Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Computer Science — EAL

computer science programozas Computer Science  EAL
Képzés Információ
Képzés neve AP Degree in Computer Science
Intézmény neve Lillebaelt Academy of Professional Higher Education (EAL)
Intézmény helye Odense, Dánia
Képzés hossza 5 sze­mesz­ter
Kreditek 150 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes!
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Kötelező Tantárgyak
 • Computer Architecture & Operating Systems
 • Information tech­no­logy in orga­ni­za­ti­ons
 • System Design
 • Software Construction
 • System Development Methods
 • Computer Network & Distributed Systems
 • Software Architecture and Distributed Programs
Specializációk / Szakosodási lehető­sé­gek
 • Mobile plat­forms
 • Advanced Web Development
 • Cisco CCNA
Karrierlehetőségek
 • Computer Programmer
 • Web Developer
 • User Consultant
 • IT-Coordinator
 • System Designer
 • IT-Consultant
 • System Developer

A két és fél éves (5 sze­mesz­te­res) Computer Science AP prog­ra­mon web és szoft­ver­prog­ra­mo­zási és rend­szer épí­tési tanul­má­nyo­kat lehet foly­tatni. A kép­zés több prog­ra­mo­zási nyel­vet ölel fel, és kitér –az előbb emlí­tet­tek mel­lett– az ope­rá­ciós rend­sze­rek és üzleti háló­za­tok terü­le­te­ire is. A prog­ram során nagy hang­súlyt fek­tet­nek a csa­pat­mun­kára, nem­zet­közi cso­por­tok­ban kell a külön­böző pro­jec­te­ket vég­re­haj­tani. A hall­ga­tók kis lét­számú cso­por­tok­ban, tanári segít­ség­gel dol­goz­nak, lehető­sé­gük van új ötle­tek, kér­dé­sek fel­ve­té­sére.

A prog­ram struk­tú­rája

A kép­zés 5 féléve három részre tago­ló­dik, ezek az isko­lai kép­zés, gya­kor­lat és végül a szak­dol­go­zat.

1–4. sze­mesz­ter

 • Kötelező és választ­ható tan­tár­gyak tel­je­sí­tése

5. sze­mesz­ter

 • 3 hónap gya­kor­lat Dániában vagy kül­föl­dön
 • Záróvizsga, egyéni vagy cso­por­tos

Továbbtanulás és elhe­lyez­ke­dés

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül (1.5 éves TOP-UP Program kere­tein belül) és kiegé­szít­heti AP-képzését Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni az AP Diplomával.

 Top-up kur­zu­sok: 

A top-up prog­ra­mok 3 fél­éves tovább­képző kur­zu­sok, ame­lyek elvég­zése után a kur­zus­nak meg­fe­lelő Bachelor dip­lo­mát lehet sze­rezni. A Computer Science szak­hoz az alábbi top-up prog­ra­mok tar­toz­nak:

 • Web Development
 • Software Development
 • E-Concept Development
 • Product Development and Integrative Technology
 • Innovation and Enterpreneurship

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a kép­zésre

 

Oldal for­rása
Kép for­rás


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember