Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Copenhagen School of Design and Technology — Képzések

A KEA rövi­dí­tésre is hall­gató, 11 angol nyelvű sza­kot indító főis­kola min­den évben Februári és Szeptemberi kez­dés­sel várja új hall­ga­tóit.

logo Copenhagen School of Design and Technology   Képzések

Az angol nyelvű, tan­díj­me­ne­tes sza­ko­kat a ’Design and Technology’ kar indítja, amely főleg mul­ti­mé­dia, infor­ma­tika, gra­fika és elekt­ro­nika szak­irá­nyo­kat kínál hall­ga­tói szá­mára.

Az intéz­mény fő pro­filja a design és mér­nöki kép­zé­sek, így első­sor­ban azon érdeklődők­nek ajánl­juk akik ez irá­nyú isme­re­te­i­ket kíván­ják szé­le­sí­teni. A sza­kok között olyan gyöngy­szemre is akad­ha­tunk mint a Dániában egye­dül­álló Jewellery, Technology and Business vagy Business, Economy and Information Technology bache­lor kép­zé­sek.

Még több infor­má­ció a Copenhagen School of Design and Technology-ról

Angol nyelvű kép­zé­sek a Copenhagen School of Design and Technology-n

Academy Professional

(2 – 2.5 éves aka­dé­miai kép­zés)

Computer Science
Design, Technology and Business – Fashion
Multimedia Design and Communication
IT-Network and Electronics Technology

Bachelor Top-Up

(1.5 éves kiegé­szítő Bachelor kép­zés – dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek)

E-Concept Development
Software Development
Design and Business
Web Development
Bachelor Degree

(3 – 3.5 éves főis­ko­lai Bachelor kép­zés)

Architectural Technolgy and Construction Management
Business, Economy and Information Technology
Jewellery, Technology and Business

Keresztféléves kép­zé­sek itt!

Olvass itt a KEA váro­sá­ról, Koppenhágáról
vagy

Látogasd meg hiva­ta­los hon­lap­ját


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember