Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Automotive Technology — BAAA

ID 10055552 300x199 Automotive Technology   BAAA
Képzésinformáció
Képzés neve AP Degree in Automotive Technology
Intézmény neve Business Academy Aarhus (BAAA)
Intézmény helye Aarhus, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €27.000
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €150 (EU-s diá­kok­nak is)
Képzés kez­dete 2013. szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Karrierlehetőségek
  • Technikus
  • Autószerelő
  • Konzulens
  • Versenymérnök

A ver­seny­mér­nö­kök a motor­sport­ban folya­ma­to­san az autó fej­lesz­té­sén, opti­ma­li­zá­lá­sán dol­goz­nak, vegyük pél­dá­nak akár a sze­zont meg­előző fel­ké­szü­lési idő­sza­kot mikor tel­je­sen új konst­ruk­ciót kell meg­ter­vezni vagy akár ver­seny­hely­zetről, ami­kor az adott ver­seny­jármű­vet kell a lehető leg­gyor­sab­ban és leg­pon­to­sab­ban beál­lí­tani az adott kon­dí­ci­ók­nak meg­fe­lelően. A beál­lí­tá­sá­nál sok min­den egye­bet leszá­mítva figye­lembe kell venni az idő­já­rási tényező­ket, a ver­seny­pá­lya dina­mi­ká­ját és ter­mé­sze­te­sen a ver­senyző para­mé­te­reit, veze­tési stí­lu­sát. A mezőny nyo­mása alatt egy hig­gadt, jól kép­zett ver­seny­mér­nök elen­ged­he­tet­len a csa­pat szá­mára.

A prog­ram struk­tú­rája

Az első három sze­mesz­ter­ben álta­lá­nos szak­mai és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gya­kat taní­ta­nak, melye­ket egy szak­mai gya­kor­lat majd a záró­vizsga követ.

Szemeszter Témakörök Specializációk
1–3 Quality Mechanical opti­mi­za­tion
Technical docu­men­ta­tion Electronic opti­mi­za­tion
Environment and safety
Technological coun­sel­ling and com­mu­ni­ca­tion
 Innovation
 Technology and unders­tan­ding of design
 Engine and motive line
 Comfort
Performance and tele­com­mu­ni­ca­ti­ons equip­ment
Safety sys­tems
IT, analy­sis and diag­nos­tic tech­ni­ques
Bodywork and const­ruc­tion
Finance and orga­nis­ta­ion
Personnel manage­ment
Communication and ser­vice
4 Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
Záróvizsga

Továbbá az intéz­mény és két autó­ver­seny csa­pat (N1R, Team Sally Racing) között lét­re­jött együttmű­kö­dési szerző­dés értel­mé­ben, a két csa­pat beköl­tö­zött a BAAA épü­le­tébe és a csa­pa­tok részt vesz­nek a hall­ga­tók okta­tá­sá­ban továbbá supervisor-t biz­to­sí­ta­nak a vizs­gák­hoz, ezál­tal a hall­ga­tók úgy gya­ra­pít­hat­ják szak­mai tudá­su­kat, hogy azt azon­nal pró­bára is tehe­tik az istálló műhe­lyé­ben. Részletekről itt tájé­ko­zód­hat.

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a meg­szer­zett ECTS pon­tok­kal tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mény­ben vagy kül­föl­dön. Természetesen a mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni az AP Diplomával.

Hasonló kép­zé­sek:

Automation Engineering

Energy Technology

IT-Networks and Electronics Technology

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­ras, Kép Forrása,

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember