Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Automation Engineering — UCN

ID 10073681 300x225 Automation Engineering  UCN
Alapinformációk
Képzés neve AP Degree in Automation Engineering
Intézmény neve University College of Northern Denmark (UCN)
Intézmény helye Aalborg, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes!
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak:
€ 7500/szemeszter
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €100 (EU-s diá­kok­nak is!)
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Főbb Témakörök
 • Measuring Techniques
 • Data Collection
 • Control and Regulation Systems
 • Technical Mathematics
 • Physics
 • Organizing
 • Quality assurance
Karrierlehetőségek
 • Technician
 • Programmer
 • Chief Engineer
 • Technical Manager
 • PLC/SCADA Programmer
 • System Technician

A két éves Automation Engineering szak erős szak­tu­dást biz­to­sít a tech­ni­kai vezérlő rend­sze­rek fel­épí­té­sébe, opti­ma­li­zá­lá­sába és üze­mel­te­té­sébe. A hall­gató meg­ta­nul egyé­ni­leg és csa­pat­ban is dol­gozni a szá­mos kiadott pro­ject elké­szí­tése során, ami­ket jel­lemzően mérés­tech­nika, adatgyűj­tés, vezérlő és sza­bá­lyozó rend­sze­rek, minő­ség ellenőr­zés, fizika és mate­ma­tika szak­te­rü­le­tein kell elvé­gezni.

 A prog­ram struk­tú­rája

Egy az első szem­sz­ter­ben, rög­tön a prog­ram meg­kez­dé­se­kor kiadott pro­ject segít­sé­gé­vel fek­te­tik le a szakma alap­jait, mely­nek fel­épít­sé­sét a hall­ga­tók az előa­dá­so­kon vég­zik az oktató segít­sé­gé­vel.

A prog­ram négy részre osz­lik, ezek a részek a köte­lező és válasz­tott tan­tár­gyak (lista lej­jebb), 3 hónap gya­kor­lat és végül a záró­vizsga.

Kötelező Témakörök Választható Témakörök
Technical sys­tems design Databases
Control and regu­la­tion tech­no­logy Robotics tech­no­logy
Configuration and prog­ram­ming Optimizations
Communications tech­no­logy and pro­ject devel­op­ment High-level prog­ram­ming
National cur­ri­cu­lum

 • Design and const­ruc­tion of auto­ma­tic units
 • Integration of auto­ma­tic units
 • Systems design of auto­ma­tic pro­cess and pro­duc­tion lines
 • Business prac­ti­ces
Knowledge tech­no­logy
Wireless tech­no­lo­gies

FIGYELEM! Az összes szak ese­té­ben € 200–500 közötti tan­szer­árak­kal kell szá­molni!

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mény­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program kere­tein belül), és kiegé­szít­heti dip­lo­má­ját Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

 Top-Up Bachelor prog­ra­mok: 

 Hasonló kép­zé­sek: 

További infor­má­ció:

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa kep for­rasa


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember