Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Chemical and Biotechnical Science — BAAA

ID 10078506 300x199 Chemical and Biotechnical Science  BAAA
Képzésinformációk
Képzés neve AP Degree in Chemical and Biotechnical Science
Intézmény neve Business Academy Aarhus (BAAA)
Intézmény helye Aarhus, Dánia
Képzés hossza 5 sze­mesz­ter
Kreditek 150 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes!
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak:
€23.500
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj
: €150 (EU-s diá­kok­nak is)
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Karrierlehetőségek
 • Kutató (gyógy­sze­ré­szeti iparág)
 • Termékfejlesztő (gyógy­szer és szép­sé­g­ipar)
 • Minőség-ellenőrzési asszisz­tens
 • Környezetvédelmi elemző

A két és fél éves Chemical and Biotechnical Science prog­ram által nyúj­tott tan­anyag az iparág alap­jait fek­teti le. Főként az  irá­nyító labo­ra­tó­ri­u­mok illetve a K+F labo­ra­tó­ri­u­mok mun­ka­te­rü­le­te­i­vel ismer­teti meg a hall­ga­tó­sá­got mind a gyári szek­tor­ban, mind az egye­te­mek és más kuta­tó­in­té­ze­tek labo­ra­tó­ri­u­ma­i­ban, hogy a dip­lo­mát meg­szerzők kulcs­sze­re­pet vál­lal­has­sa­nak kémiai és bio­tech­no­ló­giai pro­jec­tek meg­ter­ve­zé­sé­ben, kivi­te­le­zé­sé­ben és kiér­té­ke­lé­sé­ben is.

 A prog­ram struk­tú­rája 

A prog­ram 5 sze­mesz­tere a követ­kező­képp ala­kul:

 • 1,5 év az aka­dé­mián, mely­nek nagy részét labo­ra­tó­ri­um­ban töl­tik a hall­ga­tók
 • 1 év szak­mai gya­kor­lat egy cég­nél Dániában vagy kül­föl­dön
 • A prog­ram végén záró­vizsga

A szak 67%-ban köte­lező tan­tár­gya­kat, 33%-ban választ­ható tan­tár­gya­kat oktat.

A köte­lező tan­tár­gyak követ­kező téma­kö­rökre épül­nek:

 • General Subjects”
 • Chemical Technology”
 • Biotechnology”

A prog­ram célja, hogy olyan képe­sí­tést adjon a vég­zett hall­ga­tók­nak, hogy azok képe­sek legye­nek meg­ter­vezni és elvé­gezni ter­me­lés­sel, fej­lesz­tés­sel és kon­zul­tá­ci­ó­val kap­cso­la­tos tech­ni­kai és szak­mai jel­legű fel­ada­ta­i­kat labo­ra­tó­ri­umi körül­mé­nyek között mind magán mind állami szek­to­rok­ban.

A záró­vizsga pro­jectjé­ben a hall­ga­tó­nak bizo­nyí­ta­nia kell, hogy képes alkal­mazni a már elsa­já­tí­tott metó­du­so­kat, továbbá kidol­gozni és elő­ter­jesz­teni komp­lex, inter­disz­cip­li­ná­ris kér­dé­se­ket érintő tanul­má­nyo­kat a vizsga téma­köre és a minisz­té­rium által meg­ha­tá­ro­zott kere­tek között. A prog­ram befe­je­zé­se­ként szol­gáló záró­vizs­gát egy kivá­lasz­tott vál­la­lat­nál teszi le a hall­gató, pro­fesszo­rok és elis­mert szakértők jelen­lé­té­ben.

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti meg­szer­zett vég­zett­sé­gét Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni az AP Diplomával.

 Top-Up Bachelor prog­ra­mok: 

 • Bachelor of Chemical and Biotechnical, Food or Process Technology
 A szak foly­ta­tása más orszá­gok­ban: 

A hall­ga­tó­nak lehető­sége van más, kül­földi egye­te­me­ken befe­jezni tanul­má­nyait. A BAAA a követ­kező egye­te­mek­kel áll szerző­dés­ben a Chemical and Biotechnical Science AP Program befe­je­zé­sét illetően:

 Hasonló kép­zé­sek: 

 További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa, Kép Forrása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember