Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Architectural Technolgy and Construction Management — EAL

280px Architecture1 Architectural Technolgy and Construction Management  EAL
Képzésinformáció
Képzés neve BA Degree in Architectural Technology and Construction Management
Intézmény neve Lillebaelt Academy of Professional Higher Education (EAL)
Intézmény helye Odense, Dania
Képzés hossza 7 sze­mesz­ter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!
Képzés kez­dés szeptember/január
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Kötelező tan­tár­gyak
 • Communication
 • Working methods
 • Organization and Collaboration
 • Information Technology
 • Numerical unders­tan­ding, math and phy­sics
 • Foreign lan­gu­age
 • Management, legal mat­ter and law
Specializációs irá­nyok
 • Ezen a sza­kon nin­cse­nek
Karrierlehetőségek
 • Épí­tész­mér­nök

A 7 sze­mesz­te­res Architectural Technology & Construction Management Bachelor kép­zés olyan tudást biz­to­sít a hall­ga­tók szá­mára ami­nek segít­sé­gé­vel a végző­sök mun­kát tud­nak vál­lalni egy epítőipari vál­lal­ko­zás min­den szint­jén. Az okta­tás során az intéz­mény külö­nös hang­súlyt fek­tet a prak­ti­kai tudás meg­szer­zé­sére, tech­ni­kai és admi­niszt­ra­tív fel­ada­tok elmé­leti és gya­kor­lati meg­ol­dá­sá­nak okta­tá­sára.

10 hetes köte­lező gya­kor­la­tu­kon az EAL hall­ga­tói magas szintű ter­ve­zési és kivi­te­le­zési tudásra tesz­nek szert. Erre a gya­kor­latra min­den eset­ben a 6. sze­mesz­ter folya­mán kerül sor, ami­kor a hall­gató és az iskola közös együttmű­kés­sel találja meg a hal­la­tó­nak meg­fe­lelő, szak­mán belüli céget. Ez a szak­mai gya­kor­lat segít­het kör­vo­na­lazni a diá­kok elkép­ze­lé­seit a végső szak­dol­go­zat meg­írá­sá­val kap­cso­lat­ban, fel­hasz­nálva a tíz hét során szer­zett tudást és tapasz­ta­la­tot.

A prog­ram struk­tú­rája

A kép­zés 7 féléve három részre tago­ló­dik, és a hall­ga­tó­nak lehető­sége van a 4. sze­mesz­ter­ben letenni a Building Technology AP-diplomát, így a kép­zés végére 2 dip­lo­má­val ren­del­kez­het. A tan­me­net tar­tal­maz továbbá szak­mai gya­kor­la­tot, project-munkákat és cég­lá­to­ga­tá­so­kat is.

1–2. sze­mesz­ter

 • Kötelező tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán

3. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

4. sze­mesz­ter

 • Academy Professional Degree-vizsga (Building Technology)

4.-5. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

6. sze­mesz­ter

 • Szakmai gya­kor­lat

7. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön
 • Disszertáció
Szemeszter Téma Tartalom Összes ECTS pont
1 Building plot and 2–3 storey house 30
2 Building plot and 2–3 storey house 30
3 Industrial const­ruc­tion and buil­ding com­po­nents Study trip / International col­la­bo­ra­tion 30
4 Practical Training 30
4 Multi-storey buil­ding Final Project
5 Renovation and Rebuilding Elective sub­ject 30
6 Practical tra­i­ning 30
7 Final (bache­lor) pro­ject 30
ÖSSZESEN 210

A lis­tá­ban talál­ható sze­mesz­te­rekre kat­tintva, illetve ezen a lin­ken további infor­má­ciót talál a rész­le­tes tan­me­net­tel kap­cso­lat­ban.

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban. A Master kép­zés továbbá foly­tat­ható Aarhus és Koppenhága váro­sa­i­ban, illetve Nagy-Britanniában is.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa Kép for­rása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember