Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Chemical Engineering and Biotechnology — AAU

Biotech%202%20RZ Chemical Engineering and Biotechnology  AAU
Képzésinformációk
Képzés neve Bachelor of Chemical Engineering and Biotechnology
Intézmény neve Aalborg University (AAU)
Intézmény helye Ebjsberg
Képzés hossza 6 sze­mesz­ter
Kreditek 180 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €12.930 
Képzés kez­dete Szeptember
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
 • Érett­ségi
 • Nyelvvizsga — TOEFL, IELTS vagy Cambridge
Karrier lehető­sé­gek
 • Developer of new mate­ri­als for medi­cal equip­ments
 • Production of enzy­mes
 • Teaching
 • Production of cheap solar cells for energy pro­duc­tion

Az egye­tem ezen bache­lor prog­ramja töb­bek között új anya­gok, orvosi célokra való fel­hasz­ná­lá­sá­nak kuta­tá­sá­val, a lég­szennye­zett­ség csök­ken­tése cél­já­ból  kifej­lesz­tett újfajta kata­li­zá­to­rok tesz­te­lé­sé­vel, vala­mint nano anya­gok fej­lesz­té­sé­vel fog­lal­ko­zik. Az elmé­leti okta­tás mel­lett ezen prog­ram is a gyakorlat-orientált okta­tásra fek­teti a hang­súlyt, valós ese­tek meg­ol­dá­sára, új ötle­tek kidol­go­zá­sára és azok meg­va­ló­sí­tá­sára ösz­tönzi hall­ga­tóit. A prog­ram nem­zet­közi kör­nye­zet­ben, Ebjsberg váro­sá­ban fog­lal helyet.

A prog­ram struk­tú­rája

1–2. sze­mesz­ter:

 • Chemical and Bio Industrial Products — 10 ECTS
 • Chemistry, Environment and Health – a Case Study — 5 ECTS
 • Problem Based Learning in Science, Technology and Society — 5 ECTS
 • Organic Chemistry — 5 ECTS
 • Linear Algebra — 5 ECTS
 • Chemical Reactions in Natural and Technical Systems — 15 ECTS
 • Bioactive Molecules — 5 ECTS
 • Fundamental Chemical Engineering and Thermodynamics — 5 ECTS
 • Calculus — 5 ECTS

3–4. sze­mesz­ter:

 • Chemical Analysis of Homogeneous Systems — 15 ECTS
 • Methods in Quantitative Chemical Analysis — 5 ECTS
 • Inorganic and Physical Chemistry — 5 ECTS
 • Applied Statistics — 5 ECTS
 • Polymer Technology / Applied Microbiology / Food Quality — 15 ECTS
 • Chemical Thermodynamics and Separation Processes — 5 ECTS
 • Biological Chemistry — 5 ECTS
 • Material Science and Material Selection — 5 ECTS

5–6. sze­mesz­ter:

 • Chemical Process Engineering / Bioprocess Engineering / Environmental Chemistry and Remediation — 15 ECTS
 • Chemical Reaction Engineering — 5 ECTS
 • Fundamental Fluid Mechanics and Heat Transfer — 5 ECTS
 • Mathematical Modeling and Numerical Methods — 5 ECTS
 • Design of Experiments — 5 ECTS
 • Process Control, Instrumentation and Safety — 5 ECTS
 • Theory of Science and Entrepreneurship — 5 ECTS
 • Bachelor’s pro­ject — 15 ECTS

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. A kép­zés része a Bolognai Rendszernek, a hall­gató a meg­szer­zett ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­hatja tanul­má­nyait a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kívánja foly­tatni tanul­má­nyait, a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val belép­het a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is.

 

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

kep for­rasOldal Forrás


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember