Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Dán felsőoktatási rendszer

A Dán Oktatási Rendszer
280px Felsooktatasdaniaban Dán felsőoktatási rendszer
Rendszer Bolognai
Kreditrendszer ECTS
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak nincs
Oktatási nyel­vek Angol, Dán
Intézmények Egyetem, University College, Akadémia

A Dán felsőok­ta­tás és felnőtt­kép­zés a Bolognai rend­szer része, így az ott kapott dip­lo­mák után ugyan­úgy jár­nak a kre­dit­pon­tok, így világ­szerte elfo­ga­dott. A dán felsőok­ta­tás igyek­szik magas szín­vo­na­lá­val kitűnni a többi euró­pai ország közül, és híres a gya­kor­lat– és prob­lé­ma­ori­en­tált­sá­gá­ról, diák és dis­kur­zus köz­pon­tú­sá­gá­ról.

Felsőoktatási intéz­mé­nyek 

Dániában több típusú felsőok­ta­tási intéz­mény is talál­ható. A közép­is­kola elvég­zése után a tanu­lók­nak lehető­sé­gük van egye­te­men, tudo­mány­egye­te­men, más felső­fokú vég­zett­sé­get adó intéz­mény­ben és aka­dé­miai szintű felsőok­ta­tási intéz­mény­ben tovább­ta­nulni. Ezen intéz­mény­tí­pu­sok az Akadémia (Academy), Főiskola (University College) és az Egyetem (University).

A SCEDA part­ne­rin­téz­mé­nyeit itt tekint­heti meg

A Dán Felsőoktatási Rendszer Képzési Struktúrája

A dán felsőok­ta­tás mivel része a Bolognai rend­szer­nek, hason­ló­kép­pen épül fel, mint a magyar. Az álta­lá­nos főis­ko­lai Bachelor (BA, BSc) kép­zés után, amely álta­lá­ban 3–3.5 év, a hall­ga­tók foly­tat­hat­ják tanul­má­nya­i­kat egye­temi Master (MA, MSc) majd Doktori (PhD) szin­te­ken.

Azonban a dán felsőok­ta­tási rend­szer más lehető­sé­get is biz­to­sít, misze­rint az érett­sé­gi­zett diák elő­ször egy négy sze­mesz­te­res akadémiai/főiskolai kép­zé­sen (Academy Professional deg­ree) vesz részt, majd azt egy 3 sze­mesz­te­res Top-Up Bachelor kép­zés­sel kiegé­szítve jut el a főis­ko­lai Bachelor dip­lo­máig. Ennek elő­nye hogy a hall­gató a hagyo­má­nyos Bachelor kép­zés ideje alatt két dip­lo­mát kap, egy aka­dé­mi­ait és egy főis­ko­lait. Ez a dip­loma szin­tén alapja lehet pél­dául egy mes­ter foko­zatú dip­loma meg­szer­zé­sé­nek.

Academy Professional kép­zé­sek
(Akadmémiai kép­zés)

Strukturálisan a leg­na­gyobb különb­ség az úgy­ne­ve­zett Academy Professional kép­zés­ben van. Ezek a prog­ra­mok meg­fe­lel­nek egy magyar felső­fokú OKJ-nek, azzal a különb­ség­gel, hogy egy 1.5 éves TOP-UP prog­ram­mal kiegé­szít­hetőek Bachelor dip­lo­mává. Az AP prog­ra­mok hossza jel­lemzően 2 — 2.5 év, és álta­lá­ban 120–150 ECTS kre­dit­tel egyen­leők a Bolognai rend­szer sze­rint.

A kép­zé­sek mind­egyike Európai Uniós állam­pol­gá­rok­nak tan­díj­men­tes!

Top-Up Bachelor kép­zé­sek
(kiegé­szítő főis­ko­lai kép­zés)

Az Academy Professional kép­zés­sel vagy más szak­irá­nyú BA/Bsc dip­lo­má­val ren­del­kezők szá­mára érhető el az úgy neve­zett Top-Up Bachelor prog­ram, mely össze­sen 3 sze­mesz­tert ölel fel.

A kép­zés elvég­zése után begyűj­tött dip­loma egyen­ér­tékű lesz egy álta­lá­nos BA dip­lo­má­val. A kép­zés jel­lemzően 1.5–2 év ter­je­delmű és álta­lá­ban 90 ECTS kre­di­tet ad.

Bachelor (Ba, BSc) kép­zés
(Főiskolai kép­zés)

A dániai Bachelor kép­zés hasonló a magyar­or­szági főis­ko­lai kép­zé­sek­hez. Terjedelme álta­lá­ban 3 — 3.5 év, és sok eset­ben 2 év után lehetőé­get biz­to­sí­ta­nak egy szak­irá­nyú Academy Professional dip­loma meg­szer­zé­sére is (Pl. Épí­tész­mér­nöki szak ese­té­ben 2 év után Construction Management AP dip­lo­mát adó vizs­gát lehet tenni). Egy BA prog­ram tel­je­sí­té­sé­vel álta­lá­ban 180–210 ECTS kre­dit gyűjt­hető.

Master (Ma, MSc) kép­zés — Master Degree
(Egyetemi kép­zés)

A dániai Mesterképzések álta­lá­ban 2 évet ölel­nek fel, és a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­mára épül­nek. A prog­ram elvég­zése után a hall­gató egye­temi dip­lo­mát kap az adott szak­te­rü­letről.

750px Danfelsooktatasirendszer2 Dán felsőoktatási rendszer

Tandíj

A dán okta­tási rend­szer híres ingye­nes­sé­géről. A dán állam a dánok­nak illetve az Európai Unió állam­pol­gá­ra­i­nak tan­díj­men­tes kép­zést biz­to­sít a böl­csö­détől egé­szen a PhD dip­loma meg­szer­zé­séig. Természetesen elő­for­dul­hat­nak olyan kivé­te­lek (pl.: egyes állami– illetve magán intéz­mé­nyek) ahol tan­díj meg­fi­ze­té­sére köte­lez­he­tik a hall­ga­tó­kat, jel­lemzően a mas­ter kép­zé­sek ese­té­ben.

A hon­la­pun­kon meg­ta­lál­ható sza­kok mind­egyike Európai Uniós állam­pol­gá­rok­nak TANDÍJMENTES!

Felvételi

A dán felsőok­ta­tási intéz­mé­nyekbe a fel­vé­teli pro­ce­dúra java­részt online tör­té­nik. A jelent­ke­zési lapo­kat illetve doku­men­tu­mo­kat a meg­sza­bott határidőig kell eljut­tatni a jelent­kező által kivá­lasz­tott intéz­mé­nyek­hez.

Klasszikus érte­lem­ben vett fel­vé­teli nincs a leg­több szakra, az intéz­mé­nyek az eddigi jegyek és meg­szer­zett szak­is­me­re­tek, illetve az angol nyelv­tu­dás és a moti­vá­ció alap­ján dön­te­nek a fel­vé­telről. Azokban az ese­tek­ben ami­kor a jelent­kező nem ren­del­ke­zik a sike­res fel­vé­tel­hez fel­tét­le­nül szük­sé­ges nyelv­vizs­gá­val, eset­leg nyelv­vizs­gá­ját Dániában nem isme­rik el, lehető­sége van egy nyelvi teszt kitöl­té­sére. A tesz­tet B2-es szin­ten tel­je­sítő jelent­kezők érvé­nyes közép­fokú nyelv­vizsga hiá­nyá­ban is fel­vé­telt nyer­het­nek.

A fel­vé­te­liről és jelent­ke­zésről rész­le­te­sen itt olvas­hat

Olvasson tovább rész­le­te­sen Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak a dán felsőok­ta­tási rend­szer­rel kap­cso­lat­ban, kér­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy a 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online!

INFORMÁCIÓKÉRÉS

Forrás: Ministry of Science, Innovation and Higher Education– Denmark


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember