Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Branding and Marketing Management-Fashion and Furniture Top-Up — VIA TEKO

marketing 300x168 Branding and Marketing Management Fashion and Furniture Top Up  VIA TEKO
Alapinformációk
Képzés neve Top-Up Bachelor in Branding and Marketing Management (Fashion and Furniture)
Intézmény neve VIA TEKO University College
Intézmény helye Herning, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: 1. sze­mesz­ter: €5.500   2. sze­mesz­ter: €4.500   3. sze­mesz­ter: €5.500
Képzés kez­dés Szeptember
Jelentkezési Követelmények
Kötelező Tantárgyak
 • Design + Business
 • Contemporary App. to Branding
 • Consumer Behaviour
 • Theory of Science
 • Sociology and Trend
 • User Driven Innovation
 • Strategic Management
 • Graphic Design
 • Demand Analysis and Forecasting
 • Public Relatios
 • Brand Communication
 • Branding Strategies in Action
 • Corporate Identity
 • Reflection and Portfolio
Karrierlehetőségek
 • Brand manager wit­hin the fashion and lifestyle sec­tor
 • Representative of Branding Communication
 • Project manager

A 1,5 éves Top-Up prog­ram az AP kép­zés gyakorlat-orientált szisz­té­má­ját foly­tatja, mely során a diá­kok rész­le­te­seb­ben bete­kin­tést nyer­nek a Márkák és Marketing vilá­gába. A prog­ram során a hall­ga­tók meg­ta­nul­ják a már­ka­kom­mu­ni­ká­ció effek­tív hasz­ná­la­tát, valós pro­jek­te­ken keresz­tül sajá­tít­ják el a prob­lé­ma­meg­ol­dást divat­már­kák­kal dol­gozva. Gyakorolják továbbá a meg­fe­lelő mar­ke­ting kom­mu­ni­ká­ciós csa­tor­nák alkal­ma­zá­sát 1–1 mar­ke­ting kam­pány során.

 A prog­ram struk­tú­rája 

1–2. sze­mesz­ter

 • Kötelező és válasz­tott tan­tár­gyak tel­je­sí­tése az aka­dé­mián
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

3. sze­mesz­ter

 • Szakmai gya­kor­lat Dániában vagy kül­föl­dön (3 hónap)
 • Záróvizsga

FIGYELEM! Az összes szak ese­té­ben € 200–500 közötti tan­szer­árak­kal kell szá­molni!

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára Mester kép­zés kere­tein belül, Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés a Bolognai Rendszer része, az általa gyűj­tött ECTS kre­di­tek ala­pot nyújt­hat­nak tovább­ta­nu­lás­hoz Európaszerte. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val.

 Hasonló kép­zé­sek: 

 További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa, Kép Forrása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember