Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Art and Technology — AAU

arts and technology united by shadow1987 Art and Technology  AAU
Képzésinformációk
Képzés neve Bachelor of Art and Technology
Intézmény neve Aalborg University (AAU)
Intézmény helye Aalborg, Dánia
Képzés hossza 6 sze­mesz­ter
Kreditek 180 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €8.845
Képzés kez­dete Szeptember
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
 • Érett­ségi
 • Nyelvvizsga — TOEFL, IELTS vagy Cambridge
Karrier lehető­sé­gek
 • Film
 • Urban design
 • Interactive design
 • Theatre and per­for­mance tech­no­logy
 • Advertising
 • Edutainment
 • Gaming industry

A prog­ram során, az itt tanuló diá­kok kom­pe­ten­ciát sze­rez­nek a művé­szet és a tech­no­ló­gia inter­disz­cip­li­ná­ris terü­le­tein. A három éves kép­zés a művé­szi kre­a­ti­vi­tást, a tech­no­ló­giai tudást, vala­mint a művé­szet­el­mé­le­tet  és azok gya­kor­lati alkal­ma­zá­sát fog­lalja magá­ban. A prog­ram során a diá­kok bete­kin­tést nyer­nek töb­bek között a művé­szet tér­beli, audi­tív, és fizi­kai meg­je­le­né­sébe és tanul­má­nyo­zá­sába, vala­mint meg­is­mer­ked­nek a külön­böző modern ter­ve­zési mód­sze­rek­kel.

A prog­ram struk­tú­rája

Szemeszter Téma
1. Sculpture – Sculptures and spa­tial ins­tal­la­ti­ons
2. Space and Technology – Design of expe­ri­ence spaces and pla­ces
3. Dynamic Art – Design of objects, emo­ti­o­nal tran­si­ti­ons
4. Space of Interaction – Creation of inter­ac­tive spaces and ins­tal­la­ti­ons
5. Narratives and Interaction – Design of inter­ac­tive nar­ra­ti­ves
6. “Art of Experience” – Media art­work

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. A kép­zés része a Bolognai Rendszernek, a hall­gató a meg­szer­zett ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­hatja tanul­má­nyait a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kívánja foly­tatni tanul­má­nyait, a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val belép­het a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is.

 

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

kep for­ras, Oldal Forrás


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember