Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Automotive Technology — DANIA

ID 100134896 300x199 Automotive Technology   DANIA
Képzésinformáció
Képzés neve AP Degree in Automotive Technology
Intézmény neve Danish Academy of Business and Technology (DANIA)
Intézmény helye Viborg, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €13.500
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €300 (EU-s diá­kok­nak is)
Képzés kez­dete 2013. szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Karrierlehetőségek
  • Consultant/trouble-shooter in lar­ger gara­ges
  • Consultant/trouble-shooter in impor­ters’ tech­ni­cal depart­ments
  • Consultant in after-sales and supply
  • Diagnosis Technician
  • Floor Manager
  • Consultant
  • Garage Manager

A DANIA két éves Automotive Technology szakja ötvözi a modern gép­jármű tech­no­ló­giát a mar­ke­ting­gel, a keres­ke­de­lem­mel, a kom­mu­ni­ká­ci­ó­val és a cég­ve­zetői képes­sé­gek fej­lesz­té­sé­vel. A prog­ram segít­sé­gé­vel szer­zett tapasz­ta­la­tok rend­kí­vül hasz­no­sak lehet­nek a hall­ga­tók szá­mára mikor saját autó­ke­res­ke­dést, szer­vizt vagy épp gyá­rat akar­nak ala­pí­tani kar­ri­er­jük során. A szak főként a gaz­da­sági olda­lá­ról vizs­gálja az autó­ipart azon­ban a gép­jármű tech­no­ló­gi­á­val is meg­is­mer­teti a diá­ko­kat

A prog­ram struk­tú­rája

A prog­ram négy sze­mesz­terre van fel­osztva. A prog­ram során a hall­gató egy három hóna­pos szak­mai gya­kor­la­ton is részt kell vegyen, hogy a főis­ko­lán meg­szer­zett elmé­leti és gya­kor­lati tudást még job­ban elmé­lyítse.

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a meg­szer­zett ECTS pon­tok­kal tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mény­ben vagy kül­föl­dön. Természetesen a mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni az AP Diplomával.

Hasonló kép­zé­sek:

Automation Engineering

Energy Technology

IT-Networks and Electronics Technology

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­ras, Kép Forrása,


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember