Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Az Aarhus University Magyarországra látogat!

Magyarországra láto­gat Dánia leg­jobb egye­teme (Times Ranking), az Aarhus University. Ennek apro­pó­ján az egye­tem kép­vi­selője előa­dást tart a tan­díj­men­tes alap­kép­zé­sekről és mes­ter­kép­zé­sekről, dániai lehető­sé­gekről. A ren­dez­vény része egy kötet­len kávé­zás is az Aarhus University kép­vi­selő­jé­vel, ahol sze­mé­lye­sen is taná­csot tud adni. Az ese­mé­nyen részt vesz­nek a StudyGuide és SCEDA felsőok­ta­tási szakértői is, akik szin­tén segí­te­nek az infor­má­ló­dás­ban.

Program:
feb­ruár 7 — 18:00 — Mesterképzés előa­dás
feb­ruár 8 — 15:00 — Kávézás és kötet­len beszél­ge­tés az egye­tem kép­vi­selő­jé­vel
febu­rár 8 — 17:00 — Alapképzés (bache­lor) előa­dás

Előadást tart: Rainer Jasmine — Aarhus University — Nemzetközi Irodavezető

A ren­dez­vény tel­jes mér­ték­ben ingye­nes, de regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött. Többen is érkez­het­tek együtt, hozd el bará­taid, szü­leid!

Regisztráció:
http://studyguide.eu/tanulj-europaban-eloadas-regisztracio/


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember