Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Architectural Technology and Construction Management — VIA UC

280px Architecture1 Architectural Technology and Construction Management  VIA UC
Képzésinformáció
Képzés neve BA Degree in Architectural Technology and Construction Management
Intézmény neve VIA University College
Intézmény helye Horsens és Aarhus váro­sok, Dánia
Képzés hossza 7 sze­mesz­ter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €44.600
Képzés kez­dés 2015. feb­ruár és augusz­tus
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Kötelező tan­tár­gyak
 • Building Design
 • Construction Technology
 • Structural Design
 • Bulding Services and Installations
 • Bulding Planning and Costing
 • Management
Karrierlehetőségek
 • Épí­tész­mér­nök

A 7 sze­mesz­te­res Architectural Technology & Construction Management Bachelor kép­zés olyan tudást biz­to­sít a hall­ga­tók szá­mára ami­nek segít­sé­gé­vel a végző­sök mun­kát tud­nak vál­lalni egy epítőipari vál­lal­ko­zás min­den szint­jén. A leg­úabb épí­tési tech­ni­kák bemu­ta­tá­sán túl a szak a kör­nye­zet­tu­da­tos­ságra is fel­hívja a figyel­met, így a kép­zett mér­nö­kök ele­get tud­nak tenni a jövő épí­té­szeti elvá­rá­sa­i­nak.

A szak min­den sze­mesz­tere más témára ala­pul, és más-más jel­legű pro­jec­te­ket kell meg­va­ló­sí­tani. A lenti táb­lá­zat­ban lát­ha­tod sze­mesz­te­rekre lebontva a félév és a pro­jec­tek témáit, illetve a tanu­lói fázi­so­kat.

A PROG­RAM STRUK­TÚ­RÁJA

A kép­zés 7 féléve három részre tago­ló­dik, és a hall­ga­tó­nak lehető­sége van a 4. sze­mesz­ter­ben letenni a Building Technology AP-diplomát, így a kép­zés végére 2 dip­lo­má­val ren­del­kez­het. A tan­me­net tar­tal­maz továbbá szak­mai gya­kor­la­tot, project-munkákat és cég­lá­to­ga­tá­so­kat is.

1–2. sze­mesz­ter

 • Kötelező tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán

3. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

4. sze­mesz­ter

 • Academy Professional Degree-vizsga (Building Technology)

4.-5. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

6. sze­mesz­ter

 • Szakmai gya­kor­lat

7. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön
 • Disszertáció
Szemeszter Téma Project/Témaválasztás Fázis
1 plot and house deta­ched house study skills, the industry & the buil­ding pro­cess
2 plot and house smal­ler buil­dings study skills, detail design 1 and 2
3 pre-fabricated buid­ling com­po­nents
elec­tive topic
conc­rete, steel and tim­ber com­po­nents
stu­dent free cho­ice topic
detail design 2, pro­duc­tion and assembly
in com­pany or architect/structural engi­neer prac­tice
4 multi storey buil­dings
elec­tive topic
flats and com­mer­cial pro­perty
stu­dent free cho­ice topic
scheme design, pro­po­sal phase & detail design 2
in com­pany or architect/structural engi­neer prac­tice
5 reno­va­tion and res­to­ra­tion
elec­tive topic
foun­da­ti­ons — car­case — sur­face finish — ins­tal­la­tion
stu­dents free cho­ice topic
out­line pro­po­sal, scheme design & detail design1
in com­pany or architect/structural engi­neer prac­tice
6 work pla­ce­ment
7 dis­ser­ta­tion
spe­cial pro­ject
stu­dent free cho­ice topic
stu­dent free cho­ice topic
stu­dent cho­ice in agre­ement with the ins­ti­tu­tion
in com­pany or architect/structural engi­neer prac­tice

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.

További infor­má­ció a kép­zésről az alábbi vide­ó­ban:

Hasonló kép­zé­sek:

 • Civil Engineering
 • Global Business Engineering
 • ICT Engineering

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa Kép for­rása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember