Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

AP degree in Marketing Management — VIA UC

Marketing Management AP degree in Marketing Management  VIA UC

Képzésinformáció
Képzés neve AP Degree in Marketing Management
Intézmény neve VIA University College
Intézmény helye Horsens, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €17.500
Képzés kez­dete 2015. szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Karrierlehetőségek
 • Marketing Assistant
 • Marketing Coordinator
 • Advertising Consultant
 • Salesperson
 • Purchasing Assistant
 • Export Sales Representative

 

A 4 sze­mesz­tert magá­ban fog­laló kép­zés komp­lex tudást ad a hall­ga­tók szá­mára, ami által könnye­dén helyt áll­nak később,  a nem­zet­közi üzleti élet gya­kor­la­ti­lag bár­mely terü­le­tén.

Az okta­tás kife­je­zet­ten gyakorlat-központú, a 2 éves prog­ram alatt heti rend­sze­res­ség­gel köve­tik egy­mást a kisebb-nagyobb cso­port mun­kák, eset­ta­nul­má­nyok, inter­disz­cip­li­ná­ris pro­jek­tek, így fel­ké­szítve a hall­ga­tó­kat a későbbi mun­ka­he­lyén fenn­álló integ­rá­ciós, és egyéb aka­dá­lyok könnyed lekűz­dé­sére, keze­lé­sére.

A prog­ram szé­les­körű bete­kin­tést kínál a modern üzleti élet szá­mos terü­le­tébe. Az üzleti aka­dé­mia ezen sza­kán, a hall­ga­tók­nak lehető­sé­gük nyí­lik meg­is­merni  a rek­lá­mo­zás, a pénz­ügy, a jog, az érté­ke­sí­tés, a kom­mu­ni­ká­ció, vala­mint a logisz­tika vilá­gá­val.

 A prog­ram struk­tú­rája

1–3. sze­mesz­ter

 • Kötelező és válasz­tott tan­tár­gyak tel­je­sí­tése az aka­dé­mián
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

4. sze­mesz­ter

 • Szakmai gya­kor­lat Dániában vagy kül­föl­dön (3 hónap)
 • Záróvizsga

FIGYELEM! Az összes szak ese­té­ben € 200–500 közötti tan­szer­árak­kal kell szá­molni!

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára a VIA TEKO–nál, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti meg­szer­zett AP vég­zett­sé­gét Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a meg­szer­zett ECTS pon­tok­kal tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mény­ben vagy kül­föl­dön. Természetesen a mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni az AP Diplomával.

Hasonló kép­zé­sek:

Design Fashion — VIA TEKO

Purchasing Management Fashion - VIA TEKO

Branding and Marketing Management — VIA TEKO

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­ras, Kép Forrása,

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember