Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Dániai Főiskolák, Egyetemek, Akadémiák — Partnereink

daniai intezmenyek Dániai Főiskolák, Egyetemek, Akadémiák   Partnereink

A Scandinavian Education Agency jelen­leg 8 dán intéz­mény kép­vi­se­le­tét végzi Magyarországon. A part­ne­rin­téz­mé­nyek szá­mát folya­ma­to­san bővít­jük, hogy a jelent­kezők szá­mára minél több lehető­ség legyen elér­hető. 6 part­ner intéz­mé­nyünk Dánia tel­jes terü­le­tét lefedi, így lehető­ség van akár Koppenhágában, Odenseben, Aalborgban vagy Aarhusban is tovább­ta­nulni.

Az intéz­mé­nyek több mint 30 külön­böző kép­zés­sel áll­nak ren­del­ke­zésre, 8 város­ban, angol nyel­ven. Az összes álta­lunk kép­vi­selt intéz­mény tan­díj­men­tes kép­zé­se­ket indít. (Bizonyos intéz­mé­nyek­ben admi­niszt­rá­ciós díjat szá­mol­nak fel a fel­vett diá­kok­nak.)

TEKO és Aalborg University hama­ro­san! Ezen intéz­mé­nyek­kel kap­cso­lat­ban keres­sen mun­ka­tár­sa­in­kat.

A SCEDA Partnerintézményei

Logo Intézmény Város Képzések lis­tája
   
 baaa logo Dániai Főiskolák, Egyetemek, Akadémiák   Partnereink Business Academy Aarhus (BAAA) Aarhus BAAA
kép­zé­sek
 university college of northern denmark ucn logo Dániai Főiskolák, Egyetemek, Akadémiák   Partnereink
University College of Northern Denmark (UCN) Aalborg, Hjorring UCN
kép­zé­sek
 dania logo1 Dániai Főiskolák, Egyetemek, Akadémiák   Partnereink
Dania University of Applied Sciences Randers, Viborg Dania
kép­zé­sek
logo lille 150x150 Dániai Főiskolák, Egyetemek, Akadémiák   Partnereink Lillebaelt Academy
of Professional Higher Education
Odense
Vejle
EAL
kép­zé­sek
     
download 1 Dániai Főiskolák, Egyetemek, Akadémiák   Partnereink TEKO Design and Business — VIA University College Herning TEKO
kép­zé­sek
VIA University College 438x187 Dániai Főiskolák, Egyetemek, Akadémiák   Partnereink VIA University College  Horsens
Aarhus
VIA University kép­zé­sek
zibat1 Dániai Főiskolák, Egyetemek, Akadémiák   Partnereink ZIBAT Roskilde ZIBAT kép­zé­sek
Aarhus University Logo Dániai Főiskolák, Egyetemek, Akadémiák   Partnereink Aarhus University AarhusHerning Aarhus University kép­zé­sek

Teljes szak­lista Dániai tovább­ta­nu­lás­hoz

 

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak a dániai felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek­kel kap­cso­lat­ban, kér­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy a 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online!

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember