Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Architectural Technolgy and Construction Management — KEA

280px Architecture1 Architectural Technolgy and Construction Management  KEA
Képzésinformáció
Képzés neve BA Degree in Architectural Technology and Construction Management
Intézmény neve Copenhagen School of Design and Technology (KEA)
Intézmény helye Koppenhága, Dánia
Képzés hossza 7 sze­mesz­ter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak:
€ 6065/szemeszter
Képzés kez­dés szeptember/január
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Karrierlehetőségek
 • Épí­tész­mér­nök

Az épí­tész­mér­nöki kar olyan kép­zést nyújt, amely a bache­lor dip­lo­mát szer­zett végzőst alkal­massá teszi arra, hogy helyt áll­jon az épí­té­szeti iparág min­den szak­te­rü­le­tén, beszél­jünk akár egy kon­cep­ció kidol­go­zá­sá­ról (legyen az egy új épít­mény vagy egy régi res­ta­u­rá­lása), annak kivi­te­le­zé­séről majd az érté­ke­sí­tésről.

A PROGRAM STRUKTÚRÁJA

Minden sze­mesz­ter egy külön témára épül,  így biz­to­sítva, hogy a hall­ga­tók egy-egy témá­val rész­le­tekbe menően is meg­is­mer­ked­hes­se­nek.

1. sze­mesz­ter — “Plot and buil­ding 1–2 storeys”

 • General”
 • Business”
 • Production”
 • Design”
 • Registration”

2. sze­mesz­ter — “Plot and buil­ding 2–3 storeys”

 • General”
 • Business”
 • Production”
 • Design”
 • Registration”

3. sze­mesz­ter - “Industrial buil­dings and indust­ri­ally pro­du­ced buil­ding com­po­nents”

 • General”
 • Business”
 • Design”
 • Választott tan­tár­gyak

4. sze­mesz­ter - “Multistorey dwellings/commercial buil­ding”

 • General”
 • Business”
 • Design”
 • Választott tan­tár­gyak

5. sze­mesz­ter — “Renovation”

 • General”
 • Business”
 • Production”
 • Design”
 • Registration”
 • Választott tan­tár­gyak

6. sze­mesz­ter

 • Szakmai gya­kor­lat

7. sze­mesz­ter

 • Záróvizsga

Témakörök Leírásai:

Production
A tárgy a ter­me­lés metó­du­sait és a minő­ség ellenőr­zést tár­gyalja a civil építőipa­ron belül. Megmutatja hogyan készít­sük elő, irá­nyít­suk és admi­niszt­rál­juk a gya­kor­lati vég­re­haj­tá­sát egy mér­nöki pro­jectnek.

Design
A tan­tárgy kere­tein belül meg­ta­nul­juk hogyan vite­lez­zünk ki ter­ve­zési fel­ada­to­kat lakó­épü­le­te­ken. A hall­gató irá­nyítja a kivi­te­le­zési folya­ma­tot össz­hang­ban a pro­ject fázis modell­jé­vel.

Business
Pénzügyi, cég­ve­ze­tési és –fej­lesz­tési pro­jec­te­ken keresz­tül meg­is­mer­teti a hall­ga­tó­val az építő­ipar üzleti részét, és bemu­tatja egy építőipari vál­lal­ko­zás műkö­dé­sét.

 

ELHELYEZKEDÉS ÉS TOVÁBBTANULÁS

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban..

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra is.

Hasonló kép­zé­sek:

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember