Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Chemical Engineering and Biotechnology — AAU

ID 100132172 300x218 Chemical Engineering and Biotechnology  AAU
Képzésinformációk
Képzés neve BA Degree in Chemical Engineering and Biotechnology
Intézmény neve Aalborg University
Intézmény helye Esbjerg, Dánia
Képzés hossza 6 sze­mesz­ter
Kreditek 180 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes!
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj
: €150 (EU-s diá­kok­nak is)
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
 • Érett­ségi (fizi­ká­ból és kémi­á­ból vagy fizi­ká­ból és bio­ló­gi­á­ból)
 • IELTS: 6.0
 • TOEFL Internet based: 80
 • TOEFL Paper based: 550
 • Cambridge test: CAE A, B or C
Karrierlehetőségek
 • vegyész­mér­nök (gyó­gyá­szat, ener­gia­ter­me­lés)
 • egye­temi tanár

Szeretnél fel­ta­lálni új orvosi célokra hasz­nált anya­go­kat vagy olcsóbb nap­ele­me­ket gyár­tani a vil­la­mos ener­gia előál­lí­tá­sá­hoz? Érde­kel a fejlődő kata­li­zá­to­rok levegő­szennye­ze­sé­nek a csök­ken­tése vagy a biz­ton­sá­gos, tiszta ivó­víz?  Vagy kiván­csi vagy a nano­anya­gok fej­lesz­té­sére? Az AAU Chemical Engineering and Biotechnology szak tanu­lása során hoz­zá­já­rul­hatsz a jövő­beli tech­no­ló­giai fejlő­dé­sek­hez

A kép­zés­ben részt­vevő diá­kok alkal­ma­zott kémiát fog­nak hasz­nál. Nem csak elmé­leti szá­mí­tá­sok­kal és a modell szi­mu­lá­ci­ók­kal dol­goz­nak, hanem valós prob­lé­mák­kal. A prog­ram fon­tos­nak tartja az elmé­leti tudás beil­lesz­té­sét a min­den­napi élet prob­léma meg­ol­dá­sa­iba.

A prog­ram struk­tú­rája

1–2 sze­mesz­ter:
Az első két sze­mesz­ter­ben a diá­kok alap­vető vegyé­szeti és bio­tech­no­ló­giai tudásra tesz­nek szert.

 • Chemical and Bio Industrial Products — 10 ECTS
 • Chemistry, Environment and Health – a Case Study — 5 ECTS
 • Problem Based Learning in Science, Technology and Society — 5 ECTS
 • Organic Chemistry — 5 ECTS
 • Linear Algebra — 5 ECTS
 • Chemical Reactions in Natural and Technical Systems — 15 ECTS
 • Bioactive Molecules — 5 ECTS
 • Fundamental Chemical Engineering and Thermodynamics — 5 ECTS
 • Calculus — 5 ECTS

3–4. sze­mesz­ter:
A 3. és 4. Szemeszterben szá­mos alap­vető témák­kal fog­lal­koz­nak a diá­kok. A pro­jec­tek témái az ana­li­ti­kai kémia, az anyag­tu­do­mány vagy a bio­ké­miai folya­ma­tok. A máso­dik évben rend­sze­re­sen a kísér­le­tek és nagy hang­súlyt fek­tet­nek a labo­ra­to­ri­umi kész­sé­gek fej­lesz­té­sére.

 • Chemical Analysis of Homogeneous Systems — 15 ECTS
 • Methods in Quantitative Chemical Analysis — 5 ECTS
 • Inorganic and Physical Chemistry — 5 ECTS
 • Applied Statistics — 5 ECTS
 • Polymer Technology / Applied Microbiology / Food Quality — 15 ECTS
 • Chemical Thermodynamics and Separation Processes — 5 ECTS
 • Biological Chemistry — 5 ECTS
 • Material Science and Material Selection — 5 ECTS

5–6. sze­mesz­ter
Ez a két félév az álta­lá­nos mér­nöki kész­sé­gek fej­lesz­té­sére fóku­szál. Arra, hogy a diá­kok meg­ta­nul­ják hogyan ter­vez­ze­nek, kont­rol­lál­ja­nak és állít­sa­nak össze kémiai folya­ma­to­kat és rend­sze­re­ket.

 • Chemical Process Engineering / Bioprocess Engineering / Environmental Chemistry and Remediation — 15 ECTS
 • Chemical Reaction Engineering — 5 ECTS
 • Fundamental Fluid Mechanics and Heat Transfer — 5 ECTS
 • Mathematical Modelling and Numerical Methods — 5 ECTS
 • Design of Experiments — 5 ECTS
 • Process Control, Instrumentation and Safety — 5 ECTS
 • Theory of Science and Entrepreneurship — 5 ECTS
 • Bachelor’s pro­ject — 15 ECTS

A köte­lező tan­tár­gyak követ­kező téma­kö­rökre épül­nek:

 • „General Subjects”
 • „Chemical Technology”
 • „Biotechnology”

A prog­ram célja, hogy olyan képe­sí­tést adjon a vég­zett hall­ga­tók­nak, hogy azok képe­sek legye­nek meg­ter­vezni és elvé­gezni ter­me­lés­sel, fej­lesz­tés­sel és kon­zul­tá­ci­ó­val kap­cso­la­tos tech­ni­kai és szak­mai jel­legű fel­ada­ta­i­kat labo­ra­tó­ri­umi körül­mé­nyek között mind magán mind állami szek­to­rok­ban.

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön Master kép­zés kere­té­ben. A meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val  akár a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni.

 Hasonló kép­zé­sek:                                                                                                    

 További infor­má­ció:

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa, Kép Forrása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember