Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Automotive Technology

A két éves Automotive Technology szak főként a motor­sport iránt érdeklődő­ket célozza meg. A szak ver­seny­mér­nö­kö­ket és tech­ni­ku­so­kat képez, akik a ver­seny­jármű­vek ter­ve­zé­sé­vel és fej­lesz­té­sé­vel meg­bí­zott szer­viz csa­pa­tok kulcs­fi­gu­rá­ja­ként vehet­nek részt a mun­ká­la­tok­ban.

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, aki­ket vonz a motor­sport, ezen belül is a jármű­fej­lesz­tés világa és jövő­jü­ket a dobo­gós helye­zést elért ver­senyzők mel­lett álló versenymérnökként/technikusként kép­ze­lik el. Akik ezt az utat választ­ják, a leg­ke­mé­nyebb ver­se­nyek köze­pette bizo­nyít­hat­ják szak­tu­dá­su­kat és ráter­mett­sé­gü­ket a motor­sport vilá­gá­ban.

 A kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias melyet autó­ver­seny csa­pa­tok műhe­lye­i­nek láto­ga­tása és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái tesz­nek szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott, spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. A 2 év tel­je­sí­té­sé­vel a hall­ga­tók AP dip­lo­mát sze­rez­het­nek.

A dániai kép­zés angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára tan­díj­men­tes.

Automotive Technology
rész­le­tes tan­terv és leírás:

 Business Academy Aarhus


 Danish Academy of Business and Technology

Továbbtanulási lehető­sé­gek a szak elvég­zése után:

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a meg­szer­zett ECTS pon­tok­kal tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mény­ben vagy kül­föl­dön. Természetesen a mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni az AP Diplomával.

Hasonló kép­zé­sek Dániában:

Automation Engineering
IT Networks and Electronics Technology
Jewellery, Technology and Business

INFORMÁCIÓKÉRÉS

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember