Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Business Academy Aarhus

Business Academy Aarhus
Ucndenmark Business Academy Aarhus
Angol sza­kok száma 15
Tanulmányi terü­le­tek
  • Business
  • Technology
  • Environment
  • Argi-Cultural Studies
  • Design
Tandíj €150 egy­szeri díj(nyomtatás, másolás,nyitónap költ­sége)
Diákok száma 5000
Helyek Aarhus
Campusok száma 6
Hivatalos hon­lap http://www.baaa.dk

 

Az aka­dé­mia Dánia máso­dik leg­na­gyobb váro­sá­ban, Aarhusban végzi felsőok­ta­tási tevé­keny­sé­gét 6 cam­pus­ban. Az egye­tem­vá­ros lakos­sá­gá­nak 16%-a diák, így biz­to­sítva van a város folya­ma­tos pezs­gése.

Képzések, sza­kok

Az intéz­mény lehető­sé­get biz­to­sít üzleti, kör­nye­zeti, agro (mező­gaz­da­sági), tech­no­ló­giai (prog­ra­mo­zás, robo­tika, háló­zat­épí­tés) és design tanul­má­nyok vég­zé­sére mind aka­dé­miai és főis­ko­lai szin­ten. 15 angol nyelvű, tan­díj­men­tes szak közül tud válasz­tani a fel­vé­te­liző.

Ezek döntő több­sége Academy Professional kép­zés, amely annyit tesz, hogy a 3.5 év alatt meg­sze­rez­hető BA dip­loma felé­nél (2 év után) a diák kap egy AP Diplomát, majd tanul­má­nyait foly­tatva (1.5 éves Top-Up) kapja meg a Bachelor Diplomát. (Lásd A Dán Oktatási Rendszer).

Ugyanakkor lehet jelent­kezni köz­vet­le­nül BA-ra is, illetve van­nak sza­kok (pl. Épí­té­szet) ahol csak Bachelor kép­zés indul.

Az AP Diploma a Bolognai rend­szer része, Dániában és Európa több orszá­gá­ban kiegé­szít­hető, foly­tat­ható köz­tük Magyarországon is.

A Business Academy Aarhus a fel­vé­teli eljá­rás során inter­jún bizo­nyo­so­dik meg a jelent­kezők meg­fe­lelő nyelv­tu­dá­sá­ról. Ezek az inter­júk jel­lemzően Budapesten van­nak meg­tartva és 5–6 fős cso­por­tok­ban beszél­get­nek az aka­dé­mia kép­vi­selői a jelent­kezők­kel.

A BAAA angol nyel­ven kínált szak­ja­i­nak lis­tája

Oktatás, szol­gál­ta­tá­sok

Maga az okta­tás is a sze­mé­lyi fejlő­dést tartja szem előtt, gya­kor­lat és beszéd­köz­pontú kép­zé­sé­vel az egyé­ni­sé­get, kre­a­ti­vi­tást és fejlő­dést helyezi elő­térbe. Minden sza­kon élet­szerű pro­jec­te­ket, case study-kat kell meg­ol­dani a sze­mesz­te­rek során, hogy az elmé­leti tudást gya­kor­lat­ban is hasz­nálni tudja majd a vég­zett tanuló.

A GROW a BAAA külön­álló épü­lete vál­lal­ko­zók­nak. A Marketing sza­kon tanu­lók szá­mára itt iro­dát biz­to­sít az intéz­mény, így oktatva a szak­irányt választó diá­ko­kat az üzleti életre. Az prog­ram során 4–6 fős diák­cso­por­tok­nak céget kell ala­pí­tani, mely cégen keresz­tül a hall­gató elsa­já­tít­hatja az üzleti rutint és tapasz­ta­la­tot sze­rez­het az üzleti élet­ben akár nem­zet­közi szin­ten is.

Az Automotive Engineering sza­kot válasz­tók­nak pedig lehető­sé­gük van Angliában befe­jezni Bachelor dip­lo­má­ju­kat Birmingham váro­sá­ban.

Az InterCultureClub az intéz­mény­ben tanuló kb. 650 diá­kot fogja össze egy közös­ségé közös prog­ra­mok, kirán­du­lá­sok, előa­dá­sok által.

A BAAA angol nyel­ven kínált szak­ja­i­nak lis­tája

Study at Business Aarhus Academy

Olvasson tovább rész­le­te­sen Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak, kére­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy az alábbi linkre kat­tintva!

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember