Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Koppenhágai képzések a honlapon

A SCEDA leg­na­gyobb örö­mére, sike­res tár­gya­lá­so­kon van túl Dánia fővá­ro­sá­ban, mely­nek ered­mé­nye­képp két további intéz­ménnyel bővült válasz­té­kunk. A CPH Business Academy és Copenhagen School of Design and Technology intéz­mé­nyek szak­ja­i­nak magyar nyelvű leírása az alábbi lin­kekre kat­tintva elér­hető, további kép­zé­sekről a tel­jes szak­lis­tá­ban olvas­hat.

Copenhagen Business Academy
Copenhagen School of Design and Technology


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember