Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Architectural Technolgy and Construction Management — VIA

280px Architecture1 Architectural Technolgy and Construction Management  VIA
Képzésinformáció
Képzés neve BA Degree in Architectural Technology and Construction Management
Intézmény neve VIA University College
Intézmény helye Herning, Horsens Aarhus C és Aarhus N
Képzés hossza 7 sze­mesz­ter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!
Képzés kez­dés szeptember/január
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Kötelező tan­tár­gyak
 • Communication
 • Working methods
 • Organization and Collaboration
 • Information Technology
 • Numerical unders­tan­ding, math and phy­sics
 • Foreign lan­gu­age
 • Management, legal mat­ter and law
Specializációs irá­nyok
 • Ezen a sza­kon nin­cse­nek
Karrierlehetőségek
 • Épí­tész­mér­nök

A 7 sze­mesz­te­res Architectural Technology & Construction Management Bachelor kép­zés olyan tudást biz­to­sít a hall­ga­tók szá­mára ami­nek segít­sé­gé­vel a végző­sök mun­kát tud­nak vál­lalni egy epítőipari vál­lal­ko­zás min­den szint­jén. Az okta­tás során az intéz­mény külö­nös hang­súlyt fek­tet a prak­ti­kai tudás meg­szer­zé­sére, tech­ni­kai és admi­niszt­ra­tív fel­ada­tok elmé­leti és gya­kor­lati meg­ol­dá­sá­nak okta­tá­sára.

10 hetes köte­lező gya­kor­la­tu­kon a VIA hall­ga­tói magas szintű ter­ve­zési és kivi­te­le­zési tudásra tesz­nek szert. Erre a gya­kor­latra min­den eset­ben a 6. sze­mesz­ter folya­mán kerül sor, ami­kor a hall­gató és az iskola közös együttmű­kés­sel találja meg a hal­la­tó­nak meg­fe­lelő, szak­mán belüli céget. Ez a szak­mai gya­kor­lat segít­het kör­vo­na­lazni a diá­kok elkép­ze­lé­seit a végső szak­dol­go­zat meg­írá­sá­val kap­cso­lat­ban, fel­hasz­nálva a tíz hét során szer­zett tudást és tapasz­ta­la­tot.

A prog­ram struk­tú­rája

A kép­zés 7 féléve három részre tago­ló­dik, és a hall­ga­tó­nak lehető­sége van a 4. sze­mesz­ter­ben letenni a Building Technology AP-diplomát, így a kép­zés végére 2 dip­lo­má­val ren­del­kez­het. A tan­me­net tar­tal­maz továbbá szak­mai gya­kor­la­tot, project-munkákat és cég­lá­to­ga­tá­so­kat is.

1–2. sze­mesz­ter

 • Kötelező tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán

3. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

4. sze­mesz­ter

 • Academy Professional Degree-vizsga (Building Technology)

4.-5. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

6. sze­mesz­ter

 • Szakmai gya­kor­lat

7. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön
 • Disszertáció
Szemeszter Téma Tartalom Összes ECTS pont
1 Building plot and 1–2 storey house 30
2 Building plot and 2–3 storey house 30
3 Industrial const­ruc­tion and buil­ding com­po­nents Study trip / International col­la­bo­ra­tion 30
4 Practical Training 30
4 Multi-storey buil­ding Final Project
5 Refurbisment and Remodelling Elective sub­ject 30
6  Individually cho­sen buil­ding pro­ject Practical tra­i­ning 30
7  Dissertation Final (bache­lor) pro­ject 30
ÖSSZESEN 210

A lis­tá­ban talál­ható sze­mesz­te­rekre kat­tintva, illetve ezen a lin­ken további infor­má­ciót talál a rész­le­tes tan­me­net­tel kap­cso­lat­ban.

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban. A Master kép­zés továbbá foly­tat­ható Aarhus és Koppenhága váro­sa­i­ban, illetve Nagy-Britanniában is.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa Kép for­rása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember