Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Civil Engineering — VIA UC

 

FalkirkWheelSide 2004 SeanMcClean Civil Engineering   VIA UC
Képzésinformáció
Képzés neve BA Degree in Civil Engineering
Intézmény neve VIA University College
Intézmény helye Horsens, Dánia
Képzés hossza 7 sze­mesz­ter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €44.600
Képzés kez­dés 2015. feb­ruár és augusz­tus
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Karrierlehetőségek
  • Highway Enginer
  • Infrastructure, traf­fic and soil mecha­nics
  • Harbour engi­ner

A VIA UC ezen prog­ramja során a hall­ga­tók elsa­já­tít­ják a szer­ke­zeti szá­mí­tá­sok pon­tos mene­tét, továbbá mélyebb bete­kin­tést nyer­nek a raj­zok, a talaj­me­cha­nika és az útter­ve­zés for­té­lya­iba. A rugal­mas prog­ram és a külön­böző választ­ható tan­tár­gyak biz­to­sít­ják a diá­kok szá­mára a lehető­sé­get hogy szab­vá­nyo­sí­tás helyett azt a szak­irányt választ­has­sák, ami iga­zán érdekli őket.

A Civil Engineering egy olyan nem­zet­közi szakma, mely magá­ban fog­lalja az épí­tett kör­nye­zet ter­ve­zé­sét, épí­té­sét és annak üze­mel­te­té­sét egy­aránt. A prog­ram segít­sé­gé­vel a diá­kok kom­pe­ten­sek lesz­nek hidak, víz­el­látó rend­sze­rek, köz­úti és vas­úti háló­za­tok, légi, vala­mint ten­geri kikötők kör­nye­zet­kí­mélő meg­épí­té­sé­nek ter­ve­zé­sé­ben, illetve működ­te­té­sé­ben.
A prog­ram fel­épí­tése egy hasz­nos kom­bi­ná­ci­ója az elmé­leti okta­tás­nak és a gyakorlat-orientált, valós eset­ta­nul­má­nyo­kon ala­puló, 3–5 fős cso­port­mun­kák­nak, pro­jek­tek­nek.

A prog­ram­ról még több infor­má­ció az alábbi vide­ó­ban:

A PROG­RAM STRUK­TÚ­RÁJA

civil2 Civil Engineering   VIA UC

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.

További infor­má­ció a kép­zésről az alábbi vide­ó­ban:

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa Kép for­rása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­ció



Miben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember