Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Computer Science — UCN

computer science programozas Computer Science  UCN
Képzés Információ
Képzés neve AP Degree in Computer Science
Intézmény neve University College of Northern Denmark (UCN)
Intézmény helye Aalborg, Dánia
Képzés hossza 5 sze­mesz­ter
Kreditek 150 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes!
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak:
1–4. sze­mesz­ter: €4.700 / sze­mesz­ter;  5. sze­mesz­ter: €3.400
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €100 (EU-s diá­kok­nak is)
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Kötelező Tantárgyak
 • IT in busi­ness orga­ni­za­ti­ons
 • Software Construction
 • Software Design
 • Computer Architectures & Operating Systems
 • System Development Methods
 • Computer Network & Distributed Systems
Specializációk / Szakosodási lehető­sé­gek
 • Programming
 • System devel­op­ment
 • Companies and tech­no­logy
Karrierlehetőségek
 • Computer Programmer
 • Web Developer
 • User Consultant
 • IT-Coordinator
 • System Administrator
 • IT-Consultant
 • System Developer

A két és fél éves (5 sze­mesz­te­res) Computer Science AP prog­ra­mon web és szoft­ver­prog­ra­mo­zási és rend­szer épí­tési tanul­má­nyo­kat lehet foly­tatni. A kép­zés több prog­ra­mo­zási nyel­vet ölel fel, és kitér –az előbb emlí­tet­tek mel­lett– az ope­rá­ciós rend­sze­rek és üzleti háló­za­tok terü­le­te­ire is. A prog­ram során nagy hang­súlyt fek­tet­nek a csa­pat­mun­kára, nem­zet­közi cso­por­tok­ban kell a külön­böző pro­jec­te­ket vég­re­haj­tani.

A prog­ram struk­tú­rája

A kép­zés 5 féléve három részre tago­ló­dik, ezek az isko­lai kép­zés, gya­kor­lat és végül a szak­dol­go­zat.

1–4. sze­mesz­ter

 • Kötelező és választ­ható tan­tár­gyak tel­je­sí­tése

5. sze­mesz­ter

 • 3 hónap gya­kor­lat Dániában vagy kül­föl­dön
 • Záróvizsga

Továbbtanulás és elhe­lyez­ke­dés

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül (1.5 éves TOP-UP Program kere­tein belül) és kiegé­szít­heti AP-képzését Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni az AP Diplomával.

 Top-up kur­zu­sok: 

A top-up prog­ra­mok 3 fél­éves tovább­képző kur­zu­sok, ame­lyek elvég­zése után a kur­zus­nak meg­fe­lelő Bachelor dip­lo­mát lehet sze­rezni. A Computer Science szak­hoz az alábbi top-up prog­ra­mok tar­toz­nak:

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a kép­zésre

 

Forrás: ucnorh.dk
Kép for­rás


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember