Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

CPH Business Academy

Copenhagen Business Academy
Cphbusiness Lyngby 3 CPH Business Academy
Angol sza­kok száma 10
Tanulmányi terü­le­tek Business, Technology
Tandíj nincs / €100 egy­szeri admi­niszt­rá­ciós díj
Diákok száma 8000
Helyek Koppenhága és kör­nyéke
Campusok száma 5
Hivatalos hon­lap http://cphbusiness.dk/

 

2012 nya­rán négy meg­ha­tá­rozó intéz­mény, a Business Academy Copenhagen North, a Niels Brock, a Copenhagen Hospitality College és a North Zealand Technical College olvadt össze, hogy lét­re­hoz­zák Koppenhága leg­na­gyobb üzleti aka­dé­mi­á­ját. Ennek célja, hogy ezen intéz­mé­nyek diák­jai — mint­egy 8000 tanuló — szá­mára kínál­ja­nak rend­kí­vül magas szín­vo­nalú, gyakorlat-orientált okta­tást.

Az iskola össze­té­tele jelen­leg közel 95 külön­böző nem­ze­ti­sé­get fog­lal magába. Ez biz­to­sítja azt a nem­zet­közi kör­nye­ze­tet és segít­sé­get, amely hoz­zá­já­rul ahhoz, hogy tanu­lói később a világ bár­mely pont­ján ott­ho­no­san mozog­ja­nak az üzleti élet­ben.

Képzések, sza­kok

10 angol nyelvű sza­kot indít az aka­dé­mia min­den évben, ezál­tal biz­to­sítva a diá­kok szá­mára a szé­les válasz­té­kot a külön­böző szak­te­rü­le­tek között.

Az ingye­nes sza­kok az üzlet és tech­no­ló­gia téma­kör köré épül­nek. Többek között olyan kép­zé­sek közül választ­ha­tunk, mint Marketing, Vendéglátás, Multimédia Design és Kommunikáció, Programozás, Grafika, Elektronika, Épí­té­szet, Sport Management. A 2012-es tan­év­től új, ingye­ne­sen igénybe vehető prog­ram­ként az Innovation and Entrepreneurship is meg­ta­lál­ható a Copenhagen Business Academy által kínált lehető­sé­gek között.

Az aján­lott kép­zé­sek döntő több­sége Academy Professional kép­zés, amely annyit jelent, hogy a 3 és fél éves BA kur­zus felé­nél (2 év után) a diák meg­sze­rez­het egy aka­dé­miai dip­lo­mát, majd tanul­má­nyait foly­tatva egy szak­irá­nyos BA Top-Up kiegé­szítő kép­zés­sel sze­rez­heti meg bache­lor dip­lo­má­ját. Az AP Diploma a Bolognai rend­szer része, tehát ECTS pon­tok sze­rez­hetőek vele. Az Unió orszá­ga­i­ban illetve szá­mos Európán kívüli egye­te­men kiegé­szít­hető, foly­tat­ható. (Részleteket lásd A Dán Oktatási Rendszer).

A Copenhagen Business Academy közel 100 skan­di­náv, euró­pai és Európán kívüli part­ner­rel büsz­kél­ke­dik, melyek­nél a diá­kok aka­dály­ta­la­nul foly­tat­hat­ják tanul­má­nya­i­kat, vagy egy tetsző­le­ge­sen válasz­tott sze­mesz­tert tölt­het­nek el az ERASMUS-program kere­tein belül kül­föl­dön.

Oktatás, szol­gál­ta­tá­sok

Az aka­dé­mia Koppenhágában talál­ható, és 5 kam­pusszal kép­vi­sel­teti magát szerte a város­ban. Az iskola nagy hang­súlyt fek­tet a sze­mé­lyi fejlő­désre, ennek jegyé­ben az első sze­mesz­ter folya­mán min­den­ki­vel elvé­gez­tet­nek egy sze­mé­lyi­ség­tesz­tet, amely alap­ján elem­zik a hall­gató kom­pe­ten­ci­áit.

A Copenhagen Business Academy 5 cam­pusa közül Lyngby-ben talál­ható a leg­na­gyobb, ahol ren­ge­teg szol­gál­ta­tás­sal kívánja az iskola még szí­ne­sebbé tenni az egye­temi éle­tet.

A spor­to­lási lehető­sé­ge­ket illetően töb­bek között az iskola mel­lett fekvő füves foci­pá­lya, base­ball pálya, szin­tén az iskola terü­le­tén meg­ta­lál­ható bel­téri csar­nok kosár-, és foci­pá­lya, vala­mint az isko­lá­tól 30m-re talál­ható uszoda és kon­di­te­rem ingye­nes hasz­ná­lata áll a tanu­lók ren­del­ke­zé­sére az egész­sé­ges élet­módra való ösz­tö­ké­lés esz­kö­ze­ként.

Az isko­lán belüli szol­gál­ta­tá­sok ezzel nem értek véget: az intéz­mény min­den diákja szá­mára ingye­nes nyom­ta­tást és fény­má­so­lást biz­to­sít, ezzel is elő­se­gítve és meg­könnyítve a külön­böző pro­jekt­mun­kák és cso­por­tos fel­ada­tok sike­res­sé­gét, haté­kony­sá­gát.

Az iskola saját bár­já­ban (Bar44) cso­csó­asz­tal, bil­li­árd, zene és kényel­mes bőr­ka­na­pék gon­dos­kod­nak a jó han­gu­lat­ról, és vár­ják a lazí­tani vágyó hall­ga­tó­kat.

A Copenhagen Business Academy angol nyelvű kép­zé­se­i­nek lis­tája

Látogatás a CPH Business-ben:

Egy magyar lány videó beszá­mo­lója az intéz­ményről:

Olvasson tovább rész­le­te­sen Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak, kére­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy az alábbi linkre kat­tintva!

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember