Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Computer Science — BAAA

ID 100111743 300x199 Computer Science   BAAA
Képzésinformáció
Képzés neve AP Degree in Computer Science
Intézmény neve Business Academy Aarhus (BAAA)
Intézmény helye Aarhus, Dánia
Képzés hossza 5 sze­mesz­ter
Kreditek 150 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €25.600
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €150 (EU-s diá­kok­nak is)
Képzés kez­dete szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Karrierlehetőségek
  • Computer Programmer
  • Web Developer
  • User Consultant
  • IT-Coordinator
  • System Administrator
  • IT-Consultant
  • System Developer

A BAAA két és fél éves „Computer Science” prog­ramja az IT-hoz szo­ro­san kötődő tan­tár­gyak mel­let, üzleti tan­tár­gya­kat is kínál a hall­ga­tói szá­mára, hogy azok ne csak egy adott fel­adat­kört legye­nek képe­sek elvé­gezni, hanem rálá­tá­suk legyen az ipar­ág­ban tevé­keny­kedő vál­la­lat min­den szint­jére.

A prog­ram struk­tú­rája

A szak öt sze­mesz­terre van fel­osztva, melyek­ben a köte­lező infor­ma­ti­kai és gaz­da­sági tan­tár­gyak mel­lett spe­ci­a­li­zá­ci­óra is van lehető­ség. A gaz­da­sági tan­tár­gyak olyan téma­kö­tö­ket érin­te­nek mint pél­dául: Business Organisation, Economics, Production Management, Environmental Conditions in the Industry”

Szemeszter Témakör
1 Business and Information
Technology
System devel­op­ment
2 Business and infor­ma­tion tech­no­logy 2
System devel­op­ment 2
3 System devel­op­ment methods
Distributed prog­ram­ming
Distribution, integ­ra­tion and Security
4 Specializációs tan­tár­gyak
5 Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
Záróvizsga

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen vagy Dánián belül (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti AP-képzését Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni az AP Diplomával.

Top-up kur­zu­sok:

A top-up prog­ra­mok 3 fél­éves tovább­képző kur­zu­sok, ame­lyek elvég­zése után a kur­zus­nak meg­fe­lelő Bachelor dip­lo­mát lehet sze­rezni. A Computer Science szak­hoz az alábbi top-up prog­ra­mok tar­toz­nak:

Web Development

Software Development

E-Concept Development

Hasonló kép­zé­sek:

International Hospitality BA Top-Up
Sport Management BA Top-Up

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­ras, Kép Forrása,


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember