Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Dania — Dania University of Applied Sciences

Dania — Dania University of Applied Sciences

dania logo english Dania   Dania University of Applied Sciences
Angol sza­kok száma 5
Tanulmányi terü­le­tek Business, Technology
Tandíj nincs
Helyek Randers és Viborg
Campusok száma 10 / 2 angol nyelvű
Hivatalos hon­lap http://www.eadania.dk/quicklinks/english

A Danish Academy of Business and Technology (Dania) 10 cam­pusszal ren­del­ke­zik, és ezek közül 2-ben folyik angol nyelvű okta­tás, név sze­rint Randersben és a kézi­lab­da­csa­pa­tá­ról világ­hírű Viborgban.

Az intéz­mény fő célja hogy az 2000 fős hall­ga­tói lét­szá­mot kihasz­nálva (ebből 500 fő nem­zet­közi) sze­mé­lye­sebbé tegye az okta­tást, szo­ro­sabb kap­cso­la­tot kiépítve az intéz­mény, az okta­tók és a diá­kok között.

Képzések, sza­kok

5 angol nyelvű sza­kot indít az aka­dé­mia min­den évben. Az angol nyelvű, tan­díj­me­ne­tes sza­ko­kat Randersben és Viborgban lehet tanulni, és a kép­zé­sek között főleg üzleti és tech­no­ló­giai prog­ra­mo­kat lehet meg­ta­lálni.

Az aján­lott kur­zu­sok döntő több­sége Academy Professional kép­zés, amely annyit jelent, hogy a 3 és fél éves BA kur­zus felé­nél (2 év után) a diák meg­sze­rez­het egy aka­dé­miai dip­lo­mát, majd tanul­má­nyait foly­tatva egy szak­irá­nyos BA Top-Up kiegé­szítő kép­zés­sel sze­rez­heti meg bache­lor dip­lo­má­ját. Az AP Diploma a Bolognai rend­szer része, tehát ECTS pon­tok sze­rez­hetőek vele. Az Unió orszá­ga­i­ban illetve szá­mos Európán kívüli egye­te­men kiegé­szít­hető, foly­tat­ható. (Részleteket lásd A Dán Felsőoktatási Rendszer).

Az intéz­mény diák­ja­i­nak lehető­sége van az ERASMUS-program kere­tein belül kül­föl­dön töl­te­nie egy vagy több sze­mesz­tert — akár Európán kívül is — a Dania part­ne­rin­téz­mé­nye­i­ben.

A Dania — Danish Academy of Business and Technology part­ne­rin­téz­mé­nyei

Oktatás, szol­gál­ta­tá­sok

A főis­kola cam­pu­sai jól fel­sze­rel­tek és ren­del­kez­nek könyv­tár­ral, közös­ségi hely­sé­gek­kel. Az intéz­mény ren­del­ke­zik ambas­sa­do­rok­kal, akik segí­tik a kiköl­töző diá­ko­kat a tanul­má­nyaik során.

A DANIA angol nyelvű kép­zé­se­i­nek lis­tája

Olvasson tovább rész­le­te­sen Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak, kére­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy az alábbi linkre kat­tintva!

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember