Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Branding and Marketing Management — VIA TEKO

marketing 300x168 Branding and Marketing Management  VIA TEKO
Alapinformációk
Képzés neve AP Degree in Branding and Marketing Management
Intézmény neve VIA TEKO University College
Intézmény helye Herning, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: 1–2. sze­mesz­ter: €12.000, 3–4. sze­mesz­ter: €12.000
Képzés kez­dés Szeptember
Jelentkezési Követelmények
Kötelező Tantárgyak
 • Marketing Management
 • Management and lea­ders­hip
 • E-strategy
 • Brand stra­tegy and analy­sis
 • Graphic design
 • Concept devel­op­ment
Karrierlehetőségek
 • Assistant wit­hin the fashion and lifestyle sec­tor
 • Member of the cre­a­tive divi­sion at com­pa­nies’ mar­ke­ting depart­ments
 • Branding assis­tant

A 2 éves AP prog­ram biz­to­sítja hall­ga­tói szá­mára az alap­vető meg­ér­té­sét és funk­ci­ó­ját a bran­ding és mar­ke­ting fogal­mak­nak, ezen­túl arra fóku­szál, hogy miként hasz­no­sít­hat­ják eze­ket a divat vilá­gá­ban. A kép­zés segíti továbbá a hall­ga­tók kom­mu­ni­ká­ciós és vizu­a­li­zá­ciós képes­sé­geit, fej­leszti stra­té­giai gon­dol­ko­dá­su­kat. Kitér a már­kák és azok mar­ke­ting tevé­keny­sé­ge­i­nek műkö­dé­sére, vala­mint bete­kin­tést enged töb­bek között a mai modern digi­tá­lis mar­ke­ting vilá­gába.

A 4 sze­mesz­tert magá­ban fog­laló kép­zés komp­lex tudást ad a hall­ga­tók szá­mára, ami által könnye­dén helyt áll­nak később,  a nem­zet­közi üzleti élet gya­kor­la­ti­lag bár­mely terü­le­tén.

Az okta­tás kife­je­zet­ten gyakorlat-központú, a 2 éves prog­ram alatt heti rend­sze­res­ség­gel köve­tik egy­mást a kisebb-nagyobb cso­port mun­kák, eset­ta­nul­má­nyok, inter­disz­cip­li­ná­ris pro­jek­tek, így fel­ké­szítve a hall­ga­tó­kat a későbbi mun­ka­he­lyén fenn­álló integ­rá­ciós, és egyéb aka­dá­lyok könnyed leküz­dé­sére, keze­lé­sére.

 A prog­ram struk­tú­rája 

1–3. sze­mesz­ter

 • Kötelező és válasz­tott tan­tár­gyak tel­je­sí­tése az aka­dé­mián
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

4. sze­mesz­ter

 • Szakmai gya­kor­lat Dániában vagy kül­föl­dön (3 hónap)
 • Záróvizsga

FIGYELEM! Az összes szak ese­té­ben € 200–500 közötti tan­szer­árak­kal kell szá­molni!

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti meg­szer­zett AP vég­zett­sé­gét Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

 Top-Up Bachelor prog­ra­mok: 

 Hasonló kép­zé­sek: 

 További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa, Kép Forrása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember