Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Copenhagen Business Academy — Képzések

logo cphbusiness Copenhagen Business Academy   Képzések

10 angol nyelvű sza­kot indít az aka­dé­mia min­den évben, így biz­to­sítva a diá­kok szá­mára a szé­les válasz­té­kot a külön­böző szak­te­rü­le­tek között.

Az ingye­nes sza­kok az üzlet és tech­no­ló­gia téma­kör köré épül­nek, ahol olyan prog­ra­mok közül választ­ha­tunk töb­bek között, mint Marketing, Vendéglátás, Multimédia Design és Kommunikáció, Programozás, Grafika, Elektronika, Épí­té­szet, Sport Management, vala­mint a 2012-es tan­év­től, új, ingye­ne­sen igénybe vehető prog­ram­ként az Innovation and Entrepreneurship is meg­ta­lál­ható a Copenhagen Business Academy által kínált lehető­sé­gek között.

Még több infor­má­ció a Copenhagen Business Academy-ről

Angol nyelvű kép­zé­sek a Copenhagen Business Academy-n

Academy Profession

(2 — 2.5 éves aka­dé­miai kép­zés)

Hospitality, Service and Tourism Management
Multimedia Design and Communication
Marketing Management
Computer Science

Bachelor Top-Up

(1.5 éves kiegé­szítő Bachelor kép­zés — dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek)

International Hospitality Management
International Sales and Marketing
Software Development
Sport Management
Innovation and Entrepreneurship
Web Development

Keresztféléves kép­zé­sek itt!

Olvass itt a CPH Business váro­sá­ról, Koppenhágáról
vagy

Látogasd meg hiva­ta­los hon­lap­ját


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember