü­lö­nítve kell
meg­je­le­ní­teni.
5. Az infor­má­ciós tár­sa­da­lom­mal össze­függő szol­gál­ta­tá­sok igény­be­vé­te­lé­hez kap­cso­ló­dóan és a 2002/58/EK irány­elv­től
eltérve az érin­tett a til­ta­ko­zás­hoz való jogot műszaki előí­rá­so­kon ala­puló auto­ma­ti­zált esz­kö­zök­kel is gya­ko­rol­hatja.
6. Ha a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sére a Rendelet 89. cikk (1) bekez­dé­sé­nek meg­fe­lelően tudo­má­nyos és tör­té­nelmi kuta­tási
cél­ból vagy sta­tisz­ti­kai cél­ból kerül sor, az érin­tett jogo­sult arra, hogy a saját hely­ze­té­vel kap­cso­la­tos okok­ból til­ta­koz­has­son
a rá vonat­kozó sze­mé­lyes ada­tok keze­lése ellen, kivéve, ha az adat­ke­ze­lésre köz­ér­dekű okból vég­zett fel­adat vég­re­haj­tása
érde­ké­ben van szük­ség.
(Rendelet 21. cikk)
Automatizált dön­tés­ho­za­tal egyedi ügyek­ben, bele­értve a pro­fil­al­ko­tást
1. Az érin­tett jogo­sult arra, hogy ne ter­jed­jen ki rá az olyan, kizá­ró­lag auto­ma­ti­zált adat­ke­ze­lé­sen – ide­értve a pro­fil­al­ko­tást is
– ala­puló dön­tés hatá­lya, amely rá nézve jog­ha­tás­sal járna vagy őt hason­ló­kép­pen jelentős mér­ték­ben érin­tené.
2. Az 1. pont nem alkal­ma­zandó abban az eset­ben, ha a dön­tés:
a) az érin­tett és az Adatkezelő közötti szerző­dés meg­kö­tése vagy tel­je­sí­tése érde­ké­ben szük­sé­ges;
b) meg­ho­za­ta­lát az Adatkezelőre alkal­ma­zandó olyan uniós vagy tag­ál­lami jog teszi lehetővé, amely az érin­tett joga­i­nak és
sza­bad­sá­ga­i­nak, vala­mint jogos érde­ke­i­nek védel­mét szol­gáló meg­fe­lelő intéz­ke­dé­se­ket is meg­ál­la­pít; vagy
c) az érin­tett kife­je­zett hoz­zá­já­ru­lá­sán ala­pul.
3. A 2. pont a) és c) pont­já­ban emlí­tett ese­tek­ben az Adatkezelő köte­les meg­fe­lelő intéz­ke­dé­se­ket tenni az érin­tett joga­i­nak,
sza­bad­sá­ga­i­nak és jogos érde­ke­i­nek védelme érde­ké­ben, ide­értve az érin­tett­nek leg­alább azt a jogát, hogy az Adatkezelő
részéről emberi beavat­ko­zást kér­jen, állás­pont­ját kife­jezze, és a dön­tés­sel szem­ben kifo­gást nyújt­son be.
4. A 2. pont­ban emlí­tett dön­té­sek nem ala­pul­hat­nak a sze­mé­lyes ada­tok­nak a Rendelet 9. cikk (1) bekez­dé­sé­ben emlí­tett
külön­le­ges kate­gó­ri­áin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekez­dé­sé­nek a) vagy g) pontja alkal­ma­zandó, és az érin­tett joga­i­nak,
sza­bad­sá­ga­i­nak és jogos érde­ke­i­nek védelme érde­ké­ben meg­fe­lelő intéz­ke­dé­sek meg­té­te­lére került sor.
(Rendelet 22. cikk)
Korlátozások
1. Az Adatkezelőre vagy adat­fel­dol­go­zóra alkal­ma­zandó uniós vagy tag­ál­lami jog jog­al­ko­tási intéz­ke­dé­sek­kel kor­lá­toz­hatja a
Rendelet 12–22. cikk­ben és a 34. cikk­ben fog­lalt, vala­mint a 12–22. cikk­ben meg­ha­tá­ro­zott jogok­kal és köte­le­zett­sé­gek­kel
össz­hang­ban lévő ren­del­ke­zé­sei tekin­te­té­ben az 5. cikk­ben fog­lalt jogok és köte­le­zett­sé­gek hatá­lyát, ha a kor­lá­to­zás
tisz­te­let­ben tartja az alap­vető jogok és sza­bad­sá­gok lénye­ges tar­tal­mát, vala­mint az aláb­biak védel­mé­hez szük­sé­ges és
ará­nyos intéz­ke­dés egy demok­ra­ti­kus tár­sa­da­lom­ban:
a) nem­zet­biz­ton­ság;
b) hon­vé­de­lem;
c) köz­biz­ton­ság;

17

d) bűn­cse­lek­mé­nyek meg­elő­zése, nyo­mo­zása, fel­de­rí­tése vagy a vád­el­já­rás lefoly­ta­tása, illetve bün­tető­jogi szank­ciók
vég­re­haj­tása, bele­értve a köz­biz­ton­sá­got fenye­gető veszé­lyek­kel szem­beni védel­met és e veszé­lyek meg­elő­zé­sét;
e) az Unió vagy vala­mely tag­ál­lam egyéb fon­tos, álta­lá­nos köz­ér­dekű cél­kitű­zé­sei, külö­nö­sen az Unió vagy vala­mely
tag­ál­lam fon­tos gaz­da­sági vagy pénz­ügyi érdeke, bele­értve a mone­tá­ris, a költ­ség­ve­tési és az adó­zási kér­dé­se­ket, a
nép­egész­ség­ügyet és a szo­ci­á­lis biz­ton­sá­got;
f) a bírói füg­get­len­ség és a bíró­sági eljá­rá­sok védelme;
g) a sza­bá­lyo­zott fog­lal­ko­zá­sok ese­té­ben az eti­kai vét­sé­gek meg­elő­zése, kivizs­gá­lása, fel­de­rí­tése és az ezek­kel kap­cso­la­tos
eljá­rá­sok lefoly­ta­tása;
h) az a)–e) és a g) pont­ban emlí­tett ese­tek­ben – akár alkal­man­ként – a köz­ha­talmi fel­ada­tok ellá­tá­sá­hoz kap­cso­lódó
ellenőr­zési, vizs­gá­lati vagy sza­bá­lyo­zási tevé­keny­ség;
i) az érin­tett védelme vagy mások joga­i­nak és sza­bad­sá­ga­i­nak védelme;
j) pol­gári jogi köve­te­lé­sek érvé­nye­sí­tése.
2. Az 1. pont­ban emlí­tett jog­al­ko­tási intéz­ke­dé­sek adott eset­ben rész­le­tes ren­del­ke­zé­se­ket tar­tal­maz­nak leg­alább:
a) az adat­ke­ze­lés cél­ja­ira vagy az adat­ke­ze­lés kate­gó­ri­á­ira,
b) a sze­mé­lyes ada­tok kate­gó­ri­á­ira,
c) a beve­ze­tett kor­lá­to­zá­sok hatá­lyára,
d) a vissza­élésre, illetve a jogo­su­lat­lan hoz­zá­fé­résre vagy továb­bí­tás meg­aka­dá­lyo­zá­sát célzó garan­ci­ákra,
e) az Adatkezelő meg­ha­tá­ro­zá­sára vagy az Adatkezelők kate­gó­ri­á­i­nak meg­ha­tá­ro­zá­sára,
f) az adat­tá­ro­lás idő­tar­ta­mára, vala­mint az alkal­ma­zandó garan­ci­ákra, figye­lembe véve az adat­ke­ze­lés vagy az adat­ke­ze­lési
kate­gó­riák jel­le­gét, hatá­lyát és cél­jait,
g) az érin­tet­tek jogait és sza­bad­sá­gait érintő koc­ká­za­tokra, és
h) az érin­tet­tek arra vonat­kozó jogára, hogy tájé­koz­ta­tást kap­ja­nak a kor­lá­to­zás­ról, kivéve, ha ez hát­rá­nyo­san befo­lyá­sol­hatja
a kor­lá­to­zás cél­ját.
(Rendelet 23. cikk)
Az érin­tett tájé­koz­ta­tása az adat­vé­delmi inci­densről
1. Ha az adat­vé­delmi inci­dens való­színű­sít­hetően magas koc­ká­zat­tal jár a ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek joga­ira és sza­bad­sá­ga­ira
nézve, az Adatkezelő indo­ko­lat­lan kése­de­lem nél­kül tájé­koz­tatja az érin­tet­tet az adat­vé­delmi inci­densről.
2. Az 1. pont­ban emlí­tett, az érin­tett részére adott tájé­koz­ta­tás­ban vilá­go­san és köz­ért­hetően ismer­tetni kell az adat­vé­delmi
inci­dens jel­le­gét, és közölni kell leg­alább a Rendelet 33. cikk (3) bekez­dé­sé­nek b), c) és d) pont­já­ban emlí­tett infor­má­ci­ó­kat
és intéz­ke­dé­se­ket.
3. Az érin­tet­tet nem kell az 1. pont­ban emlí­tet­tek sze­rint tájé­koz­tatni, ha a követ­kező fel­té­te­lek bár­me­lyike tel­je­sül:
a) az Adatkezelő meg­fe­lelő tech­ni­kai és szer­ve­zési védelmi intéz­ke­dé­se­ket haj­tott végre, és eze­ket az intéz­ke­dé­se­ket az
adat­vé­delmi inci­dens által érin­tett ada­tok tekin­te­té­ben alkal­maz­ták, külö­nö­sen azo­kat az intéz­ke­dé­se­ket – mint pél­dául a
tit­ko­sí­tás alkal­ma­zása –, ame­lyek a sze­mé­lyes ada­tok­hoz való hoz­zá­fé­résre fel nem jogo­sí­tott sze­mé­lyek szá­mára
értel­mez­he­tet­lenné teszik az ada­to­kat;
b) az Adatkezelő az adat­vé­delmi inci­denst követően olyan további intéz­ke­dé­se­ket tett, ame­lyek biz­to­sít­ják, hogy az érin­tett
joga­ira és sza­bad­sá­ga­ira jelen­tett, az 1. pont­ban emlí­tett magas koc­ká­zat a továb­bi­ak­ban való­színű­sít­hetően nem való­sul meg;
c) a tájé­koz­ta­tás arány­ta­lan erő­fe­szí­tést tenne szük­sé­gessé. Ilyen ese­tek­ben az érin­tet­te­ket nyil­vá­no­san köz­zé­tett infor­má­ciók
útján kell tájé­koz­tatni, vagy olyan hasonló intéz­ke­dést kell hozni, amely biz­to­sítja az érin­tet­tek hason­lóan haté­kony
tájé­koz­ta­tá­sát.
4. Ha az Adatkezelő még nem érte­sí­tette az érin­tet­tet az adat­vé­delmi inci­densről, a fel­ügye­leti ható­ság, miután mér­le­gelte,
hogy az adat­vé­delmi inci­dens való­színű­sít­hetően magas koc­ká­zat­tal jár-e, elren­del­heti az érin­tett tájé­koz­ta­tá­sát, vagy
meg­ál­la­pít­hatja a 3. pont­ban emlí­tett fel­té­te­lek vala­me­lyi­ké­nek tel­je­sü­lé­sét.
(Rendelet 34. cikk)
A fel­ügye­leti ható­ság­nál tör­ténő panasz­té­tel­hez való jog
1. Az egyéb köz­igaz­ga­tási vagy bíró­sági jog­or­vos­la­tok sérelme nél­kül, min­den érin­tett jogo­sult arra, hogy panaszt tegyen egy
fel­ügye­leti ható­ság­nál – külö­nö­sen a szo­ká­sos tar­tóz­ko­dási helye, a mun­ka­he­lye vagy a fel­té­te­le­zett jog­sér­tés helye sze­rinti
tag­ál­lam­ban –, ha az érin­tett meg­íté­lése sze­rint a rá vonat­kozó sze­mé­lyes ada­tok keze­lése meg­sérti e ren­de­le­tet.
2. Az a fel­ügye­leti ható­ság, amely­hez a panaszt benyúj­tot­ták, köte­les tájé­koz­tatni az ügy­fe­let a panasszal kap­cso­la­tos eljá­rási
fej­le­mé­nyekről és annak ered­mé­nyéről, ide­értve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alap­ján az ügy­fél jogo­sult bíró­sági
jog­or­vos­lat­tal élni.
(Rendelet 77. cikk)
A fel­ügye­leti ható­ság­gal szem­beni haté­kony bíró­sági jog­or­vos­lat­hoz való jog
1. Az egyéb köz­igaz­ga­tási vagy nem bíró­sági útra tar­tozó jog­or­vos­la­tok sérelme nél­kül, min­den ter­mé­sze­tes és jogi sze­mély
jogo­sult a haté­kony bíró­sági jog­or­vos­latra a fel­ügye­leti ható­ság rá vonat­kozó, jogi­lag köte­lező erejű dön­té­sé­vel szem­ben.

18

2. Az egyéb köz­igaz­ga­tási vagy nem bíró­sági útra tar­tozó jog­or­vos­la­tok sérelme nél­kül, min­den érin­tett jogo­sult a haté­kony
bíró­sági jog­or­vos­latra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alap­ján ille­té­kes fel­ügye­leti ható­ság nem fog­lal­ko­zik a panasszal,
vagy három hóna­pon belül nem tájé­koz­tatja az érin­tet­tet a 77. cikk alap­ján benyúj­tott panasszal kap­cso­la­tos eljá­rási
fej­le­mé­nyekről vagy annak ered­mé­nyéről.
3. A fel­ügye­leti ható­ság­gal szem­beni eljá­rást a fel­ügye­leti ható­ság szék­he­lye sze­rinti tag­ál­lam bíró­sága előtt kell
meg­in­dí­tani.
4. Ha a fel­ügye­leti ható­ság olyan dön­tése ellen indí­ta­nak eljá­rást, amellyel kap­cso­lat­ban az egy­sé­ges­ségi mecha­niz­mus
kere­té­ben a Testület előző­leg véle­ményt bocsá­tott ki vagy dön­tést hozott, a fel­ügye­leti ható­ság köte­les ezt a véle­ményt vagy
dön­tést a bíró­ság­nak meg­kül­deni.
(Rendelet 78. cikk)
Az adat­ke­zelő­vel vagy az adat­fel­dol­go­zó­val szem­beni haté­kony bíró­sági jog­or­vos­lat­hoz való jog
1. A ren­del­ke­zésre álló köz­igaz­ga­tási vagy nem bíró­sági útra tar­tozó jog­or­vos­la­tok – köz­tük a fel­ügye­leti ható­ság­nál tör­ténő
panasz­té­tel­hez való, Rendelet 77. cikk sze­rinti jog – sérelme nél­kül, min­den érin­tett haté­kony bíró­sági jog­or­vos­latra jogo­sult,
ha meg­íté­lése sze­rint a sze­mé­lyes ada­ta­i­nak e ren­de­let­nek nem meg­fe­lelő keze­lése követ­kez­té­ben meg­sér­tet­ték az e ren­de­let
sze­rinti jogait.
2. Az adat­ke­zelő­vel vagy az adat­fel­dol­go­zó­val szem­beni eljá­rást az adat­ke­zelő vagy az adat­fel­dol­gozó tevé­keny­ségi helye
sze­rinti tag­ál­lam bíró­sága előtt kell meg­in­dí­tani. Az ilyen eljá­rás meg­in­dít­ható az érin­tett szo­ká­sos tar­tóz­ko­dási helye sze­rinti
tag­ál­lam bíró­sága előtt is, kivéve, ha az adat­ke­zelő vagy az adat­fel­dol­gozó vala­mely tag­ál­lam­nak a köz­ha­talmi jog­kö­ré­ben
eljáró köz­ha­talmi szerve.
(Rendelet 79. cikk)

VIII. FEJEZET

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,
AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

1. Az Adatkezelő indo­ko­lat­lan kése­de­lem nél­kül, de min­den­fé­le­kép­pen a kére­lem beér­ke­zé­sétől szá­mí­tott egy hóna­pon belül
tájé­koz­tatja az érin­tet­tet a jogai gya­kor­lá­sára irá­nyuló kérelme nyo­mán hozott intéz­ke­dé­sekről.
2. Szükség ese­tén, figye­lembe véve a kére­lem össze­tett­sé­gét és a kérel­mek szá­mát, ez a határidő további két hónap­pal
meg­hosszab­bít­ható. A határidő meg­hosszab­bí­tá­sá­ról az Adatkezelő a kése­de­lem oka­i­nak meg­je­lö­lé­sé­vel a kére­lem
kéz­hez­vé­te­létől szá­mí­tott egy hóna­pon belül tájé­koz­tatja az érin­tet­tet.
3. Ha az érin­tett elekt­ro­ni­kus úton nyúj­totta be a kérel­met, a tájé­koz­ta­tást lehető­ség sze­rint elekt­ro­ni­kus úton kell meg­adni,
kivéve, ha az érin­tett azt más­ként kéri.
4. Ha az Adatkezelő nem tesz intéz­ke­dé­se­ket az érin­tett kérelme nyo­mán, kése­de­lem nél­kül, de leg­később a kére­lem
beér­ke­zé­sétől szá­mí­tott egy hóna­pon belül tájé­koz­tatja az érin­tet­tet az intéz­ke­dés elma­ra­dá­sá­nak oka­i­ról, vala­mint arról, hogy
az érin­tett panaszt nyújt­hat be vala­mely fel­ügye­leti ható­ság­nál, és élhet bíró­sági jog­or­vos­lati jogá­val.
5. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk sze­rinti infor­má­ci­ó­kat és az érin­tett joga­i­ról szóló tájé­koz­ta­tást (Rendelet 15–22.
és 34. cikk) és intéz­ke­dést díj­men­te­sen biz­to­sítja. Ha az érin­tett kérelme egy­ér­telműen meg­ala­po­zat­lan vagy – külö­nö­sen
ismétlődő jel­lege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figye­lem­mel a kért infor­má­ció vagy tájé­koz­ta­tás nyúj­tá­sá­val vagy a kért
intéz­ke­dés meg­ho­za­ta­lá­val járó admi­niszt­ra­tív költ­sé­gekre:
a) 10.000,-Ft+ÁFA összegű díjat szá­mít­hat fel, vagy
b) meg­ta­gad­hatja a kére­lem alap­ján tör­ténő intéz­ke­dést.
A kére­lem egy­ér­telműen meg­ala­po­zat­lan vagy túlzó jel­le­gé­nek bizo­nyí­tása az Adatkezelőt ter­heli.
6. Ha az Adatkezelőnek meg­ala­po­zott két­sé­gei van­nak a kérel­met benyújtó ter­mé­sze­tes sze­mély kilé­té­vel kap­cso­lat­ban,
további, az érin­tett sze­mély­azo­nos­sá­gá­nak meg­erő­sí­té­sé­hez szük­sé­ges infor­má­ciók nyúj­tá­sát kér­heti.

Mikle Beáta Samu Gizella
ügy­ve­zető ügy­ve­zető


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember