Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Hírek

Keresztféléves képzések 2019

Keresztféléves kép­zé­sek Dániában, Hollandiában és az Egyesült Királyságban 2020 feb­ru­ári tan­év­kez­dés­sel.

Ha vala­me­lyik szak tet­szik, vedd fel velünk a kap­cso­la­tot a 30/510‑9804-es tele­fon­szá­mon, vagy írj nekünk az info@sceda.eu címre hogy segít­hes­sünk!

 

Business Academy Aarhus (Dánia)

APIT Technology
• Top-up – Chemical and Biotechnical Technology and Food Technology
• Top-up – Web Development

Zealand – Academy of Technologies and Business (Dánia)

AP – Marketing Management (Campus Roskilde)
AP – Service, Hospitality and Tourism Management (Campus Køge)
• Top-up – International Sales and Marketing Management (Campus Roskilde)
• Top-up – Web Development (Campus Roskilde)

UCN – University College of Northern Denmark (Dánia)

• Top-up – Software Development

UCL University College (Dánia)

AP – Logistics Management
AP – Service, Hospitality and Tourism Management (Vejle)
AP – Service, Hospitality and Tourism Management (Odense)

VIA University College (Dánia)

AP – Construction Technology (Horsens)
AP – Construction Technology (Aarhus)
UG – Architectural Technology and Construction Management (Horsens)
UG – Architectural Technology and Construction Management (Aarhus)
UG – Civil Engineering
UG – Software Technology Engineering

NHL Stenden University of Applied Sciences (Hollandia)

UG – Creative Business (Media Management)
UG – International Business (Emmen)
UG – International Business (Leeuwarden)
UG – International Hospitality Management
UG – Leisure and Events Management
UG – Tourism Management

Fontys University of Applied Sciences (Hollandia)

UG – Information and Communication Technology: ICT and Media Design
UG – Information and Communication Technology: ICT and Technology
UG – Information and Communication Technology: ICT and Business
UG – Information and Communication Technology: ICT and Software Engineering
UG – International Business (Eindhoven)
UG – International Business (Venlo)
UG – Marketing Management – International Marketing

Rotterdam Business School (Hollandia)

PG – Consultancy and Entrepreneurship
PG – Finance and Accounting
PG – International Supply Chain Management

Coventry University (UK)

UG – Accounting and Finance
UG – Automotive and Transport Design
UG – Automotive Engineering
UG – Biomedical Science/Applied Biomedical Science
UG – Business Administration
UG – Business and Marketing
UG – Business Management
UG – Civil and Structural Engineering
UG – Computer Science
UG – Digital Media
UG – Global Business Management
UG – Mechanical Engineering
UG – Media and Communications
UG – Music Technology
UG – Psychology
PG – Biotechnology
PG – Communication, Culture and Media
PG – Computer Science
PG – Construction Project and Cost Management
PG – Design Management
PG – Diplomacy, Law and Global Change
PG – Disaster Management and Resilience
PG – Engineering Management
PG – Engineering Project Management
PG – English Language Teaching and Applied Linguistics
PG – Graphic Design
PG – Illustration and Animation
PG – International Business Law
PG – International Business Management
PG – International Relations
PG – Oil and Gas Management
PG – Pharmacology and Drug Discovery
PG – Structural Engineering
PG – Terrorism, International Crime and Global Security
and more..

Nottingham Trent University (UK)

PG – Branding and Advertising
PG – Career Development
PG – Engineering (Cybernetics and Communications)
PG – Molecular Cell Biology
PG – Pharmaceutical and Medicinal Science
and more..

Northumbria University (UK)

PG – Business with Financial Management (London)
PG – Computer Science with Advanced Practice
PG – Cyber Security
PG – Digital Marketing
PG – Healthcare Management
PG – International Relations, Conflict and Security
PG – International Sport Management
PG – Occupational Therapy (Pre-Registration)
PG – Social Work

University of South Wales (UK)

PG – Civil and Structural Engineering
PG – Civil Engineering and Environmental Management
PG – Construction Project Management
PG – Electronics and Information Technology
PG – Engineering Management
PG – Human Resource Management
PG – Leadership in Sport
PG – Management

University of Bedfordshire (UK)
PG – Accounting and Business Finance
PG – Digital Marketing
PG – Events Management
PG – Financial Economics
PG – International Business
PG – International Commercial and Dispute Resolution Law
PG – International Relations Management
PG – Marketing
PG – Project Management
PG – Sustainable Management

Jelentkezési rend­szer

Az Aarhus University Magyarországon — szept 4–5.

Ha gon­dol­ko­zol a dániai tovább­ta­nu­lá­son, itt egy remek lehető­ség hogy Dánia egyik leg­jobb egye­te­mé­vel talál­kozz sze­mé­lye­sen, Budapesten.

au logo 1 300x150 Az Aarhus University Magyarországon   szept 4 5.

Magyarországra láto­gat Dánia egyik leg­jobb egye­teme, az Aarhus University üzleti kara. Ennek apro­pó­ján az egye­tem kép­vi­selője előa­dást tart a tan­díj­men­tes alap– és mes­ter­kép­zé­sekről, dániai lehető­sé­gekről, diák­életről.

Az ese­mé­nyen részt vesz­nek a StudyGuide és SCEDA kül­földi felsőok­ta­tási szakértői is, akik szin­tén segí­te­nek az infor­má­ló­dás­ban.

Az előa­dást az egye­tem kép­vi­selői tart­ják.

Program:
szep­tem­ber 4, szerda, 17:15 – Alapképzések előa­dás
szep­tem­ber 5, csü­tör­tök, 17:15 – Mesterképzések előa­dás

Az Aarhus University alap­kép­zé­sei:
AU Alapképzések

Az Aarhus University mes­ter­kép­zé­sei:
AU mes­ter­kép­zé­sek

A ren­dez­vé­nyen való rész­vé­tel INGYENES, de elő­ze­tes regiszt­rá­ció szük­sé­ges a nagy érdeklő­désre való tekin­tet­tel:

Regisztráció

Még lehet jelentkezni Dániába!

Svédországban, Hollandiában és Angliában is nyi­tott még a fel­vé­tel, jelent­kezz minél előbb! Rajtunk keresz­tül egy­szerre több ország kép­zé­seit is meg tudod jelölni, extra díj nél­kül! Dániában július 26-án derül­nek ki a sza­bad helyek, innentől fogva viszont folya­ma­to­san tel­nek a túl­je­lent­ke­zés miatt. Ezért érde­mes azon­nal jelent­kezni.

A jelent­ke­zés leadása után azo­kat ellenőriz­zük és továb­bít­juk a kivá­lasz­tott egye­te­mek­nek, így maxi­ma­li­zál­juk a beke­rü­lési esélyt. Ezért hasz­náld a UniversityAdmission oldalt, ami a mi rend­sze­rünk, így átte­kint­hetővé válik jelent­ke­zé­sed akkor is, ha több országba jelent­ke­zel.

Dánia

University College Lillebaelt 
Architectural Technology and Construction Management (Odense)
Logistics Management (Vejle)

VIA University College
Marketing Management (Horsens)
Civil Engineering (Horsens)
Climate and Supply Engineering (Horsens)
Global Business Engineering (Horsens)
Material Science (Herning)
Mechanical Engineering (Horsens)
Value Chain Management (Horsens)
Dania University of Applied Sciences
Service, Hospitality and Tourism Management (Randers)
Marketing Management (Viborg, Randers)
Automotive Management (Viborg)
ZIBAT

AP Commerce Management in Næstved, sum­mer
AP Marketing Management in Køge, sum­mer
AP Service and Hospitality in Roskilde, win­ter
AP Logistic Management in Køge, sum­mer and win­ter

Top-Up kép­zé­sek:

International Sales and Marketing in Roskilde, win­ter
Web Development in Roskilde, win­ter

Tandíj: nincs
Nyelvi köve­tel­mény: Oxford Placement Test (nálunk lete­hető) vagy IELTS, TOEFL, CAE nyelv­vizsga
Határidő: a hiva­ta­los már letelt, sza­bad helyek marad­tak, de folya­ma­to­san tel­nek

Részletes infó a dániai felsőok­ta­tás­ról
Részletes infó a dániai jelent­ke­zésről

Jelentkezés Dániába

Hollandia

A jelent­ke­zés leadá­sá­hoz nincs szük­ség doku­men­tumra, elég csak a sze­mé­lyit fel­töl­teni, sze­mé­lyes ada­to­kat kitöl­teni és kivá­lasz­tani a meg­je­lölni kívánt sza­ko­kat a UniversityAdmission rend­szer­ben.

Tandíj: Annyi mint Magyarországon (1030 EUR/szemeszter, az első év fél áron, így az első év össze­sen 1030 EUR)
Nyelvi köve­tel­mény: emelt angol vagy IELTS, TOEFL, CAE nyelv­vizsga

Részletes infó a hol­lan­diai felsőok­ta­tás­ról
Hollandiában elér­hető sza­kok
Részletes infó a hol­lan­diai jelent­ke­zésről

Jelentkezés Hollandiába

Egyesült Királyság

Szintén nincs szük­ség doku­men­tumra a jelent­ke­zés­hez, elég csak a sze­mé­lyit fel­töl­teni, sze­mé­lyes ada­to­kat kitol­teni és kivá­lasz­tani a meg­je­lölni kívánt sza­ko­kat a UniversityAdmission rend­szer­ben.

Tandíj: 9250 angol font, de az angol állami diák­hi­tel fedezi a Brexit kime­ne­te­létől füg­get­le­nül
Nyelvi köve­tel­mény: angol érett­sé­git elfo­gad­ják sok helyen vagy IELTS, TOEFL, CAE nyelv­vizsga

Részletes infó az ang­liai felsőok­ta­tás­ról
Angliában elér­hető sza­kok
Részletes infó az ang­liai jelent­ke­zésről

Jelentkezés Angliába és Walesbe

Kérdésed merült fel vagy jelent­kez­nél? Hívj min­ket a 30–510-9804-es tele­fon­szá­mon vagy írj e-mailt az info@studyguide.eu címre.

Ingyenes, sze­mé­lyes kon­zul­tá­ció kere­tein belül is állunk rend­le­ke­zé­sedre!

Foglalj idő­pon­tot itt!

Szabad helyek: Dánia, Hollandia, Anglia

Dániában, Angliában és Hollandiában még van­nak elér­hető helyek, így még lehet jelent­kezni! Ha már jelent­kez­tél vala­me­lyik országba, B terv­nek érde­mes lehet egy másik ország­ban is meg­je­lölni pár hasonló kép­zé­se­ket.

study abroad kep 300x126 Szabad helyek: Dánia, Hollandia, Anglia

Hollandia
A tan­díj nagy­ság­ren­di­leg annyi mint Magyarországon, 2006 EUR évente (1003 EUR egy félév).

Alapképzésen az alábbi egye­te­mekre lehet még jelent­kezni:
(Képzéslistáért katt a linkre)

Stenden University - Vedéglátás kép­zés nagyon erős, saját 4 csil­la­gos hotel
Avans University of Applied Sciences - Erős üzleti kép­zé­sek­ben
HZ University of Applied Sciences - Kémiai, mér­nöki kép­zé­sek
Saxion University of Applied Sciences - Hollandia egyik leg­na­gyobb egye­teme, 150 éves tapasz­ta­lat
The Hague University of Applied Sciences - Erős böl­csész kép­zé­sek­ben, nem­zet­közi kap­cso­la­tok, jog stb.
Hanze University of Applied Sciences - Groningen város­ban talál­ható (diák­köz­pont), több mint 200 éves egye­tem
Rotterdam Business School - Erős üzleti és köz­gaz­da­sági kép­zé­sek­ben
Fontys University of Applied Sciences - Az egyik leg­na­gyobb hol­land egye­tem, eind­ho­veni cam­pus

Dánia
Nincs tan­díj, viszont a lejárt jelent­ke­zési határidő miatt csak néhány kép­zés érhető el.

University College of Northern Denmark (UCN)

Lillebaelt University of Applied Sciences (EAL)

Odense:
Vejle:

Dániában továbbra is elér­hetőek top-up kép­zé­sek, melyek a meg­lévő dip­loma mellé más­fél év alatt ad nem­zet­közi másod­dip­lo­mát tan­díj­men­te­sen.

 

Anglia és Wales

Az angol és walesi egye­te­mek nagy részére még lehet jelent­kezni, min­den fajta kép­zés elér­hető.
Itt külön java­sol­juk a Coventry University-t, amely az Egyesült Királyság 12. leg­jobb egye­teme és remek ösz­tön­dí­ja­kat is kínál. Ezen felül nyelv­vizsga hiá­nyá­ban elfo­gad­ják az emelt szintű angol érett­sé­git is.

Mesterképzések is elér­hetőek, melyre szin­tén van diák­hi­tel, és 1 év alatt tel­je­sít­hetőek.

A Brexit az idén jelent­kező diá­ko­kat nem érinti, erre az angol kor­mány garan­ciát vál­lal.

 

Ha érde­kel vala­me­lyik kép­zés, vagy jelent­kezni szert­nél vala­me­lyikre, írj nekünk az info@sceda.eu címre vagy hívj min­ket a 30/510‑9804-es szá­mon!

Segítünk a jelent­ke­zés tel­jes lebo­nyo­lí­tá­sá­ban!

Szabad helyek Dániában!

A jelent­ke­zési peri­ó­dus lezár­tá­val indul­nak a máso­dik körös jelent­ke­zé­sek, több Dániai felsőok­ta­tási intéz­mény­ben is van­nak helyek. Ezek a sza­kok rend sze­rint hamar betel­nek, így gyor­san kell cse­le­kedni ha még idén jelent­kezni sze­ret­nél.

Ha meg­tet­szik vala­me­lyik szak, avyg bővebb infor­má­ci­óra van szük­sé­ged, keress min­ket a 30/510‑9804-es tele­fon­szá­mon, vagy írj nekünk az info@sceda.eu címre!

A sza­bad sza­kok lis­tája:

Aarhus University — Herning — Garantált szál­lás, Dánia leg­jobb egye­teme

22935 Economics and Business Administration (Herning)
22965 Global Management and Manufacturing (Herning)

VIA University College

AP in Marketing Management (Horsens)

Bachelor of Architectural Technology and Construction Management (Horsens, Aarhus)

AP Degree Programme in Design, Technology and Business

Bachelor of Civil Engineering (Horsens)

Bachelor of Engineering in Global Business (Horsens, Aarhus)

Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology (Horsens)

Bachelor of Engineering in Materials Science and Product Design

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering

Bachelor of Value Chaine Management

Bachelor of Engineering in Supply Engineering

Bachelor of Civil Engineering

Zaeland Institute (ZIBAT)

AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management (Slagelse)
Ap Graduate in Commerce Management (Naestved)

Lillebaelt University of Applied Sciences

Product Development and Integrative Technology — top-up
Web Development — top-up

Business Academy Aarhus

Automotive tech­no­logy

Dániai továbbtanulás: minden infó

Február 1-től már­cius 10-ig tart a dániai jelent­ke­zési peri­ó­dus. Ez azt jelenti hogy a már kész jelent­ke­zé­sek szer­dán továb­bít­ha­tóak a dán köz­ponti rend­szerbe.

Azok a diá­kok akik hamar jelent­kez­nek, nagyobb eséllyel pályáz­nak és választ is hama­rabb kap­nak az intéz­mé­nyektől. Mivel a minisz­té­ri­umi ren­de­let maxi­ma­li­zálja az egy osz­tály­ban lévő egy nem­ze­ti­ségű hall­ga­tók ará­nyát (max. 20% / ország), érde­mes minél előbb jelent­kezni hogy a kvóta be ne tel­jen.

Minden a dániai jelent­ke­zésről — sceda.eu

Jelentkezés:

1. A Dániába való jelent­ke­zés elsőd­le­ges határ­ideje már­cius 15. 12:00, azon­ban a UniversityAdmission rend­sze­rébe már már­cius 10 24:00-ig fel kell töl­teni a sze­mé­lyes infor­má­ci­ó­kat, kivá­lasz­tott sza­ko­kat, a moti­vá­ciós leve­letGradeTable–t és a nyelv­vizsga ered­mé­nye­ket. Külön moti­vá­ciós levél szük­sé­ges min­den pri­o­ri­tásra. A lin­kekre kat­tinva letölt­hető a segéd­let és a jegy­táb­lá­zat min­tája.

Mesterképzéseknél szük­ség van a transcript-re, course description-re és a nyelv­vizs­gára való beirat­ko­zás doku­men­tá­ci­ó­jára.

A UniversityAdmission a mi rend­sze­rünk, az itt kivá­lasz­tott sza­kok és fel­töl­tött doku­men­tu­mo­kat csak mi lát­juk. Ezeket továb­bí­tás előtt ellenőriz­zük.

Amennyiben olyan kép­zésre is jelent­ke­zel melyet a szak­ke­reső­ben nem találsz meg, add a pri­o­ri­tá­sok­hoz a ‘University of Your Choice’ kép­zést és kom­mentbe írd be az egye­tem és szak nevét. Maximum 1 ilyen szak lehet a port­o­li­ó­ban és nem lehet első pri­o­ri­tás.

2. Dániában 6 sza­kot lehet meg­je­lölni, de java­sol­juk hogy 2–3 szak­nál töb­bet ne jelölj be, mert az ezen felüli pri­o­ri­tá­so­kat nem fel­tt­le­nül veszik figye­lembe. Inkább fóku­szálj az első 2-re.

3. A főis­ko­lák, aka­dé­miák elfo­gad­ják az Oxford Placement Test–et is, így a nyelv­vizs­gá­val nem ren­del­kezők is jelent­kez­het­nek. A tesz­tet három­szor lehet meg­pró­bálni, vidé­ki­ek­nek online is.

4. A SCEDA/StudyGuide kau­ciót a regiszt­rá­ció után szük­sé­ges befi­zetni ugyanis ez fel­té­tele a jelent­ke­zés továb­bí­tá­sá­nak. Ennek összege 20 000 ft. és az első elvég­zett sze­mesz­ter után vissza­fi­ze­tésre kerül. Amennyiben ez nem tör­té­nik meg a határidőn belül, saj­nos nem áll módunk­ban a jelent­ke­zést továb­bí­tani.

5. A UniversityAdmission rend­sze­rébe ha min­den infor­má­ció fel van töltve, a SUBMIT APPLICATION gombra kat­tintva válik vég­le­gessé a jelent­ke­zés (Jelentkezésed / Submit app­li­ca­tion fent). A jelent­ke­zést csak akkor továb­bít­juk, ha a jelent­ke­zés SUBMIT-elve lett.

6. Ha kész vagy a jelent­ke­zés­sel, regiszt­rá­lunk téged a dán nem­zeti jelent­ke­zési rend­szerbe. Erről kapsz egy e-mailt a belé­pési link­kel. Ezt az e-mailt azon­nal továb­bítsd nekünk az opta@sceda.eu címre! Amíg ezt nem teszed meg, nem tud­juk elkez­deni a jelent­ke­zé­sed kitöl­té­sét!

7. Amikor a jelent­ke­zé­sed elké­szült, elküld­jük neked a Signature Page-ket melye­ket ki kell nyom­tat­nod, alá­ír­nod, bes­can­nel­ned és elkül­de­ned a ferenc.pajko@sceda.eu címreEz szin­tén sürgős, amennyi­ben a Signature Pageidet nem tud­juk továb­bí­tani már­cius 15. 12:00-ig, a jelent­ke­zé­sed érvény­te­lenné válik. Signature Paget min­den meg­je­lölt szak­hoz külön kapsz, így min­det küldd vissza.

8. Kész! :) Más dol­god nincs a jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban! Megkapod a database.sceda.eu hoz­zá­fé­ré­sed, hogy már most el tudd kez­deni a szál­lás és mun­ka­ke­re­sést, hiva­ta­los ügyek inté­zé­sét.

Kérdésedet vár­juk! Írj nekünk az info@studyguide.eu-ra, vagy hívj min­ket a 30/510‑9804-es szá­mon! 

Ingyenes kon­zul­tá­ció kérés

Online infor­má­ció kérés

Az Aarhus University Magyarországra látogat!

Magyarországra láto­gat Dánia leg­jobb egye­teme (Times Ranking), az Aarhus University. Ennek apro­pó­ján az egye­tem kép­vi­selője előa­dást tart a tan­díj­men­tes alap­kép­zé­sekről és mes­ter­kép­zé­sekről, dániai lehető­sé­gekről. A ren­dez­vény része egy kötet­len kávé­zás is az Aarhus University kép­vi­selő­jé­vel, ahol sze­mé­lye­sen is taná­csot tud adni. Az ese­mé­nyen részt vesz­nek a StudyGuide és SCEDA felsőok­ta­tási szakértői is, akik szin­tén segí­te­nek az infor­má­ló­dás­ban.

Program:
feb­ruár 7 — 18:00 — Mesterképzés előa­dás
feb­ruár 8 — 15:00 — Kávézás és kötet­len beszél­ge­tés az egye­tem kép­vi­selő­jé­vel
febu­rár 8 — 17:00 — Alapképzés (bache­lor) előa­dás

Előadást tart: Rainer Jasmine — Aarhus University — Nemzetközi Irodavezető

A ren­dez­vény tel­jes mér­ték­ben ingye­nes, de regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött. Többen is érkez­het­tek együtt, hozd el bará­taid, szü­leid!

Regisztráció:
http://studyguide.eu/tanulj-europaban-eloadas-regisztracio/

Pótjelentkezés 2016: Dánia, Anglia — Szabad helyek!

Angliában és Dániában még van­nak sza­bad helyek ahol vár­ják a kül­földi diá­kok jelent­ke­zé­sét. A helyek száma limi­tált és jel­lemzően hamar betel­nek, ezért kérünk, minél előbb jelent­kezz!

Ne maradj le a szep­tem­beri tan­év­kez­désről! Ha jelent­kezni sze­ret­nél, válaszd ki a sza­ko­kat a UniversityAdmission olda­lán, és tölts fel egy moti­vá­ciós leve­let min­den szak­hoz a jelent­ke­zési lap­pal együtt! Amint ezzel meg­vagy, továb­bít­juk a jelent­ke­zé­sed.

Angliában szinte min­den szak­irányra vár­nak jelent­ke­zé­se­ket, Míg Dániában az alábbi lista érvé­nyes:

University College of Northern Denmark (UCN — Aalborg)
Architectural Technology and Construction Management (BA)
Automation Engineering
Energy Technology
Export and Technology Management (BA)
Financial Management
IT Network and Electronics Technology
Natural and Cultural Heritage Management (BA)Jelentkezési lap UCNDania Academy of Higher Education (Dania — Randers, Viborg)Marketing Management
Hospitality and Tourism Management
IT-Technology
Automotive TechnologyAarhus University (top100-as egye­tem)

Economics and Business Administration, BSc (Herning)
Global Management and Manufacturing (GMM) (Herning)

Mester kép­zé­sek:

Faculty of Arts:
Arab and Islamic Studies

Business and Social Sciences:
Economics and Business Administration — Business Intelligence
Economics and Business Administration — Finance and International Business
Economics and Business Administration – Finance
Economics and Business Administration — Information Management
Economics and Business Administration — Innovation Management
Economics and Business Administration — International Business
Economics and Business Administration — International Economic Consulting
Economics and Business Administration — Logistics and Supply Chain Management
Economics and Business Administration — Management Accounting and Control
Economics and Business Administration – Marketing
Economics and Business Administration — Strategy, Organisation and Leadership
Economics and Management (wit­hout spe­ci­a­li­sa­tion)
Economics and Management (Economics line)
Economics and Management (Management line)

Jelentkezési lap (köte­lező kitöl­teni)

VIA University College

Civil Engineering (Horsens)
Engineering in Materials Science & Product Design (Herning)
Global Business Engineering (Aarhus, Horsens)
International Sale and Marketing manage­ment (Horsens)
Mechanical Engineering (Horsens)
Supply Engineering (Horsens)
Value Chain Management (Horsens, Aarhus)
Architecture Technology and Construction Management (Horsens)

Szakleírások VIA

Jelentkezési lap

Lillebaelt University of Applied Sciences

Hospitality and Tourism Management

Logistics Management

 

Ha kér­dé­sed merült fel, kérj sze­mé­lyes, ingye­nes kon­zul­tá­ciót a 30/510‑9804-es tele­fon­szá­mon, vagy írj az info@sceda.eu-ra!

HVG Állásbörze & Mobility Fair 2015

Élj a jó nyelv­tu­dá­sod adta lehető­sé­gek­kel!hvg logo HVG Állásbörze & Mobility Fair 2015

Szeretnéd hasz­no­sí­tani a már meg­lévő nyelv­tu­dá­so­dat? Tovább erő­sí­te­néd az ango­lod? Kíváncsi vagy, milyen lehető­sé­geid len­né­nek, ha franciául/németül/spanyolul is könnye­dén kom­mu­ni­kál­nál?

Érdeklődj a HVG Állás­bör­zéről a hazai és a nem­zet­közi pers­pek­tí­vák­ról!

Számtalan hir­de­tés­sel lehet talál­kozni az inter­ne­ten, ame­lyek­ben ala­pít­vá­nyok, szer­ve­ze­tek és cégek kínál­nak nyelv­ta­nu­lási lehető­sé­ge­ket. A fel­so­ro­lá­sok és lehető­sé­gek között azon­ban sok­szor nem egy­szerű kiiga­zodni. Jó alka­lom lehet szá­modra a test­hez­álló ösz­tön­dí­jak­ról, kép­zé­sekről és állás­le­hető­sé­gekről sze­mé­lye­sen érdeklődni. Erre ad kiváló lehető­sé­get az ország leg­nép­szerűbb kar­ri­er­ren­dez­vé­nye.

Tanulj, sze­rezz tapasz­ta­la­tot kül­föl­dön!

Ha kül­föl­dön is kipró­bál­nád magad és nyelv­tu­dá­so­dat, akkor láto­gasd meg a kar­ri­er­vá­sá­ron belül a Mobility Fair kiál­lí­tóit, ahol min­den szük­sé­ges infor­má­ciót meg­kap­hatsz a nem csak diá­kok­nak szóló kül­földi tanul­má­nyi ösz­tön­dí­jak­ról és mun­ka­le­hető­sé­gekről.

Keress meg min­ket is, és érdeklődj, milyen kép­zési és okta­tási lehető­sé­gek elér­hetőek szá­modra 13 ország 50 felsőok­ta­tási intéz­mé­nyébe.

Standunk: M8

Standtérkép

Gyere el a HVG Állás­bör­zére feb­ruár 25–26–án a SYMA Rendezvényközpontba!

Regisztrálj, és találd meg a szá­modra test­hez­álló lehető­sé­get!

Bővebb infor­má­ció a HVG Állás­börze olda­lán!


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember