Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Diákmunka

A mun­ka­ke­re­sés itt sem megy sok­kal egy­szerűb­ben, mint Európa más orszá­ga­i­ban. Maga a folya­mat igen egy­szerű, de annál fárasz­tóbb és idő­igé­nye­sebb: a diá­kok­nak önélet­raj­zok­kal a zse­bük­ben kell jár­niuk a várost, min­den lehet­sé­ges helyen hagyva egyet. Dániában álta­lá­ban nagyra érté­ke­lik a jó kiál­lást és a hatá­ro­zott­sá­got is, ezek bir­to­ká­ban egy­szerűbb állást találni. Egy átla­gos (érett­sé­gi­zett, ango­lul jól beszélő, ám egyéb vég­zett­ség­gel nem ren­del­kező) diák viszony­lag sok utá­na­já­rás­sal nagy­já­ból 2–6 hónap alatt talál mun­kát, de sike­rült már ennél rövi­debb idő alatt is mun­ká­hoz jut­nia diá­kok­nak.

Munkavállalási terü­le­ten a nem­zet­közi diá­kok lehető­sé­gei külön­féle kise­gítő mun­kák étter­mek­ben, bárok­ban, taka­rító cégek­nél és hasonló vál­la­la­tok­nál. Az ilyen rész­mun­ka­idős mun­ka­be­osz­tá­sok viszony­lag rugal­ma­sak, és késő dél­után van a mun­ka­kez­dés (ter­mé­sze­te­sen ez eltérő lehet a külön­böző cégek­nél), így iskola mel­lett is el lehet végezni őket. Ezek az állá­sok heti 10 – 15 óra mun­kát jelen­te­nek. Sikeres mun­ka­vál­la­lás ese­tén jogo­sulttá válsz a dán állami diák­tá­mo­ga­tásra, az úgy­ne­ve­zett SU-ra. A támo­ga­tás bruttó 5753 Dán Korona, ami igénybe vehető min­den EU-s ország­ból érke­zett diák szá­mára, aki átlag­ban leg­alább heti 10 órát dol­go­zik.

A tanul­má­nyok elkez­dé­sé­vel egy idő­ben min­den diák az intéz­mé­nyen keresz­tül meg­kapja a tar­tóz­ko­dási és mun­ka­vál­la­lási enge­délyt. Ez az enge­dély az okta­tás idő­tar­ta­mára szól. Ha valaki úgy dönt, hogy tanul­má­nyai befe­je­zése után is Dániában kép­zeli el az éle­tét, akkor ez az enge­dély az önkor­mány­za­tok­nál fel­té­te­lek­hez kötöt­ten meg­hosszab­bít­ható.

A Scandinavian Education Agencynek saj­nos nem áll mód­já­ban garan­tálni, hogy mun­kát kínál­jon a kiér­kezők­nek, azon­ban a SCEDA Plus! illetve Light! szol­gál­ta­tá­sa­in­kat igénybe vevők szá­mára egy­szerűbbé vál­hat az egész folya­mat. A szol­gál­ta­tás­ról rész­le­te­sen a SCEDA Plus! es SCEDA Light! menü­pon­tok alatt olvas­hat. Fontos meg­je­gyezni, hogy ezen szol­gál­ta­tá­sok igény­be­vé­tele a SCEDA-n keresz­tül jelent­kezők­nek tel­je­sen ingye­nes!

Állá­sok Dániában

Az első munkahely(ek) leva­dá­szása előtt a diá­kok meg­ta­ka­rí­tás­ból, csa­ládi támo­ga­tás­ból, vagy más for­rá­sok­ból tart­hat­ják fent magu­kat.  A lehet­sé­ge­sen fel­me­rülő kiadá­sok egy jelentős részét téte­le­sen össze­szed­tük, ami hon­la­punk Költségek menü­pontja alatt talál­ható.

FIGYELEM! Dániában az ille­gá­lis mun­ka­vál­la­lást, így az adó­csa­lást is, nagyon szi­go­rúan bün­te­tik, ezért a mun­ka­vál­la­lás ezen mód­ját nem taná­csol­juk! Illetve a fen­tebb emlí­tett diák­tá­mo­ga­tás (SU) is csak beje­len­tett munka ese­tén igé­nyel­hető!

Adózás

Mivel Dánia úgy­ne­ve­zett jóléti tár­sa­da­lom, így érte­lem­szerűen az adók is maga­sab­bak. Ennek követ­kez­té­ben az állam terü­le­tén dol­go­zók­nak kell a vilá­gon az egyik leg­ma­ga­sabb sze­mé­lyi jöve­de­lem­adót fizet­niük, ami 51,5%, az álta­lá­nos for­galmi adó (ÁFA) 25%.

A dán adó­rend­szer prog­resszív, ami azt jelenti, hogy minél maga­sabb fize­tést kap valaki havonta, annál több adót kell fizet­nie. Ezzel kap­cso­lat­ban három adó­sáv van, melyek a követ­kezőek: Bottom-bracket tax -> Middle-bracket tax -> Top-bracket tax. A Bottom-bracket sáv­ban lévők­nek jár­nak bizo­nyos adó­ked­vez­mé­nyek, ez azon­ban rend­kí­vül ala­csony — évi kb. 40.000 DKK — össz­jö­ve­del­met enge­dé­lyez, abból a bevé­telből ami ezen a 40 ezer Koronán felül kelet­ke­zik, már tel­jes adót kell fizetni.

A diá­kok­nak évi kb. 42 000 DKK-ig 8% adót kell fizetni. Az e felett kere­sett összeg után 38% az adó mér­téke.

Minden mun­ka­vál­la­ló­nak ren­del­kez­nie kell adó­kár­tyá­val, melyet a helyi adó­zási hiva­tal­tól (SKAT) kap a mun­ka­adón keresz­tül. Ez a kár­tya biz­to­sítja, hogy a dol­gozó meg­kapja az adó­ked­vez­mé­nyeit és jut­ta­tá­sait amikre jogo­sult, mielőtt a mun­ka­adó levonja az adót a mun­ka­bérből.

Az adó­zás­ról rész­le­te­sen olvas­hat a SKAT hiva­ta­los hon­lap­ján (dán/angol nyelvű).

 Részletes és — egy kiköl­töző szá­mára — rend­kí­vül hasz­nos leírá­so­kat talál­hat Dániáról egye­dül­álló adat­bá­zi­sunk­ban, melyet az alábbi linkre kat­tintva érhet el.

Diákmunkáról rész­le­te­seb­ben a SCEDA Database-n

További cik­ke­ink Dániáról:

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Városok

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak a költ­sé­gek­kel kap­cso­lat­ban, kér­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy a 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online!

INFORMÁCIÓKÉRÉS

Oldal for­rása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember