Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Commerce Management

A keres­ke­delmi manager kép­zés célja, hogy olyan több­irá­nyú szak­ké­pe­sí­tést adjon, mely­nek segít­sé­gé­vel a hall­ga­tók a világ bár­mely pont­ján elhe­lyez­ked­het­nek a keres­ke­de­lem terü­le­tén. A vég­zett hall­ga­tók tipi­ku­san a super­vi­sor, pro­ject manager, avagy üzleti ter­vező mun­ka­kör­ben fog­nak dol­gozni a keres­ke­de­lem, turiz­mus, illetve logisz­tika terü­le­tén.

A két éves aka­dé­miai prog­ram elmé­leti okta­tás és gya­kor­lati fel­ada­tok kom­bi­ná­ci­ó­já­ból épül fel, mely után hall­ga­tók­nak lehető­sé­gük van részt venni egy szak­mai gya­kor­la­ton Dániában, avagy Európa más orszá­ga­i­ban is.

Az aka­dé­miai kép­zést a hall­ga­tók International Sales and Marketing Top-Up kép­zés­sel egé­szít­he­tik ki tel­jes értékű bache­lor dip­lo­mává.

A dániai kép­zés angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára tan­díj­men­tes.

Commerce Management
rész­le­tes tan­terv és leírás:

Zealand Institute of Business and Technology
Commerce Management

Továbbtanulási lehető­sé­gek a szak elvég­zése után:

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a meg­szer­zett ECTS pon­tok­kal tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mény­ben vagy kül­föl­dön. Természetesen a mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni az AP Diplomával.

Hasonló kép­zé­sek Dániában:

Marketing Management
Financial Management
Logistics Management

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember