Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Dán nyelvoktatás

INFO
280px Dannyelvoktatas2 Dán nyelvoktatás

Tandíj 2000 DKK / modul
Modulok száma 6
Kurzus-típusok nap­pali, esti

A dán nyelv az észak-germán, más néven skan­di­náv nyelv­csa­ládba tar­to­zik. A vilá­gon körül­be­lül 6 mil­lió ember beszéli, és nagy hason­ló­sá­got mutat a nor­vég és svéd nyel­vek­kel. Mivel a dán nyelv erő­sen hang­re­du­káló — ami annyit jelent, hogy sok han­got lenyel­nek, nem ejte­nek — ezért kül­föl­diek szá­mára rend­kí­vül nehéz töké­le­te­sen elsa­já­tí­tani a kiej­tést.

Dán nyelv­ok­ta­tás Dániában

A Dániába köl­tözők­nek lehető­sége van dánul tanulni a Kommuna (Önkor­mány­zat) jóvol­tá­ból. A váro­sok nyelv­is­ko­lá­kat tar­ta­nak fenn, és biz­to­sít­ják a váro­sok­ban és azok kör­nyé­kén lakók­nak a dán okta­tást. Az ingye­nes dán nyelv­ok­ta­tás 3 évig áll a Dániában lakók ren­del­ke­zé­sére. Három év után a tanul­má­nyok költ­ség­té­rí­té­ses for­má­ban foly­tat­ha­tók, igény ese­tén fel­füg­geszt­hetők (így nem telik a meg­sza­bott idő­ke­ret sem).

A kom­muna által nyúj­tott nyelv­ta­nu­lási lehető­sé­ge­ket érde­mes és aján­lott kihasz­nálni, mivel már közép­szintű dán tudás­sal is bővül a diák­mun­kák lehető­sé­gé­nek köre. Ezenfelül, nap­ja­ink­ban a nyelv­tu­dás az egyik leg­fon­to­sabb szel­lemi tőkévé válik, álta­lá­ban ez az ener­gi­a­be­fek­te­tés hosszú­tá­von min­den­képp meg­té­rül.

Kurzus struk­túra

A nyelv­ok­ta­tás modu­los rend­szer­ben folyik, és 6 modult tar­tal­maz. A 6. modul­nál (szint­nél) a diák már szinte anya­nyelvi szin­ten beszéli a dánt. A modu­lok végé­nél modul­vizs­gák van­nak, ame­lyek ugyan­csak ingye­ne­sek. A vizs­gák előtt el kell olvasni egy bizo­nyos számú köny­vet, ame­lye­ket a nyelv­is­kola könyv­tá­rá­ból ingye­ne­sen lehet kiköl­csö­nözni.

A kur­zu­sok 10–15 fős cso­por­tok­ban zaj­la­nak, és álta­lá­ban a cso­port nagy része egy­szerre tanul, fejlő­dik és vizs­gá­zik.

Kurzustípusok

Alapvetően 2 típus léte­zik a kur­zu­sok­nál: nap­pali és esti.

A nap­pali kép­zés hetente 4X3 óra dán okta­tás­sal jár, így ezt álta­lá­ban azok hasz­nál­ják, akik­nek nincs más nap­köz­beni elfog­lalt­sá­guk.

A főis­ko­lá­sok és dol­go­zók köz­ked­velt kur­zus­tí­pusa az esti kép­zés. Ez hetente 2X3.5 óra nyelv­ok­ta­tást takar, így bőven marad idő a tanul­má­nyokra, illetve mun­kára a dán nyelv tanu­lása mel­lett.

Részletes és — egy kiköl­töző szá­mára — rend­kí­vül hasz­nos leírá­so­kat talál­hat Dániáról egye­dül­álló adat­bá­zi­sunk­ban, melyet az alábbi linkre kat­tintva érhet el.

Dán nyelv­ok­ta­tás­ról rész­le­te­seb­ben a SCEDA Database-n

További cik­ke­ink Dániáról:

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak a nyelv­ok­ta­tás­sal kap­cso­lat­ban, kér­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy a 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online!

INFORMÁCIÓKÉRÉS

Kép for­rás


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember