Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Commerce Management-ZIBAT

shoppingcart 300x286 Commerce Management ZIBAT

Képzés Információ
Képzés neve AP Degree in Commerce Management
Intézmény neve Zealand Institute of Business and Technology
Intézmény helye Næstved, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes!
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: 
1–2. szemeszter:35,500 DKK / sze­mesz­ter;  3.-4. sze­mesz­ter: 20,000 DKK
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €0
Jelentkezési Követelmények
Kötelező Tantárgyak
 • Personal Development,
 • Creative Problem Solving,
 • Controlling and Planning,
 • Organization and Leadership,
 • Customer Relationship Management,
 • Legislation,
 • Business Communication,
 • International rela­ti­ons,
 • Marketing and Sales,
 • Statistical Analysis and Measurement
Specializációk / Szakosodási lehető­sé­gek
 • Sales Management
 • Business Economics
Karrierlehetőségek

A két éves (4 sze­mesz­te­res) Commerce Management AP prog­ra­mon célja, hogy olyan több­irá­nyú szak­ké­pe­sí­tést adjon, mely­nek segít­sé­gé­vel a hall­ga­tók a világ bár­mely pont­ján elhe­lyez­ked­het­nek a keres­ke­de­lem terü­le­tén. A vég­zett hall­ga­tók tipi­ku­san a super­vi­sor, pro­ject manager, avagy üzleti ter­vező mun­ka­kör­ben fog­nak dol­gozni a keres­ke­de­lem, turiz­mus, illetve logisz­tika terü­le­tén.

A prog­ram struk­tú­rája

A kép­zés 4 féléve három részre tago­ló­dik, ezek az isko­lai kép­zés, gya­kor­lat és végül a szak­dol­go­zat.

1. sze­mesz­ter

 • Két fő pro­jekt tel­je­sí­tése:
  • Market and Society
  • The Company’s exter­nal envi­ron­ment

2. sze­mesz­ter

 • Újabb két fő pro­jekt tel­je­sí­tése:
  • The Company’s Internal Environment
  • From the­ory to Practice

3.-4. sze­mesz­ter

 • Szakmai gya­kor­lat

Továbbtanulás és elhe­lyez­ke­dés

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül (1.5 éves TOP-UP Program kere­tein belül) és kiegé­szít­heti AP-képzését Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni az AP Diplomával.

 Top-up kur­zu­sok: 

A top-up prog­ra­mok 3 fél­éves tovább­képző kur­zu­sok, ame­lyek elvég­zése után a kur­zus­nak meg­fe­lelő Bachelor dip­lo­mát lehet sze­rezni. A Commerce Management szak­hoz az alábbi top-up prog­ram tar­to­zik:

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a kép­zésre

 

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember