Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Architectural Technolgy and Construction Management — UCN

280px Architecture1 Architectural Technolgy and Construction Management  UCN
Képzésinformáció
Képzés neve BA Degree in Architectural Technology and Construction Management
Intézmény neve University College of Northern Denmark (UCN)
Intézmény helye Aalborg, Dánia
Képzés hossza 7 sze­mesz­ter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: 1–6 sze­mesz­ter: €6.500 / sze­mesz­ter; 7. sze­mesz­ter: €1.100 Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €100 (EU-s diá­kok­nak is!)
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Kötelező tan­tár­gyak
 • Building and const­ruc­tion dra­wings
 • Construction deta­ils
 • Qualified cho­i­ces of buil­ding mate­ri­als for a conc­rete multi-storey buil­ding pro­ject
 • Conversion and reno­va­tion of older buil­dings
 • Implementation and const­ruc­tion of indust­rial, sports buil­dings
Specializációs irá­nyok
 • Project Design
 • Construction
Karrierlehetőségek
 • Épí­tész­mér­nök

A 7 sze­mesz­te­res Architectural Technology & Construction Management Bachelor kép­zés olyan tudást biz­to­sít a hall­ga­tók szá­mára ami­nek segít­sé­gé­vel a végző­sök mun­kát tud­nak vál­lalni egy epítőipari vál­lal­ko­zás min­den szint­jén. A leg­úabb épí­tési tech­ni­kák bemu­ta­tá­sán túl a szak a kör­nye­zet­tu­da­tos­ságra is fel­hívja a figyel­met, így a kép­zett mér­nö­kök ele­get tud­nak tenni a jövő épí­té­szeti elvá­rá­sa­i­nak.

A szak min­den sze­mesz­tere más témára ala­pul, és más-más jel­legű pro­jec­te­ket kell meg­va­ló­sí­tani. A lenti táb­lá­zat­ban lát­ha­tod sze­mesz­te­rekre lebontva a félév és a pro­jec­tek témáit, illetve a tanu­lói fázi­so­kat.

A prog­ram struk­tú­rája

A kép­zés 7 féléve három részre tago­ló­dik, és a hall­ga­tó­nak lehető­sége van a 4. sze­mesz­ter­ben letenni a Building Technology AP-diplomát, így a kép­zés végére 2 dip­lo­má­val ren­del­kez­het. A tan­me­net tar­tal­maz továbbá szak­mai gya­kor­la­tot, project-munkákat és cég­lá­to­ga­tá­so­kat is.

1–2. sze­mesz­ter

 • Kötelező tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán

3. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

4. sze­mesz­ter

 • Academy Professional Degree-vizsga (Building Technology)

4.-5. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

6. sze­mesz­ter

 • Szakmai gya­kor­lat

7. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön
 • Disszertáció
Szemeszter Téma Project/Témaválasztás Fázis
1 plot and house deta­ched house study skills, the industry & the buil­ding pro­cess
2 plot and house smal­ler buil­dings study skills, detail design 1 and 2
3 pre-fabricated buid­ling com­po­nents
elec­tive topic
conc­rete, steel and tim­ber com­po­nents
stu­dent free cho­ice topic
detail design 2, pro­duc­tion and assembly
in com­pany or architect/structural engi­neer prac­tice
4 multi storey buil­dings
elec­tive topic
flats and com­mer­cial pro­perty
stu­dent free cho­ice topic
scheme design, pro­po­sal phase & detail design 2
in com­pany or architect/structural engi­neer prac­tice
5 reno­va­tion and res­to­ra­tion
elec­tive topic
foun­da­ti­ons — car­case — sur­face finish — ins­tal­la­tion
stu­dents free cho­ice topic
out­line pro­po­sal, scheme design & detail design1
in com­pany or architect/structural engi­neer prac­tice
6 intern­ship
7 dis­ser­ta­tion
spe­cial pro­ject
stu­dent free cho­ice topic
stu­dent free cho­ice topic
stu­dent cho­ice in agre­ement with the ins­ti­tu­tion
in com­pany or architect/structural engi­neer prac­tice

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban. Ilyen ingye­nes kép­zé­se­ket kínál pél­dául az Aalborg University, amely ugyan­ab­ban a város­ban talál­ható, így a hely­vál­toz­ta­tás sem szük­sé­ges.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.

Nathan az Architectural prog­ram­ról

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa Kép for­rása

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­ció



Miben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember