Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Dánia

Hol van egy­ál­ta­lán Dánia? Nagyon hideg van? Tényleg olyan sötét van a téli hóna­pok­ban? Ebben a szek­ci­ó­ban min­den kér­dé­sére választ kap­hat!

danish flag Dánia

A Dán Királyság Észak-Európa többi orszá­gá­hoz hason­la­to­san leg­fő­kép­pen kiemel­kedő élet­szín­vo­na­lá­val vonzza az oda­lá­to­ga­tó­kat. Az össze­sen mint­egy 443 szi­getből álló ország túl­nyomó része sík terü­let, leg­ma­ga­sabb pontja nem egé­szen 173 méter magas.

Földrajzi adott­sá­ga­i­ból kifo­lyó­lag mező­gaz­da­sága hihe­tet­le­nül erős, 5 és fél mil­lió lako­sára több, mint 10 mil­lió ser­tés jut, növény­ter­mesz­té­sé­ben kiemel­kedő sze­re­pet ját­sza­nak a bogyós gyü­möl­csök, mint pél­dául az eper és a málna.  Szintén a tájék alföl­dies jel­le­gé­nek (és a min­den­kori kor­mány hat­ha­tós támo­ga­tá­sá­nak) köszön­hető a zöl­d­ener­gia jelentős kiak­ná­zása is: Dánia a szél­ener­gia tekin­te­té­ben világ vezető állama kíván lenni, ter­veik sze­rint 2020 –ra áram­el­lá­tá­suk 50% –át innen kíván­ják nyerni. Fejlesztéseik ter­mé­sze­te­sen az ipart is elér­ték, a Dán Királyság jelen pil­la­nat­ban is a világ leg­na­gyobb szél­erőmű exportőre.

Északi fek­vé­sé­nek köszön­hetően a napok hossza rend­kí­vül vál­to­zé­kony: telente a leg­rö­vi­debb napo­kon nagy­já­ból reg­gel 8 –tól dél­után 4 –ig van vilá­gos, míg nya­ranta akár haj­nali 5-től este 10 óráig is fürdőz­he­tünk a nap­sü­tés­ben.

Klímája kife­je­zet­ten kel­le­mes, a hőmér­sék­let inga­do­zása kicsi: a leg­fa­gyo­sabb tél­ben sincs hűvö­sebb –5 fok­nál, viszont a leg­me­le­gebb nyá­ron sem emel­ke­dik a hőmérő higany­szála 20–25 fok fölé. A 15 fokos hőmér­sék­let kife­je­zett stran­didő­nek szá­mít, a helyiek ilyen­kor rend sze­rint a fjord­ban für­de­nek, eset­leg annak part­ján napoz­nak biki­ni­ben. Az orszá­got egész évben erős sze­lek jel­lem­zik, a leg­több eső pedig ősszel esik.

A dán szo­ci­á­lis háló­zat rend­kí­vül erős: az ingye­nes felsőok­ta­tá­son és egész­ség­ügyi ellá­tá­son túl még szám­ta­lan egyéb támo­ga­tás illeti meg az itt élő­ket. Többek közt ennek, és a helyiek barát­sá­gos, pozi­tív élet­szem­lé­le­té­nek köszön­hető, hogy Dánia fel­mé­ré­sek sze­rint már évek óta a “Világ leg­bol­do­gabb országa”. Légkörét és egész­ség­ügyi ellá­tá­sá­nak minő­sé­gét reme­kül jel­lemzi, hogy a szü­le­tés­kor vár­ható átla­gos élet­kor a fér­fiak ese­té­ben 75,96, a nők ese­té­ben 80,78 év.

 Részletes és — egy kiköl­töző szá­mára — rend­kí­vül hasz­nos leírá­so­kat talál­hat Dániáról egye­dül­álló adat­bá­zi­sunk­ban, melyet az alábbi linkre kat­tintva érhet el.

Dániáról rész­le­te­seb­ben a SCEDA Database-n

További cik­ke­ink Dániáról:

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Városok
Dániai intéz­mé­nyek Dániai blog

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak a költ­sé­gek­kel kap­cso­lat­ban, kér­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy a 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online!

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember