Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Architectural Technology and Construction Management — BAAA

280px Architecture1 Architectural Technology and Construction Management   BAAA
Képzésinformáció
Képzés neve BA Degree in Architectural Technology and Construction Management
Intézmény neve Business Academy Aarhus (BAAA)
Intézmény helye Aarhus, Dánia
Képzés hossza 7 sze­mesz­ter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €150 (EU-s diá­kok­nak is!)
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Karrierlehetőségek
  • Épí­tész­mér­nök

A prog­ram végzős hall­ga­tói képe­sí­tést sze­rez­nek épí­té­szeti pro­jec­tek meg­ter­ve­zé­sére és kivi­te­le­zé­sére vala­mint épí­té­szeti szek­tor­ban tevé­keny­kedő vál­la­la­tok mene­dzse­lé­sére. A szak által kínált szé­les­körű isme­re­tek elsa­já­tí­tása után rálá­tást nye­rünk egy épü­let meg­szü­le­té­sé­nek tel­jes folya­ma­tára a kon­cep­ció meg­ál­mo­dá­sá­tól egé­szen a kul­csok átadá­sáig. A mun­ká­la­tok során pedig fősze­re­pet tölt­he­tünk be kivi­te­le­zésre kije­lölt cso­port tag­ja­ként vagy épp vezető­je­ként.

A prog­ram struk­tú­rája

Ennél az épí­té­szeti szak­nál a diák­nak lehető­sége van eldön­teni a 3. sze­mesz­ter­ben, hogy két év után befe­jezi a sza­kot és meg­elég­szik egy AP dip­lo­má­val vagy sze­retné tovább vinni tanul­má­nyait és az 5. 6. és 7. sze­mesz­ter tel­je­sí­té­sé­vel BA dip­lo­mát sze­rezni. A fel­vé­teli köve­tel­mény mind­két eset­ben meg­egye­zik. Az AP szak tel­je­sí­té­sé­vel „Building Technician” vég­zett­sé­get és 120 ECTS pon­tot sze­rez­het.

Szemeszter Témakör
1 Land plot and single  family house
2 Land plot and single family house
3 Industrial buil­dings and indust­ri­ally pro­du­ced buil­ding com­po­nents
4 Multi-storey buil­dings
Gyakorlat és Záróvizsga az AP prog­ra­mon részt­vevő hall­ga­tók­nak
5 Renovation and con­vers­ion
6 Gyakorlat
New buil­dings
7 Záróvizsga

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban. Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa Kép for­rása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember