Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Agricultural and Environmental Management — BAAA

ID 10051302 300x199 Agricultural and Environmental Management   BAAA
Képzésinformáció
Képzés neve BA Degree in Agricultural and Environmental Management
Intézmény neve Business Academy Aarhus (BAAA)
Intézmény helye Aarhus, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €17.000
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €150 (EU-s diá­kok­nak is)
Képzés kez­dete szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Karrierlehetőségek
  • Tanácsadás és keres­ke­de­lem
  • Kutatás és fej­lesz­tés
  • Nagyméretű mező­gaz­da­sági vál­la­la­tok
  • Oktatás
  • Adminisztráció

Az Environmental Management AP prog­ram átfogó tudást nyújt a kör­nye­zet manage­ment szak­te­rü­le­té­vel kap­cso­la­tos tech­no­ló­giai hát­térről, szten­der­dekről, rele­váns jogi kér­dé­sekről és mód­szer­tan­ról. Ezeken felül a szak fóku­szál az egyéni kom­mu­ni­ká­ciós képes­sé­gek fej­lesz­té­sére is, hogy meg­ter­ve­zett jövő­beni pro­jectje­in­ket a leg­meg­fe­lelőbb úton tud­juk tálalni az érin­tett befek­tetők­nek.

A prog­ram struk­tú­rája

A köte­lező tan­tár­gyak (melyek: mar­ke­ting, manage­ment, stra­té­gia, kom­mu­ni­ká­ció és keres­ke­de­lem) mel­lett spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is van lehető­ség. Ezen spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­té­sé­vel a követ­kező sza­ko­so­dási lehető­sé­gek áll­nak a diák ren­del­ke­zé­sére:

  • Livestock
  • Environment
  • Finance and com­pany manage­ment
Szemeszter Témakör
1 Biology or Agricultural Finance
Statistics and mar­ket analy­sis
Analysis, metho­do­logy and the­ory of sci­ence
Staff devel­op­ment, stra­tegy and busi­ness devel­op­ment
2 Project manage­ment
Communication, sales and con­sul­tancy
Specializációs tan­tár­gyak tel­je­sí­tése
3 Szakmai gya­kor­lat Dániában vagy Külföldön
Záróvizsga

 

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára mes­ter kép­zés kere­tein belül Dániában vagy akár  kül­föl­dön. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett BA dip­lo­má­val.

Hasonló kép­zé­sek:

 

Chemical and Biotechnical, Food or Process Technology

Environmental Management

Energy Technology 

Natural and Cultural Heritage Management  

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­ras, Kép Forrása,


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember