Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Communication and Media strategy — VIA TEKO

swherningintro 10 Communication and Media strategy   VIA TEKO
Alapinformációk
Képzés neve Top-Up Bachelor in Communication and Media stra­tegy
Intézmény neve VIA TEKO University College
Intézmény helye Herning, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: 1. sze­mesz­ter: €5.500   2. sze­mesz­ter: €4.500   3. sze­mesz­ter: €5.500
Képzés kez­dés Szeptember
Jelentkezési Követelmények
Karrierlehetőségek
  • PR spe­ci­a­list
  • Social media spe­ci­a­list
  • Communication advi­sor for start-up com­pa­nies and enterp­ri­ses

A más­fél éves prog­ram a külön­böző kam­pá­nyok meg­ter­ve­zé­sé­vel és azok kom­mu­ni­ká­lá­sá­val fog­lal­ko­zik. A hall­ga­tók komp­lex képet kap­nak a modern kom­mu­ni­ká­ció és média esz­kö­ze­i­vel, tech­ni­ká­i­val, vala­mint elsa­já­tít­ják az adott cél­cso­por­tok haté­kony eléré­sét, a velük tör­ténő meg­fe­lelő kom­mu­ni­ká­ció lebo­nyo­lí­tá­sát. A prog­ram kitér továbbá a cégek hon­lap­ja­i­nak fel­épí­té­sére is, továbbá a meg­fe­lelő tar­ta­lom írá­sára.
Végül de nem utolsó sor­ban a mai modern világ­ban a közös­ségi olda­lak­nak lét­fon­tos­ságú sze­re­pük van, a prog­ram ezen plat­for­mo­kon való kom­mu­ni­ká­ció köz­lé­sére is nagy hang­súlyt fek­tet így biz­to­sítva a lehető­sé­get a diá­kok­nak, hogy később social media stra­té­gák legye­nek és ott­ho­no­san mozog­ja­nak a cégek kom­mu­ni­ká­ciós stra­té­gi­á­já­nak fej­lesz­té­sé­ben, meg­ter­ve­zé­sé­ben.

 A prog­ram struk­tú­rája

communication and media strategy Communication and Media strategy   VIA TEKO

FIGYELEM! Az összes szak ese­té­ben € 200–500 közötti tan­szer­árak­kal kell szá­molni!

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára Mester kép­zés kere­tein belül, Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés a Bolognai Rendszer része, az általa gyűj­tött ECTS kre­di­tek ala­pot nyújt­hat­nak tovább­ta­nu­lás­hoz Európaszerte. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val.

 Hasonló kép­zé­sek: 

 További infor­má­ció

oldal forrása, kép forrása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember