Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Computer Science — KEA

ID 10023955 300x225 Computer Science  KEA
Alapinformációk
Képzés neve AP Degree in Computer Science
Intézmény neve Copenhagen School of Design and Technology (KEA)
Intézmény helye Koppenhága, Dánia
Képzés hossza 5 sze­mesz­ter
Kreditek 150 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak:
€10800/év
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Karrierlehetőségek
 • Computer Programmer
 • Web Developer
 • User Consultant
 • IT-Coordinator
 • System Administrator
 • IT-Consultant
 • System Developer

A két és fél éves (5 sze­mesz­te­res) Computer Science AP prog­ram egy olyan kép­zés ahol az elmé­leti okta­tás mel­lett túl­nyo­mó­részt egyéni és cso­por­tos pro­jec­tek vár­ják az itt tanuló diá­ko­kat. Ezek a pro­jec­tek meg­mu­tat­ják, hogy miként vál­junk egy mun­ka­cso­port hasz­nos tag­jává és hogyan irá­nyít­suk az adott mun­ka­fo­lya­ma­tot. Az okta­tás fon­tos részét képe­zik a pár­be­szé­dek ahol az oktató pro­fesszor inkább vita­part­ner­ként funk­ci­o­nál, ennek követ­kez­té­ben (és hogy az új tanul­má­nyi kör­nye­zet is könnyeb­ben adop­tál­ható legyen) min­den újdon­sült diák az első sze­mesz­terre saját okta­tót kap maga mellé.

A PROGRAM STRUKTÚRÁJA

A kép­zés 5 féléve három részre tago­ló­dik: isko­lai kép­zés, gya­kor­lat és végül a szak­dol­go­zat.

Szemeszter Témakörök
1 Programming
System Development
Business
2 Programming
System Development
Technology
Business
3 Programming
System Development
Technology
Business
4 System Development
Választott Tantárgyak
5 Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
Záróvizsga

Témakörök leírása:

Programming
A prog­ra­mo­zás okta­tás alap­jait az egyes nyel­vek szin­ta­xi­sok, prog­ra­mo­zási mód­szer­tan és kezdő szintű prog­ra­mo­zás elmé­let elsa­já­tí­tása képezi. A hall­ga­tók meg­ta­nul­ják a leg­fon­to­sabb prog­ra­mo­zási nyel­ve­ket is mint pél­dául a Java, C++, ASP és SML.

System Development
A rend­szer­fej­lesz­tés elmé­lete és metó­du­sai, az elő­ze­tes érté­ke­lé­sektől a rend­szer tesz­te­lé­séig.

Business
Ez a tan­tárgy az infor­ma­ti­kán ala­puló vál­la­la­tok műkö­dé­séről szól. Lehetőség nyí­lik fel­is­merni és ana­li­zálni azo­kat a vál­la­lati kap­cso­la­to­kat, tényező­ket melyek nagy hasz­nára vál­hat­nak egy rend­szer fej­lesztő­jé­nek mun­kája során.

Technology
A “tech­no­logy” tan­tárgy arra szol­gál, hogy a szá­mí­tó­gép fel­hasz­ná­lója meg­is­merje az általa hasz­nált mun­ka­esz­köz hardware-einek pon­tos műkö­dé­sét.

Választható Tantárgyak

 • mobil egy­sé­gek prog­ra­mo­zása
 • web­fej­lesz­tés
 • véde­lem

Gyakorlat
10 hetes mun­ka­gya­kor­lat Dániában vagy kül­föl­dön egy sza­ba­don válasz­tott vál­la­lat­nál.

 FIGYELEM! Az összes szak ese­té­ben € 200–500 közötti tan­szer­árak­kal kell szá­molni!

TOVÁBBTANULÁS ÉS ELHELYEZKEDÉS

A végzős diák foly­tat­hatja tanul­má­nyait más­fél éves Top-Up BA kép­zés kere­tein belül. A top-up prog­ra­mok 3 fél­éves tovább­képző kur­zu­sok, ame­lyek elvég­zése után a kur­zus­nak meg­fe­lelő BA dip­lo­mát kap­hat. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok bár­hol az euró­pai felsőok­ta­tás­ban. Amennyiben a prog­ram elvég­zése után a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, az AP dip­lo­má­val belép­het a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra.

Top-up kur­zu­sok 

A top-up prog­ra­mok 3 fél­éves tovább­képző kur­zu­sok, ame­lyek elvég­zése után a kur­zus­nak meg­fe­lelő BA dip­lo­mát kap­hat.

Hasonló kép­zé­sek

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

JELENTKEZÉS A KÉPZÉSRE

Forrás: kea.dk
Kép for­rás


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember