Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Computer Science — CPH Business

ID 10080100 300x215 Computer Science  CPH Business
Képzés Információ
Képzés neve AP Degree in Computer Science
Intézmény neve Copenhagen Business Academy
Intézmény helye Koppenhága, Dánia
Képzés hossza 5 sze­mesz­ter
Kreditek 150 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes!
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: 1–4. sze­mesz­ter: € 5400/szemeszter; 5. sze­mesz­ter: € 4500
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €100 (EU-s diá­kok­nak is)
Képzés kez­dés 2013. szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Kötelező Tantárgyak
 • The Development of Object-oriented Systems
 • The Development of Multi-user Database Systems in an Organisational Context
 • The Development of Distributed Systems
 • Systems Development Methods in Perspective
Specializációk / Szakosodási lehető­sé­gek
 • Programming
 • System devel­op­ment
 • Companies and tech­no­logy
Karrierlehetőségek
 • Computer Programmer
 • Web Developer
 • User Consultant
 • IT-Coordinator
 • System Administrator
 • IT-Consultant
 • System Developer

A kép­zés alap­vető kon­cep­ci­ója a gyakorlat-orientált cso­port­mun­kák, pro­jec­tek, illetve az egyéni fejlő­dést elő­se­gítő sze­mé­lyes kon­zul­tá­ciók töké­le­tes ötvö­zése. A diá­kok, a prog­ram során, az elmé­leti anya­gok elsa­já­tí­tása mel­lett, a gya­kor­lat­ban tehe­tik pró­bára magu­kat és képes­sé­ge­i­ket egy nem­zet­közi kör­nye­zet kere­tein belül.

A prog­ram struk­tú­rája

1–4. sze­mesz­ter

 • Kötelező és választ­ható tan­tár­gyak tel­je­sí­tése
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

5. sze­mesz­ter

 • Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
 • Záróvizsga

Továbbtanulás és elhe­lyez­ke­dés

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül vagy Dániában 1.5 éves TOP-UP prog­ra­mok kere­tein belül, és kiegé­szít­heti AP-képzését Bachelor dip­lo­mává. Amennyiben a hall­gató nem kívánja foly­tatni tanul­má­nyait, ter­mé­sze­te­sen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

 Top-up kur­zu­sok: 

A top-up prog­ra­mok 3 fél­éves tovább­képző kur­zu­sok, ame­lyek elvég­zése után a kur­zus­nak meg­fe­lelő Bachelor dip­lo­mát lehet sze­rezni. A Computer Science szak­hoz az alábbi top-up prog­ra­mok tar­toz­nak:

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció:

Jelentkezés a kép­zésre

 

Forrás
Kép for­rás


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember