Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Application Day 2014 — Február 3

1655092 692749280764895 1985318411 n Application Day 2014   Február 3

2014-ben is meg­ren­de­zésre kerül a SCEDA Application Day, amely a dániai felsőok­ta­tási jelent­ke­zés napja. A ren­dez­vé­nyen előa­dást tar­ta­nak szakértőink a jelent­ke­zési rend­szer hasz­ná­la­tá­ról, fel­vé­teli esé­lyekről és szál­lás­ke­re­sésről. Dániai felsőok­ta­tásba és kol­lé­gi­umi szo­bára jelent­ke­zésre van mód a hely­szí­nen! Az előa­dás után a Dániában elfo­ga­dott Oxford Placement Test leté­te­lére is nyí­lik lehető­ség.

Az előa­dá­son való rész­vé­tel ingye­nes!

optagelseLogo.png Application Day 2014   Február 3

Az előa­dás témái:

  • Központi jelent­ke­zési por­tál bemu­ta­tása (jelent­ke­zés akár hely­ben)
  • Hogyan maxi­ma­li­záld fel­vé­teli esé­lye­i­det?
  • Szálláskeresés — kol­lé­gi­umi jelent­ke­zés hely­ben
  • Teendők a jelent­ke­zés leadása után
  • Személyes tanács­adás dániai tovább­ta­nu­lást illetően

oxford english testing oopt Application Day 2014   Február 3

A rész­vé­teli szán­dé­kod jelezd Facebook-on itt!

Az előa­dás után Oxford Placement Test–et szer­ve­zünk hely­ben, melyet a dániai felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek több­sége elfo­gad. Kaució befi­ze­té­sére is lesz mód a hely­szí­nen.

A nyelvi tesztre a regiszt­rá­ció köte­lező itt!

Helyszín:
Soter-Line Oktatási Központ 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7. TÉRKÉP

applicationday Application Day 2014   Február 3

Időpont:
2014 Február 3 — Hétfő

Előadás: 15:30

Oxford nyelvi teszt: 17:30

 Gyere el és infor­má­lódj a leg­fon­to­sabb teendőkről és lehető­sé­gekről!


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember