Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Business Academy Aarhus Képzések

A BAAA rövi­dí­tésre is hall­gató, 15 angol nyelvű sza­kot indító aka­dé­mia olyan sza­ko­kat is indít, melyek rit­ka­ság szám­ban említ­hetőek ha a Dániában okta­tott angol nyelvű sza­ko­kat tekint­jük. Ezek a sza­kok fel­öle­lik a kémia és bio­ló­gia terü­le­teit, továbbá az autó­ver­seny­zés szak­te­rü­le­tét.

baaa logo Business Academy Aarhus Képzések

Az angol nyelvű, tan­díj­me­ne­tes sza­kok mind­egyi­kén maga­san kép­zett szak­ta­ná­rok és remek szín­vo­nalú tech­ni­kai hát­tér áll­nak ren­del­ke­zésre.

Az intéz­mény nagy hang­súlyt fek­tet továbbá a Marketing és Pénzügyi szak­te­rü­le­tekre, olyan­nyira, hogy a meg­fe­lelő spe­ci­a­li­zá­ció választó hall­ga­tók szá­mára céget ala­pí­ta­nak és iro­dát biz­to­sí­ta­nak a kép­zés tel­jes idő­tar­tama alatt.

Még több infor­má­ció a Business Academy Aarhus-ról…

Angol nyelvű kép­zé­sek a Business Academy Aarhus-on

Academy Professional

(2 – 2.5 éves aka­dé­miai kép­zés)

Automotive Technology
Chemical and Biotechnical Science
Computer Science
Environmental Management
IT Network and Electronics Technology
Marketing Management
Multimedia Design and Coommunication

Bachelor Top-Up

(1.5 éves kiegé­szítő Bachelor kép­zés – dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek)

E-concept Development
Agricultural and Environmental Management
Chemical and Biotechnical, Food or Process Technology
Web Development
Innovation and Entrepreneurship
International Sales and Marketing Management
Software Development
Bachelor Degree

(3 – 3.5 éves főis­ko­lai Bachelor kép­zés)

Architectural Technolgy and Construction Management
Financial Management and Services

Keresztféléves kép­zé­sek itt!

Olvass itt a BAAA váro­sá­ról, Aarhusról
vagy

Látogasd meg hiva­ta­los hon­lap­ját


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember