Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Hírek

Szabad helyek: Dánia, Hollandia, Anglia

Dániában, Angliában és Hollandiában még van­nak elér­hető helyek, így még lehet jelent­kezni! Ha már jelent­kez­tél vala­me­lyik országba, B terv­nek érde­mes lehet egy másik ország­ban is meg­je­lölni pár hasonló kép­zé­se­ket.

study abroad kep 300x126 Szabad helyek: Dánia, Hollandia, Anglia

Hollandia
A tan­díj nagy­ság­ren­di­leg annyi mint Magyarországon, 2006 EUR évente (1003 EUR egy félév).

Alapképzésen az alábbi egye­te­mekre lehet még jelent­kezni:
(Képzéslistáért katt a linkre)

Stenden University - Vedéglátás kép­zés nagyon erős, saját 4 csil­la­gos hotel
Avans University of Applied Sciences - Erős üzleti kép­zé­sek­ben
HZ University of Applied Sciences - Kémiai, mér­nöki kép­zé­sek
Saxion University of Applied Sciences - Hollandia egyik leg­na­gyobb egye­teme, 150 éves tapasz­ta­lat
The Hague University of Applied Sciences - Erős böl­csész kép­zé­sek­ben, nem­zet­közi kap­cso­la­tok, jog stb.
Hanze University of Applied Sciences - Groningen város­ban talál­ható (diák­köz­pont), több mint 200 éves egye­tem
Rotterdam Business School - Erős üzleti és köz­gaz­da­sági kép­zé­sek­ben
Fontys University of Applied Sciences - Az egyik leg­na­gyobb hol­land egye­tem, eind­ho­veni cam­pus

Dánia
Nincs tan­díj, viszont a lejárt jelent­ke­zési határidő miatt csak néhány kép­zés érhető el.

University College of Northern Denmark (UCN)

Lillebaelt University of Applied Sciences (EAL)

Odense:
Vejle:

Dániában továbbra is elér­hetőek top-up kép­zé­sek, melyek a meg­lévő dip­loma mellé más­fél év alatt ad nem­zet­közi másod­dip­lo­mát tan­díj­men­te­sen.

 

Anglia és Wales

Az angol és walesi egye­te­mek nagy részére még lehet jelent­kezni, min­den fajta kép­zés elér­hető.
Itt külön java­sol­juk a Coventry University-t, amely az Egyesült Királyság 12. leg­jobb egye­teme és remek ösz­tön­dí­ja­kat is kínál. Ezen felül nyelv­vizsga hiá­nyá­ban elfo­gad­ják az emelt szintű angol érett­sé­git is.

Mesterképzések is elér­hetőek, melyre szin­tén van diák­hi­tel, és 1 év alatt tel­je­sít­hetőek.

A Brexit az idén jelent­kező diá­ko­kat nem érinti, erre az angol kor­mány garan­ciát vál­lal.

 

Ha érde­kel vala­me­lyik kép­zés, vagy jelent­kezni szert­nél vala­me­lyikre, írj nekünk az info@sceda.eu címre vagy hívj min­ket a 30/510‑9804-es szá­mon!

Segítünk a jelent­ke­zés tel­jes lebo­nyo­lí­tá­sá­ban!

Szabad helyek Dániában!

A jelent­ke­zési peri­ó­dus lezár­tá­val indul­nak a máso­dik körös jelent­ke­zé­sek, több Dániai felsőok­ta­tási intéz­mény­ben is van­nak helyek. Ezek a sza­kok rend sze­rint hamar betel­nek, így gyor­san kell cse­le­kedni ha még idén jelent­kezni sze­ret­nél.

Ha meg­tet­szik vala­me­lyik szak, avyg bővebb infor­má­ci­óra van szük­sé­ged, keress min­ket a 30/510‑9804-es tele­fon­szá­mon, vagy írj nekünk az info@sceda.eu címre!

A sza­bad sza­kok lis­tája:

Aarhus University — Herning — Garantált szál­lás, Dánia leg­jobb egye­teme

22935 Economics and Business Administration (Herning)
22965 Global Management and Manufacturing (Herning)

VIA University College

AP in Marketing Management (Horsens)

Bachelor of Architectural Technology and Construction Management (Horsens, Aarhus)

AP Degree Programme in Design, Technology and Business

Bachelor of Civil Engineering (Horsens)

Bachelor of Engineering in Global Business (Horsens, Aarhus)

Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology (Horsens)

Bachelor of Engineering in Materials Science and Product Design

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering

Bachelor of Value Chaine Management

Bachelor of Engineering in Supply Engineering

Bachelor of Civil Engineering

Zaeland Institute (ZIBAT)

AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management (Slagelse)
Ap Graduate in Commerce Management (Naestved)

Lillebaelt University of Applied Sciences

Product Development and Integrative Technology — top-up
Web Development — top-up

Business Academy Aarhus

Automotive tech­no­logy

Dániai továbbtanulás: minden infó

Február 1-től már­cius 10-ig tart a dániai jelent­ke­zési peri­ó­dus. Ez azt jelenti hogy a már kész jelent­ke­zé­sek szer­dán továb­bít­ha­tóak a dán köz­ponti rend­szerbe.

Azok a diá­kok akik hamar jelent­kez­nek, nagyobb eséllyel pályáz­nak és választ is hama­rabb kap­nak az intéz­mé­nyektől. Mivel a minisz­té­ri­umi ren­de­let maxi­ma­li­zálja az egy osz­tály­ban lévő egy nem­ze­ti­ségű hall­ga­tók ará­nyát (max. 20% / ország), érde­mes minél előbb jelent­kezni hogy a kvóta be ne tel­jen.

Minden a dániai jelent­ke­zésről — sceda.eu

Jelentkezés:

1. A Dániába való jelent­ke­zés elsőd­le­ges határ­ideje már­cius 15. 12:00, azon­ban a UniversityAdmission rend­sze­rébe már már­cius 10 24:00-ig fel kell töl­teni a sze­mé­lyes infor­má­ci­ó­kat, kivá­lasz­tott sza­ko­kat, a moti­vá­ciós leve­letGradeTable–t és a nyelv­vizsga ered­mé­nye­ket. Külön moti­vá­ciós levél szük­sé­ges min­den pri­o­ri­tásra. A lin­kekre kat­tinva letölt­hető a segéd­let és a jegy­táb­lá­zat min­tája.

Mesterképzéseknél szük­ség van a transcript-re, course description-re és a nyelv­vizs­gára való beirat­ko­zás doku­men­tá­ci­ó­jára.

A UniversityAdmission a mi rend­sze­rünk, az itt kivá­lasz­tott sza­kok és fel­töl­tött doku­men­tu­mo­kat csak mi lát­juk. Ezeket továb­bí­tás előtt ellenőriz­zük.

Amennyiben olyan kép­zésre is jelent­ke­zel melyet a szak­ke­reső­ben nem találsz meg, add a pri­o­ri­tá­sok­hoz a ‘University of Your Choice’ kép­zést és kom­mentbe írd be az egye­tem és szak nevét. Maximum 1 ilyen szak lehet a port­o­li­ó­ban és nem lehet első pri­o­ri­tás.

2. Dániában 6 sza­kot lehet meg­je­lölni, de java­sol­juk hogy 2–3 szak­nál töb­bet ne jelölj be, mert az ezen felüli pri­o­ri­tá­so­kat nem fel­tt­le­nül veszik figye­lembe. Inkább fóku­szálj az első 2-re.

3. A főis­ko­lák, aka­dé­miák elfo­gad­ják az Oxford Placement Test–et is, így a nyelv­vizs­gá­val nem ren­del­kezők is jelent­kez­het­nek. A tesz­tet három­szor lehet meg­pró­bálni, vidé­ki­ek­nek online is.

4. A SCEDA/StudyGuide kau­ciót a regiszt­rá­ció után szük­sé­ges befi­zetni ugyanis ez fel­té­tele a jelent­ke­zés továb­bí­tá­sá­nak. Ennek összege 15 000 ft. és az első elvég­zett sze­mesz­ter után vissza­fi­ze­tésre kerül. Amennyiben ez nem tör­té­nik meg a határidőn belül, saj­nos nem áll módunk­ban a jelent­ke­zést továb­bí­tani.

5. A UniversityAdmission rend­sze­rébe ha min­den infor­má­ció fel van töltve, a SUBMIT APPLICATION gombra kat­tintva válik vég­le­gessé a jelent­ke­zés (Jelentkezésed / Submit app­li­ca­tion fent). A jelent­ke­zést csak akkor továb­bít­juk, ha a jelent­ke­zés SUBMIT-elve lett.

6. Ha kész vagy a jelent­ke­zés­sel, regiszt­rá­lunk téged a dán nem­zeti jelent­ke­zési rend­szerbe. Erről kapsz egy e-mailt a belé­pési link­kel. Ezt az e-mailt azon­nal továb­bítsd nekünk az opta@sceda.eu címre! Amíg ezt nem teszed meg, nem tud­juk elkez­deni a jelent­ke­zé­sed kitöl­té­sét!

7. Amikor a jelent­ke­zé­sed elké­szült, elküld­jük neked a Signature Page-ket melye­ket ki kell nyom­tat­nod, alá­ír­nod, bes­can­nel­ned és elkül­de­ned a ferenc.pajko@sceda.eu címreEz szin­tén sürgős, amennyi­ben a Signature Pageidet nem tud­juk továb­bí­tani már­cius 15. 12:00-ig, a jelent­ke­zé­sed érvény­te­lenné válik. Signature Paget min­den meg­je­lölt szak­hoz külön kapsz, így min­det küldd vissza.

8. Kész! :) Más dol­god nincs a jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban! Megkapod a database.sceda.eu hoz­zá­fé­ré­sed, hogy már most el tudd kez­deni a szál­lás és mun­ka­ke­re­sést, hiva­ta­los ügyek inté­zé­sét.

Kérdésedet vár­juk! Írj nekünk az info@studyguide.eu-ra, vagy hívj min­ket a 30/510‑9804-es szá­mon! 

Ingyenes kon­zul­tá­ció kérés

Online infor­má­ció kérés

Az Aarhus University Magyarországra látogat!

Magyarországra láto­gat Dánia leg­jobb egye­teme (Times Ranking), az Aarhus University. Ennek apro­pó­ján az egye­tem kép­vi­selője előa­dást tart a tan­díj­men­tes alap­kép­zé­sekről és mes­ter­kép­zé­sekről, dániai lehető­sé­gekről. A ren­dez­vény része egy kötet­len kávé­zás is az Aarhus University kép­vi­selő­jé­vel, ahol sze­mé­lye­sen is taná­csot tud adni. Az ese­mé­nyen részt vesz­nek a StudyGuide és SCEDA felsőok­ta­tási szakértői is, akik szin­tén segí­te­nek az infor­má­ló­dás­ban.

Program:
feb­ruár 7 — 18:00 — Mesterképzés előa­dás
feb­ruár 8 — 15:00 — Kávézás és kötet­len beszél­ge­tés az egye­tem kép­vi­selő­jé­vel
febu­rár 8 — 17:00 — Alapképzés (bache­lor) előa­dás

Előadást tart: Rainer Jasmine — Aarhus University — Nemzetközi Irodavezető

A ren­dez­vény tel­jes mér­ték­ben ingye­nes, de regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött. Többen is érkez­het­tek együtt, hozd el bará­taid, szü­leid!

Regisztráció:
http://studyguide.eu/tanulj-europaban-eloadas-regisztracio/

Pótjelentkezés 2016: Dánia, Anglia — Szabad helyek!

Angliában és Dániában még van­nak sza­bad helyek ahol vár­ják a kül­földi diá­kok jelent­ke­zé­sét. A helyek száma limi­tált és jel­lemzően hamar betel­nek, ezért kérünk, minél előbb jelent­kezz!

Ne maradj le a szep­tem­beri tan­év­kez­désről! Ha jelent­kezni sze­ret­nél, válaszd ki a sza­ko­kat a UniversityAdmission olda­lán, és tölts fel egy moti­vá­ciós leve­let min­den szak­hoz a jelent­ke­zési lap­pal együtt! Amint ezzel meg­vagy, továb­bít­juk a jelent­ke­zé­sed.

Angliában szinte min­den szak­irányra vár­nak jelent­ke­zé­se­ket, Míg Dániában az alábbi lista érvé­nyes:

University College of Northern Denmark (UCN — Aalborg)
Architectural Technology and Construction Management (BA)
Automation Engineering
Energy Technology
Export and Technology Management (BA)
Financial Management
IT Network and Electronics Technology
Natural and Cultural Heritage Management (BA)Jelentkezési lap UCNDania Academy of Higher Education (Dania — Randers, Viborg)Marketing Management
Hospitality and Tourism Management
IT-Technology
Automotive TechnologyAarhus University (top100-as egye­tem)

Economics and Business Administration, BSc (Herning)
Global Management and Manufacturing (GMM) (Herning)

Mester kép­zé­sek:

Faculty of Arts:
Arab and Islamic Studies

Business and Social Sciences:
Economics and Business Administration — Business Intelligence
Economics and Business Administration — Finance and International Business
Economics and Business Administration – Finance
Economics and Business Administration — Information Management
Economics and Business Administration — Innovation Management
Economics and Business Administration — International Business
Economics and Business Administration — International Economic Consulting
Economics and Business Administration — Logistics and Supply Chain Management
Economics and Business Administration — Management Accounting and Control
Economics and Business Administration – Marketing
Economics and Business Administration — Strategy, Organisation and Leadership
Economics and Management (wit­hout spe­ci­a­li­sa­tion)
Economics and Management (Economics line)
Economics and Management (Management line)

Jelentkezési lap (köte­lező kitöl­teni)

VIA University College

Civil Engineering (Horsens)
Engineering in Materials Science & Product Design (Herning)
Global Business Engineering (Aarhus, Horsens)
International Sale and Marketing manage­ment (Horsens)
Mechanical Engineering (Horsens)
Supply Engineering (Horsens)
Value Chain Management (Horsens, Aarhus)
Architecture Technology and Construction Management (Horsens)

Szakleírások VIA

Jelentkezési lap

Lillebaelt University of Applied Sciences

Hospitality and Tourism Management

Logistics Management

 

Ha kér­dé­sed merült fel, kérj sze­mé­lyes, ingye­nes kon­zul­tá­ciót a 30/510‑9804-es tele­fon­szá­mon, vagy írj az info@sceda.eu-ra!

HVG Állásbörze & Mobility Fair 2015

Élj a jó nyelv­tu­dá­sod adta lehető­sé­gek­kel!hvg logo HVG Állásbörze & Mobility Fair 2015

Szeretnéd hasz­no­sí­tani a már meg­lévő nyelv­tu­dá­so­dat? Tovább erő­sí­te­néd az ango­lod? Kíváncsi vagy, milyen lehető­sé­geid len­né­nek, ha franciául/németül/spanyolul is könnye­dén kom­mu­ni­kál­nál?

Érdeklődj a HVG Állás­bör­zéről a hazai és a nem­zet­közi pers­pek­tí­vák­ról!

Számtalan hir­de­tés­sel lehet talál­kozni az inter­ne­ten, ame­lyek­ben ala­pít­vá­nyok, szer­ve­ze­tek és cégek kínál­nak nyelv­ta­nu­lási lehető­sé­ge­ket. A fel­so­ro­lá­sok és lehető­sé­gek között azon­ban sok­szor nem egy­szerű kiiga­zodni. Jó alka­lom lehet szá­modra a test­hez­álló ösz­tön­dí­jak­ról, kép­zé­sekről és állás­le­hető­sé­gekről sze­mé­lye­sen érdeklődni. Erre ad kiváló lehető­sé­get az ország leg­nép­szerűbb kar­ri­er­ren­dez­vé­nye.

Tanulj, sze­rezz tapasz­ta­la­tot kül­föl­dön!

Ha kül­föl­dön is kipró­bál­nád magad és nyelv­tu­dá­so­dat, akkor láto­gasd meg a kar­ri­er­vá­sá­ron belül a Mobility Fair kiál­lí­tóit, ahol min­den szük­sé­ges infor­má­ciót meg­kap­hatsz a nem csak diá­kok­nak szóló kül­földi tanul­má­nyi ösz­tön­dí­jak­ról és mun­ka­le­hető­sé­gekről.

Keress meg min­ket is, és érdeklődj, milyen kép­zési és okta­tási lehető­sé­gek elér­hetőek szá­modra 13 ország 50 felsőok­ta­tási intéz­mé­nyébe.

Standunk: M8

Standtérkép

Gyere el a HVG Állás­bör­zére feb­ruár 25–26–án a SYMA Rendezvényközpontba!

Regisztrálj, és találd meg a szá­modra test­hez­álló lehető­sé­get!

Bővebb infor­má­ció a HVG Állás­börze olda­lán!

SU — Hogyan kapjak támogatást Dániában?

su logo SU  Hogyan kapjak támogatást Dániában?

Ahogy meg­ér­ke­zel Dániába, egy meg­fe­lelő mun­ka­hely meg­ta­lá­lása lesz az első prob­léma, amit meg kell oldani. Álta­lá­ban min­den diák minél előbb füg­get­le­nedni akar a szülői pénz­tár­cá­tól, így a cél, hogy minél job­ban fizető, legá­lis állást találj, amiből el is tudod tar­tani maga­dat.

Dániában, a dán diá­kok „fize­tést”, úgy­ne­ve­zett állami tanul­má­nyi támo­ga­tást (SU — Statens Uddannelsesstøtte) kap­nak azért, mert felsőok­ta­tás­ban vesz­nek részt, és ezért tulaj­don­kép­pen csak annyit kell ten­niük, hogy bejár­nak az órákra. Egy 2012-es tör­vény­mó­do­sí­tás­nak követ­kez­té­ben az EU-ból érkező diá­kok is jogo­sulttá vál­tak ennek a vissza nem térí­tendő állami támogatás/ösztöndíj fel­vé­te­lére. Mindenki egy­aránt bruttó 5900 dán koro­nát (DKK) kap az állam­tól, azon­ban van­nak bizo­nyos kri­té­ri­u­mok, ame­lyek­nek kül­föl­di­ként meg kell felelni.

Nagyon sok pletyka kering a dán állami támo­ga­tás rész­le­te­iről, amely­nek saj­nos fele sem igaz. Íme, itt egy kis sze­mé­lyes ismer­tető tőlem, hogy mégis melyek azok a fel­té­te­lek, ame­lyek­nek meg kell felel­ned ahhoz, hogy SU támo­ga­tás­ban része­sülj.

Mik a fel­té­te­lek?

A sza­bály­zat sze­rint mini­mum 90–100 DKK-s óra­bér szük­sé­ges ahhoz, hogy meg­kapd a támo­ga­tást. Ezen felül az is fon­tos, hogy havonta mini­mum 44–48 órát dol­gozz, ami heti bon­tás­ban 11–12 óra mun­kát jelent. Ez még iskola mel­lett sem túl meg­ter­helő, hiszen ha csak hét­vé­gén dol­go­zol két napot (8–8órát) már akkor is meg­van a mini­mum szint, ame­lyet el kell érned.

Amennyiben ezek­nek a kri­té­ri­u­mok­nak meg­fe­lelsz, elkezd­he­ted a jelent­ke­zést az SU-ra. Munkába állás után érde­mes várni, 1–2 hóna­pot, mert álta­lá­ban el kell kül­deni az első két havi fize­tési iga­zo­lást.

Jelentkezés és Dokumentumok

A jelent­ke­zé­se­det az www.su.dk – n kell kez­deni. Itt van pár sze­mé­lyes kér­dés, amelyre vála­szol­nod kell. Ezután kapsz egy for­ma­nyom­tat­ványt, ame­lyet szin­tén ki kell töl­te­ned. Személyes infor­má­ci­ód­dal, a tanul­má­nya­id­dal, illetve a mun­kád­dal kap­cso­la­tos kér­dé­se­ket fogsz találni benne. Ez a nyom­tat­vány az isko­lád Student Administration/SU-Office iro­dá­já­ban kell leadni. Továbbá, ehhez csa­tolva még le kell adnod egy útle­vél fény­má­so­la­tot, egy CPR– kár­tya (sárga-kártya) fény­má­so­la­tot, egy mun­ka­szerző­dést és egy iga­zo­lást, amely bizo­nyítja, hogy tanu­lói jog­vi­szonnyal ren­del­ke­zel.

Elbírálás

Válasz csak 1–2 hónap után vár­ható, tehát ne ess két­ségbe, ha nem kapsz azon­nali vissza­iga­zo­lást. Amennyiben vala­mit elron­tot­tál, fog­nak kül­deni egy eluta­sító leve­let és leír­ják, hogy mely kri­té­ri­um­nak nem felel­tél meg, de ne csüg­gedj, hiszen ha biz­tos vagy abban, hogy jogo­sult vagy rá, min­den­kép­pen jelent­kezz újra, illetve kérj segít­sé­get mások­tól, akik ugyan­eb­ben a cipő­ben jár­nak.

Amennyiben az elbí­rá­lás során úgy dön­te­nek, hogy jogo­sult vagy a támo­ga­tásra, a hónap végén meg­ka­pod a jelent­ke­zés idő­pont­já­tól szá­mítva a neked járó össze­get. Tehát ha 3 hónap után kapsz csak választ, akkor sincs semmi baj, hiszen 3 hónapra kapod meg egy összeg­ben az ösz­tön­dí­jat az első uta­lás­kor.

További, rész­le­tes infó az SU-ról angol nyel­ven:
www.su.dk

Forrás

Architectural Technolgy and Construction Management — VIA

280px Architecture1 Architectural Technolgy and Construction Management  VIA
Képzésinformáció
Képzés neve BA Degree in Architectural Technology and Construction Management
Intézmény neve VIA University College
Intézmény helye Herning, Horsens Aarhus C és Aarhus N
Képzés hossza 7 sze­mesz­ter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!
Képzés kez­dés szeptember/január
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Kötelező tan­tár­gyak
 • Communication
 • Working methods
 • Organization and Collaboration
 • Information Technology
 • Numerical unders­tan­ding, math and phy­sics
 • Foreign lan­gu­age
 • Management, legal mat­ter and law
Specializációs irá­nyok
 • Ezen a sza­kon nin­cse­nek
Karrierlehetőségek
 • Épí­tész­mér­nök

A 7 sze­mesz­te­res Architectural Technology & Construction Management Bachelor kép­zés olyan tudást biz­to­sít a hall­ga­tók szá­mára ami­nek segít­sé­gé­vel a végző­sök mun­kát tud­nak vál­lalni egy epítőipari vál­lal­ko­zás min­den szint­jén. Az okta­tás során az intéz­mény külö­nös hang­súlyt fek­tet a prak­ti­kai tudás meg­szer­zé­sére, tech­ni­kai és admi­niszt­ra­tív fel­ada­tok elmé­leti és gya­kor­lati meg­ol­dá­sá­nak okta­tá­sára.

10 hetes köte­lező gya­kor­la­tu­kon a VIA hall­ga­tói magas szintű ter­ve­zési és kivi­te­le­zési tudásra tesz­nek szert. Erre a gya­kor­latra min­den eset­ben a 6. sze­mesz­ter folya­mán kerül sor, ami­kor a hall­gató és az iskola közös együttmű­kés­sel találja meg a hal­la­tó­nak meg­fe­lelő, szak­mán belüli céget. Ez a szak­mai gya­kor­lat segít­het kör­vo­na­lazni a diá­kok elkép­ze­lé­seit a végső szak­dol­go­zat meg­írá­sá­val kap­cso­lat­ban, fel­hasz­nálva a tíz hét során szer­zett tudást és tapasz­ta­la­tot.

A prog­ram struk­tú­rája

A kép­zés 7 féléve három részre tago­ló­dik, és a hall­ga­tó­nak lehető­sége van a 4. sze­mesz­ter­ben letenni a Building Technology AP-diplomát, így a kép­zés végére 2 dip­lo­má­val ren­del­kez­het. A tan­me­net tar­tal­maz továbbá szak­mai gya­kor­la­tot, project-munkákat és cég­lá­to­ga­tá­so­kat is.

1–2. sze­mesz­ter

 • Kötelező tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán

3. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

4. sze­mesz­ter

 • Academy Professional Degree-vizsga (Building Technology)

4.-5. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

6. sze­mesz­ter

 • Szakmai gya­kor­lat

7. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön
 • Disszertáció
Szemeszter Téma Tartalom Összes ECTS pont
1 Building plot and 1–2 storey house 30
2 Building plot and 2–3 storey house 30
3 Industrial const­ruc­tion and buil­ding com­po­nents Study trip / International col­la­bo­ra­tion 30
4 Practical Training 30
4 Multi-storey buil­ding Final Project
5 Refurbisment and Remodelling Elective sub­ject 30
6  Individually cho­sen buil­ding pro­ject Practical tra­i­ning 30
7  Dissertation Final (bache­lor) pro­ject 30
ÖSSZESEN 210

A lis­tá­ban talál­ható sze­mesz­te­rekre kat­tintva, illetve ezen a lin­ken további infor­má­ciót talál a rész­le­tes tan­me­net­tel kap­cso­lat­ban.

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban. A Master kép­zés továbbá foly­tat­ható Aarhus és Koppenhága váro­sa­i­ban, illetve Nagy-Britanniában is.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa Kép for­rása

EDUCATIO 2015

Immár 15. alka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre az elmúlt évek­ben nagy siker­nek örvendő EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítást Budapesten.  Közép – Európa leg­na­gyobb okta­tási kiál­lí­tása három nap alatt több mint 100 kiál­lí­tó­val várja a diá­ko­kat.

615 educatio nemzetkoz oktatas szakkiallitas budapest 300x300 EDUCATIO 2015

Természetesen a SCEDA idén is részt vesz az ese­mé­nyen és várja a Dániában tovább­ta­nulni vágyó diá­ko­kat, azon­ban az idei évtől egy szer­ve­zeti bővü­lés okán, további 13 euró­pai ország 50 intéz­mé­nyét kép­vi­selve adunk taná­cso­kat és tar­tunk előa­dá­so­kat StudyGuide néven. Minden fel­me­rülő kér­dé­sedre sze­mélyre sza­bott választ kap­hatsz jelen­lévő kép­vi­selőinktől.

Továbbá, a 2015-ös EDUCATIO kiál­lí­tá­son a SCEDA/StudyGuide csa­pa­tá­val tart 4 part­ner intéz­mény kép­vi­selője is:

 •  University of Southern Denmark: Több mint 20.000 nem­zet­közi diák, pezsgő diák élet. Ez jel­lemzi a University of Southern Denmark-ot. Tandíj nél­kül, angol nyel­ven kínál 11 kép­zést az egye­tem tovább­ta­nulni vágyó nem­zet­közi diá­kok­nak. Gyere, és ismer­kedj meg a külön­le­ges skan­di­náv kul­tú­rá­val!
 • Coventry University: Coventry az Egyesült Királyság 8. leg­na­gyobb városa. 20 percre talál­ható Birminghamtől és egy órára Londontól. Coventry az 58. helyen fog­lalja el a Complete University Guide és 33. helyen a Guardian University Guide lis­tá­ján.
 • Southampton Solent University: Az egye­tem főkam­pu­sza Southampton város köz­pont­já­ban talál­ható, közel a főbb vásár­lási és szó­ra­ko­zási lehető­sé­gek­hez vala­mint turista lát­vá­nyos­sá­gok­hoz.
 • Bradford University: Bradford Business School az egyik vezető üzleti kép­zést kínáló egye­tem az Egyesült Királyságban. A brad­fordi diák­falu a “leg­zöl­debb hely” címet nyerte el Angliában a tava­lyi évben.

Amint azt lát­ha­tod, a kiál­lí­tás hét­köz­ben van, azon­ban az isko­lai hiány­zás miatt még­sem kell aggód­nod! Az EDUCATIO csü­tör­töki és pén­teki nap­ján a köz­ponti Info pult­nál iga­zo­lást tudsz kérni, isko­lai hiány­zá­sod iga­zo­lása végett. [for­rás]

A SCEDA sze­re­tet­tel vár min­den ked­ves érdeklődőt kér­dé­se­i­vel a C01-es stand­nál, a nem­zet­közi kiál­lí­tok között!

edu2015terkep2 EDUCATIO 2015

Időpont: 2015. január 22–24. (csütörtök-péntek-szombat)

Helyszín: SYMA Rendezvény és Kongresszusi Központ (1146 Budapest, Dózsa György út 1.)

Az EDUCATIO kiál­lí­tásra a belé­pés min­den ven­dég szá­mára ingye­nes!


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember