Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Dánia tizenkettedik helyen végzett a világ legjobb oktatási rendszerei közt

A 2012-es Global League Table sze­rint a dán okta­tási rend­szer a világ leg­jobb­jai között az elő­kelő 12. helyet fog­lalja el, maga mögé uta­sítva nem csak a többi skan­di­náv állam, hanem pél­dául Németország és Belgium felsőok­ta­tá­sát is. Az első helyen Finnország vég­zett, ezt követően pedig Dél-Korea és három Kelet-ázsiai társa, Hong-Kong, Japán és Szingapúr.

A tanul­mány sze­rint az okta­tási rend­sze­rek sike­res­sége nem csak a pénz­ügyi támo­ga­tás­ban rej­lik, a leg­fon­to­sabb a kul­túra amely elis­meri a tanári pozí­ci­ó­kat, elő­térbe helyezi okta­tot­tak leg­főbb egyéni kom­pe­ten­ci­áit.

(A képre kat­tintva rész­le­tes infor­má­ciót kap­hat a Dániában angol nyel­ven tanul­ható sza­kok­ról.)

 

 Dánia tizenkettedik helyen végzett a világ legjobb oktatási rendszerei közt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép for­rása

/p


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember